Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 54 C 157/2021-15

Jednací číslo:
54 C 157/2021-15
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Kotlánová, Monika, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:54.C.157.2021.3
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
14. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2053 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 254/2015 Sb.
z. č. 266/1994 Sb.
z. č. 111/1994 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

54 C 157/2021-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Kotlánovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] s ročním úrokem z prodlení ve výši:

-) 9,75 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

-) 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

-) 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

-) 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

-) 10 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

-) 8,25 % z částky [částka] od [datum] do zaplacení

a na nákladech řízení částku [částka], to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Předmětem žaloby je zaplacení částky [částka] s příslušenstvím z titulu neuhrazeného jízdného a přirážky.

2. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

3. V daném případě soud shledal podmínky pro použití ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.”) a věc projednal bez nařízení jednání.

4. Po provedeném dokazování soud učinil skutkový závěr, že žalovaná cestovala v níže uvedených dnech hromadným dopravním prostředkem provozovaným žalobkyní bez platného jízdního dokladu, a to dne [datum], [datum], [datum], [datum], [datum] a [datum]. Za tento přestupek byla žalované vyměřena přirážka k jízdnému ve výši 6 x [částka]. Při každé jízdě s ní byla sepsána dohoda s cestujícím, a to [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] v nichž uznala pohledávky žalobkyně co do důvodu i výše a zavázala se dluh uhradit do 15 dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, což však neučinila.

5. Po právním posouzení shora uvedeného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že žaloba je v plném rozsahu důvodná. Žalobkyně je dopravcem veřejné linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, resp. dopravcem drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Žalovaná nástupem do vozidla městské hromadné dopravy uzavřela se žalobkyní přepravní smlouvu, čímž jí vznikla povinnost dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a zejména povinnost uhradit cenu za přepravu dle platného tarifu – § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“). Výše jízdného dle platného tarifu žalobkyně činila v uvedených případech 5 x [částka] a 1 x [částka]. Jelikož se žalovaná při přepravní kontrole neprokázala platným jízdním dokladem, je povinna zaplatit žalobkyni nejen stanovené jízdné, ale i přirážku k jízdnému ve výši 6 x [částka]. Výše přirážky vyplývá ze Smluvních přepravních podmínek žalobkyně, a to pro každý jednotlivý případ neoprávněné jízdy. Žalovaná uznala pohledávku žalobkyně v souladu s ust. § 2053 o. z., má se tedy za to, že závazek žalované vůči žalobkyni v době uznání trval. Soud proto zavázal žalovanou uhradit žalobkyni částku [částka] a vzhledem ke skutečnosti, že se žalovaná dostala do prodlení s plněním peněžitého dluhu, byla v souladu s ust. § 1970 o. z., zavázána zaplatit žalobkyni také příslušenství, a to úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení je dána dle ust. § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení ve výši [částka]. Tuto částku představuje zaplacený soudní poplatek ve výši [částka] a dva režijní paušály po [částka] za podání návrhu a předžalobní upomínku dle vyhlášky č. 254/2015 Sb.

7. Lhůta k plnění je dána ust. § 160 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 14. července 2021

JUDr. Monika Kotlánová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙