Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 3 C 111/2021-38

Jednací číslo:
3 C 111/2021-38
Soud:
Okresní soud v Uherském Hradišti
Autor:
Matulová, Zuzana, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUH:2021:3.C.111.2021.1
Předmět řízení:
[částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
21. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o zápůjčce
Zmíněná ustanovení:
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.
§ 87 z. č. 257/2016 Sb.
§ 2392 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1882 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

3 C 111/2021-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Zuzanou Matulovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka]

-) s úrokem z prodlení ve výši [částka],

-) s úrokem ve výši [částka]

-) s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

-) s úrokem ve výši 29,00 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce [částka], a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou dne [datum] domáhala vydání rozhodnutí, jímž by bylo žalované uloženo zaplatit žalobkyni částku [částka] s příslušenstvím a nahradit náklady řízení. Svůj návrh žalobkyně zdůvodnila tak, že žalovaná uzavřela dne [datum] s právním předchůdcem žalobkyně, společností [právnická osoba], [IČO], smlouvu o zápůjčce [číslo] na základě níž poskytl původní věřitel žalované peněžní prostředky ve výši [částka], které žalovaná převzala hotově v den uzavření smlouvy. Žalovaná se dále zavázala zaplatit právnímu předchůdci žalobkyně částku ve výši [částka] představující součet kapitalizovaných úroků za půjčené peněžní prostředky za sjednanou dobu řádného trvání smlouvy ve výši [částka] a odměny za zpracování a administrativní činnost ve výši [částka] a částky [částka] jako poplatek za vedení účtu. Celkovou částku odpovídající součtu poskytnuté půjčky a poplatku se žalovaná zavázala uhradit v hotovosti v 60 týdenních splátkách po [částka], přičemž poslední splátka byla stanovena na [datum]. Žalovaná však nehradila sjednané splátky řádně a včas, čímž porušila své závazky ze smlouvy. Poslední příslušná splátka byla uhrazena dne [datum]. Ke dni [datum] činila dlužná jistina částku [částka] a dlužný poplatek [částka]. Žalovaná uhradila celkem částku [částka]. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum], uzavřené mezi původním věřitelem a žalobkyní, došlo k převedení pohledávky na žalobkyni, společnost [právnická osoba] Změna v osobě věřitele byla žalované oznámena přípisem. Žalovaná však do dnešního dne neuhradila na svůj dluh ničeho, ani po odeslání předžalobní upomínky.

2. O žalobě rozhodl soud elektronickým platebním rozkazem ze dne [datum], který se však nepodařilo žalované doručit do vlastních rukou, a byl proto usnesením ze dne [datum] zrušen.

3. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila, ačkoli jí byla žaloba řádně doručena.

4. Usnesením ze dne [datum] vyzval soud žalovanou, aby se ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení vyjádřila, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. Zároveň byla poučena o tom, že pokud se nevyjádří ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalované bylo usnesení spolu s žalobním návrhem zasláno na adresu trvalého pobytu dle Centrální evidence obyvatel, doručeno jí bylo řádně v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a 4 o.s.ř., přesto se na výzvu soudu nevyjádřila. Žalobkyně již v prvním podání ve věci vyjádřila svůj souhlas s navrženým procesním postupem. Jelikož žalovaná nijak nereagovala, soud vycházel z toho, že souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, v dané věci tedy bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 115a o.s.ř.

5. Údaje uvedené žalobkyní v žalobě byly prokázány předloženými listinnými důkazy. Jedná se o smlouvu o zápůjčce [číslo] uzavřenou mezi žalovanou jako dlužníkem a žalobkyní jako věřitelem dne [datum], na základě níž byly žalované poskytnuty peněžní prostředky (celková výše spotřebitelského úvěru) ve výši [částka]. Žalovaná se zavázala vrátit tuto částku spolu se souhrnným poplatkem ve výši [částka] v 60 týdenních splátkách po [částka]. V rámci smluvních ujednání byla mezi smluvními stranami sjednána úroková sazba 29 % ročně. Nedílnou součástí smlouvy jsou smluvní podmínky smlouvy o zápůjčce, kde je v čl. 6 upraven postup při prodlení zákazníka. Poskytnutí zápůjčky vyplývá z tabulky umoření, z níž je dále zřejmé, že žalovaná hradila měsíční splátky v nepravidelných částkách a zůstatek jistiny ke dni [datum] činí [částka]. Jelikož žalovaná nereagovala na výzvy žalobkyně k plnění svých smluvních závazků a dlužnou pohledávku neuhradila, byla jí zaslána dne [datum] předžalobní výzva, o jejímž odeslání svědčí podací lístek. Žalovaná v průběhu řízení nijak neprokázala a ani z předložených listinných důkazů nevyplývá, že by dlužnou částku do dnešního dne uhradila.

6. Aktivní legitimace žalobkyně byla prokázána Smlouvou o postoupení pohledávek ve smyslu § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ze dne [datum], jež byla uzavřena mezi [právnická osoba], [IČO], se sídlem v [obec a číslo], [PSČ], [ulice a číslo] jako postupitelem a obchodní společností [právnická osoba], [IČO], se sídlem [adresa], jako postupníkem vystupujícím v tomto řízení na straně žalující, z níž vyplývá, že byly postoupeny pohledávky uvedené v příloze [číslo] smlouvy včetně pohledávky za žalovanou obsažené na str. [číslo strany] z celkových 169. Postoupení pohledávky bylo žalované oznámeno dopisem ze dne [datum], o jehož odeslání svědčí podací lístek. Vzhledem ke skutečnosti, že postupitel oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky, je dlužník povinen v souladu s ustanovením § 1882 odst. 1 občanského zákoníku poskytnout plnění přímo postupníkovi.

7. Na podkladě zjištěného skutkového stavu věci bylo prokázáno, že mezi účastníky byla uzavřena smlouva o zápůjčce ve smyslu ustanovení § 2390 občanského zákoníku, podle něhož přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

8. Podle § 2392 odst. 1 občanského zákoníku při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky.

9. Soud dospěl na základě zjištěného skutkového stavu a s ohledem na citovaná zákonná ustanovení k závěru, že uplatněný nárok žalobkyně je důvodný. V dané věci uzavřel právní předchůdce žalobkyně jako podnikatel s žalovanou v pozici spotřebitele smlouvu o zápůjčce ve smyslu [číslo] občanského zákoníku. Tvrzení žalobkyně o zkoumání úvěruschopnosti žalované před uzavřením smlouvy sice nebyla nijak prokázána, nicméně vzhledem k nečinnosti žalované po celou dobu řízení, která podle § 87 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru neuplatnila námitku neplatnosti spotřebitelské smlouvy, soud se touto otázkou nezabýval. Smlouva byla proto shledána platnou.

10. Ze strany právního předchůdce žalobkyně byl smluvní závazek splněn řádně, byl tedy oprávněn domáhat se splnění povinnosti na žalované. Žalovaná však svým závazkům ze smlouvy o zápůjčce nedostála, když neplnila sjednané podmínky smlouvy o zápůjčce tím, že včas a řádně nevrátila poskytnuté finanční prostředky, které jí byly na základě sjednané smlouvy poskytnuty, respektive zaplatila pouze částku [částka] a zbývající poskytnuté peněžní prostředky nevrátila a nezaplatila ani sjednaný poplatek za poskytnutí zápůjčky. V důsledku porušení smluvní povinnosti platit týdenní splátky řádně a včas žalobkyně požaduje zaplacení dosud neuhrazené části celkové dlužné částky jistiny v částce [částka] a dlužného poplatku v částce [částka]. Žalobkyně, která doložila svoji aktivní legitimaci, prokázala existenci závazku za žalovanou i jeho výši. Jelikož žalovaná svůj závazek dosud nesplnila, soud vzal nárok žalobkyně za prokázaný a vyhověl žalobě v plném rozsahu, když uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku v celkové výši [částka] s příslušenstvím.

11. Žalobkyni bylo vyhověno, i pokud jde o nárok na zaplacení úroku z úvěru ve výši 29 % ročně, jehož výše odpovídá judikatuře vyšších soudů a jež byl sjednán přímo ve smlouvě o zápůjčce a jež má právní podklad v ustanovení § 2392 občanského zákoníku, podle kterého při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Ke dni postoupení pohledávky byl úrok žalobkyní kapitalizován částkou ve výši [částka]. Ode dne následujícího po [datum] je požadován smluvní úrok až do úplného zaplacení. Žalované tak byla stanovena povinnost zaplatit žalobkyni úrok ve výši 29 % ročně z částky jistiny [částka] od [datum] až do úplného zaplacení.

12. Jelikož se žalovaná dostala do prodlení s úhradou peněžitého dluhu, je povinna v souladu s ustanovením § 1968 a násl. občanského zákoníku zaplatit žalobkyni rovněž úrok z prodlení. Je na místě stanovit výši úroku z prodlení v souladu s předpisy občanskoprávními. Při stanovení doby a počátku prodlení soud akceptoval návrh žalobkyně. Žalobkyně úrok z prodlení rovněž částečně zkapitalizovala ke dni postoupení pohledávky částkou ve výši [částka]. Ode dne následujícího po účinnosti postoupení [datum] byl úrok z prodlení stanoven ve výši podle předpisů občanskoprávních ve výši podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým je stanovena mimo jiné výše úroku z prodlení. Soud tedy vyhověl žalobě i v části týkající se úroku z prodlení a rozhodl tak, jak je ve výroku I. stanoveno. Lhůta k plnění peněžitých nároků byla soudem stanovena podle ustanovení § 160 odst. 1 o.s.ř., podle něhož uloží-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku.

13. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce [částka] Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce [částka] a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši [částka] sestávající z částky [částka] za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po [částka] dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky [částka] ve výši [částka]. Soud se při rozhodování o náhradě nákladů řízení ztotožnil s názorem Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 3923/11) a aplikoval ustanovení § 14b advokátního tarifu, neboť jsou splněny všechny předpoklady uvedené v § 14b odst. 1 písm. a), b), c). V daném případě má soud za to, že podaná žaloba má formulářový charakter, neboť má podobu ustáleného vzoru, který žalobkyně opakovaně uplatňuje ve skutkově i právně velmi obdobných věcech. Obsah žalobních návrhů je založen na stejném právním základě, totožná je i právní argumentace, včetně její stylizace i formálního vyjádření či jen s drobnými odchylkami. Za uvedených okolností lze uzavřít, že sepsání tzv. formulářové žaloby představuje spíš administrativní úkon, než provedení úkonu právní služby. V této souvislosti je možné odkázat na Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. 7. 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Dle ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalovaná povinna zaplatit náklady řízení v celkové výši [částka] k rukám právního zástupce žalobkyně. Pariční lhůta byla i zde ponechána třídenní.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v [obec], prostřednictvím Okresního soudu v Uherském Hradišti. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Uherské Hradiště 21. července 2021

Mgr. Zuzana Matulová

předsedkyně senátu

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙