Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 2 C 118/2021-20

Jednací číslo:
2 C 118/2021-20
Soud:
Okresní soud v Blansku
Autor:
Cásková, Klára, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSBK:2021:2.C.118.2021.1
Předmět řízení:
rozvod manželství

Datum vydání:
09. 09. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
rozvod manželství
Zmíněná ustanovení:
§ 23 z. č. 292/2013 Sb.
§ 755 z. č. 89/2012 Sb.
§ 207 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

2 C 118/2021-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Blansku rozhodl samosoudkyní Mgr. Klárou Cáskovou ve věci

manželky: [osobní údaje manželky] zastoupená advokátkou Mgr. [jméno] [příjmení] sídlem kpt. [jméno] [číslo], [PSČ] [obec]

a

manžela: [osobní údaje manžela] zastoupený advokátkou [údaje o zástupci]

pro: rozvod manželství

takto:

I. Manželství manželky [celé jméno manželky], rozené [příjmení], a manžela [celé jméno manžela], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Manželka se návrhem ze dne [datum] domáhala rozvodu manželství s odůvodněním, že manželství účastníků v současné době neplní svoji funkci. Manželství bylo uzavřeno [datum] a zpočátku bylo spokojené. Z manželství se narodily dvě děti, a to nezl. [jméno], [datum narození], a nezl. [jméno], [datum narození], o jejichž výchově bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem zdejšího soudu ze dne [datum rozhodnutí], č. j. [spisová značka], jímž byla schválena dohoda manželů o úpravě poměrů manželů ke jmenovaným dětem pro dobu po rozvodu. Postupem času začaly vznikat neshody ohledně rozdílných názorů manželů způsob trávení volného času, finančních otázek, problémy v soužití se prohlubovaly a došlo ke vzájemnému odcizení účastníků. Manželka proto v [anonymizováno] [rok] opustila společnou domácnost. V současné době spolu účastníci již nežijí jako manželé, intimně se nestýkají a netvoří manželské resp. rodinné společenství.

2. Manžel s návrhem na rozvod manželství souhlasil.

3. Po provedeném řízení a dokazování soud zjistil následující skutkový stav: Manželství účastníků bylo uzavřeno dne [datum][obec]. Zpočátku bylo manželství účastníků spokojené, z manželství se narodily dvě děti, a to nezl. [jméno], [datum narození], a nezl. [jméno], [datum narození], o jejichž výchově bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem zdejšího soudu ze dne [datum rozhodnutí], č. j. [spisová značka], jímž byla schválena dohoda manželů o úpravě poměrů manželů ke jmenovaným dětem pro dobu po rozvodu. Manželka v [anonymizováno] [rok] opustila společnou domácnost. Manželé netvoří rodinné společenství po dobu tři čtvrtě roku, ani jeden z manželů nechce společenství obnovit.

4. Soud dospěl k následujícím právním závěrům: Podle § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen o. z.) může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Podle § 755 odst. 3 o. z. mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. Podle § 755 odst. 2 o. z. přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody.

5. Po posouzení zjištěného skutkového stavu dospěl soud k závěru, že v daném případě jsou zákonné podmínky rozvodu splněny. Účastníci spolu již po dobu tři čtvrtě roku nežijí a jejich manželství po uvedenou dobu neplní žádnou ze svých funkcí, společnou domácnost přitom ukončili z důvodu déletrvajících rozporů. S ohledem na hloubku rozporů mezi účastníky, délku odloučení a postoj manželů k dalšímu trvání manželského soužití nelze dle názoru soudu ani předpokládat, že by jejich manželství mohlo v budoucnu své společenské funkce opět plnit, soud tedy dospěl k závěru, že manželské soužití účastníků je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Hlavní příčinu rozvratu manželství spatřuje soud v nesouladu zájmů a povah, rozdílných představách manželů o trávení volného času jakož i o finančním hospodaření rodiny.

6. O poměrech dětí účastníků (nezl. [jméno], [datum narození], a nezl. [jméno], [datum narození]) bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem zdejšího soudu ze dne [datum rozhodnutí], č. j. [spisová značka], byly upraveny poměry jmenovaných dětí pro dobu po rozvodu. Na straně nezletilých dětí soud neshledal žádné zvláštní důvody, pro které by rozvod manželství jeho rodičů byl v rozporu s jejich zájmy, neboť jejich faktické poměry se rozvodem manželství nezmění. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti soud návrhu na rozvod manželství vyhověl v souladu s ustanovením § 755 odst. 1 o. z.

7. O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, podle kterého nemá žádný z účastníků řízení ve statusových věcech manželských právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v [obec] prostřednictvím Okresního soudu v Blansku. Toto právo však nepřísluší tomu, kdo se jej vzdal po vyhlášení rozsudku (§ 207 odst. 1 o. s. ř.).

Účastníci jsou povinni nechat si vyznačit změnu osobního stavu ve svých občanských průkazech ve lhůtě dle příslušných právních předpisů.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Blansko 9. září 2021

Mgr. Klára Cásková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙