Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 8 C 155/2021-13

Jednací číslo:
8 C 155/2021-13
Soud:
Okresní soud Plzeň-jih
Autor:
Reimannová, Dana, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPJ:2021:8.C.155.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 4 107 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
26. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění odpovědnosti za škodu
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 4 z. č. 168/1999 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 vyhl. č. 205/1999 Sb.
§ 1 z. č. 168/1999 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

8 C 155/2021-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud Plzeň-jih rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Reimannovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení 4 107 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 4 107 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně jdoucím z této částky od 10. 11. 2020 do zaplacení, a to do 3 (tří) dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení k rukám advokátky [titul] [jméno] [příjmení] částku 1 489 Kč, a to do 3 (tří) dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud uložil žalovanému povinnost uhradit jí částku 4 107 Kč s příslušenstvím s odůvodněním, že byl v období od 9. 3. 2020 do 28. 5. 2020 provozovatelem vozidla [registrační značka] o objemu válců motoru nad 1 350 cm³ do 1 850 cm3, které bylo uvedeno v příslušném registru vozidel bez zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a proto je žalovaná povinna uhradit žalobkyni příspěvek podle ust. § 4 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen„ zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“) v částce 3 807 Kč. Žalobkyně poukázala na skutečnost, že žalovaného písemně, v souladu s ust. § 4 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vyzvala k úhradě předmětného příspěvku dopisem ze dne 26. 8. 2020, žalovaný však příspěvek v zákonné lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy ani následně na základě dalších upomínek dobrovolně neuhradil, a proto se žalobkyně se svým nárokem obrátila na soud a nárok na úhradu předmětného příspěvku uplatnila spolu s příslušenstvím, resp. nárokem na náhradu nákladů spojených s uplatněním příspěvku a vymáhání v částce 300 Kč.

Žalovaný se k věci nevyjádřil.

Účastníci řízení na základě výzvy soudu svým postojem dali najevo souhlas s tím, aby soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Soud proto ve věci postupoval podle ustanovení § 115a o.s.ř., dle kterého k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednávání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí.

Soud v rozhodnutí mohl vycházet z tvrzení a důkazů předložených žalobkyní. Žalobkyně k žalobě doložila výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu [žalobkyně], upomínku o úhradě nedoplatku příspěvku do garančního fondu [žalobkyně], II. upomínku o úhradě nedoplatku příspěvku do garančního fondu [žalobkyně]. Na základě uvedených důkazů byl zjištěn skutkový stav uvedený v žalobě. Žalovaný byl provozovatelem vozidla [registrační značka] o objemu válců motoru nad 1 350 cm³ do 1 850 cm3 v době od 9. 3. 2020 do 28. 5. 2020, v uvedené době ohledně tohoto vozidla neuzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uvedeným vozidlem. Příspěvek za nepojištěné vozidlo nezaplatila, ač byl k tomu vyzván žalobkyní výzvou ze dne 26. 8. 2020.

Podle ust. § 1 odst. 2. zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené.

Podle ust. § 4 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (dále jen„ osoba povinná k zaplacení příspěvku“) společně a nerozdílně povinni zaplatit [žalobkyni] příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno.

Podle ust. § 4 odst. 3 a 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se výše příspěvku vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla. Výši denní sazby příspěvku, druhy vozidel pro účely denní sazby příspěvku a výši nákladů [žalobkyně] spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle odstavce 4 stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

Podle ust. § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je osoba povinná k zaplacení příspěvku povinna zaplatit [žalobkyni] náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek.

Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Podle ust. § 2 odst. 1, písm. h) činí denní sazba příspěvku u osobního automobilu se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm³ do 1 850 cm3 částku 47 Kč.

Žaloba byla shledána jako důvodná, neboť z předložených důkazů je zřejmé, že žalovaný v době od 9. 3. 2020 do 28. 5. 2020 byl provozovatelem vozidla [registrační značka] o objemu válců motoru nad 1 350 cm³ do 1 850 cm3 a v uvedené době neměl k tomuto vozidlu uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem. V souladu s citovanými zákonnými ustanoveními je tak povinen uhradit žalobkyni příspěvek ve výši celkem 4 107 Kč (81 dní po 47 Kč, k tomu náklady na uplatnění nároku 300 Kč). Soud proto žalobě v plném rozsahu vyhověl a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni částku 4 107 Kč s úrokem z prodlení. Výše úroků z prodlení byla stanovena v souladu s ust. § 1970 z.č. 89/2012 Sb. ve výši odpovídající nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 4 107 Kč sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Povinnost úhrady nákladů řízení k rukám právního zástupce žalobkyně byla stanovena dle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř.

Lhůta k plnění byla stanovena dle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.

Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z ustanovení § 157 odst. 4 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nebude-li povinnost stanovena tímto rozhodnutím dobrovolně splněna, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí nebo návrhem na nařízení exekuce a pověření zvoleného soudního exekutora jejím výkonem.

Plzeň 26. července 2021

JUDr. Dana Reimannová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙