Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 40 C 15/2021-16

Jednací číslo:
40 C 15/2021-16
Soud:
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Autor:
Vlčková, Marcela, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSFM:2021:40.C.15.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 5 486 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
12. 07. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění
Zmíněná ustanovení:
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2758 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

40 C 15/2021-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Vlčkovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 5 486 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 5 486 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 3 625 Kč od 30.6.2018 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,00 % ročně z částky 1 861 Kč od 30.12.2018 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení byla žaloba o zaplacení částky 5 486 Kč s příslušenstvím za pojistné podle pojistné smlouvy [číslo]. Na předžalobní výzvu k úhradě dluhu žalovaný nereagoval.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. Žalobkyně v žalobě navrhla, aby soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Usnesením ze dne 29.3.2021 byl žalovaný vyzván, aby do 7 dnů od doručení usnesení se vyjádřil, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. Současně byl poučen o tom, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Usnesení bylo žalovanému doručeno dne 24.6.2021. Žalovaný na výzvu soudu nereagoval. Proto soud vycházel z předpokladu, že žalovaný s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Za tohoto stavu a s oporou o ust. § 115a o.s.ř. k projednání věci samé nebylo třeba nařizovat jednání.

4. V řízení byl zjištěn tento skutkový stav:

Mezi žalobkyní a žalovaným byla dne 29.12.2017 uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, číslo pojistné smlouvy [číslo] Počátek pojištění byl 29.12.2017. Pojistná smlouva se týkala motorového vozidla značky VW Golf, [registrační značka]. Roční pojistné činilo 7 250 Kč a bylo splatné pololetně po 3 625 Kč, od splátky 29.12.2018 ve výši 3 651 Kč. Pojištění zaniklo dni 12.3.2019 pro neplacení, neboť pojištěný splátku na pojistné splatnou dne 29.06.2018 ve výši 3 625 Kč a další 29.12.2018 ve výši 3 651 Kč nezaplatil a neučinil tak ani ve lhůtě jednoho měsíce, stanovené dne 23.01.2019 v doporučeně zaslané upomínce k zaplacení pojistného. Žalovaný byl v předmětné upomínce v souladu s § 12 odst.1, písmeno e) zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upozorněn na zánik soukromého pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Dne 15.03.2019 byl žalovanému doporučeně zaslaným dopisem potvrzen zánik soukromého pojištění spolu s uvedením výše dlužného pojistného 5 486 Kč za období od 29.06.2018 do 12.03.2019 a byla mu doručena složenka k jeho úhradě. Částka, kterou žalobce nárokuje ve výši 5486 Kč je pouze dlužné pojistné. Tuto částku tvoří splátka za období od 29.06.2018 do 28.12.2018 ve výši 3 625 Kč, splátka za období od 29.12.2018 do 31.03.2019 ve výši 1861 Kč, - pojistitel má právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění zaniklo - tedy do konce března 2019 - s tím, že pojistná smlouva byla ukončena ke dni 12.03.2019 (když pojistitel má právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, v němž pojištění zaniklo). Na předžalobní výzvu k úhradě dluhu ze dne 2.6.2020 žalovaný nereagoval a dluh neuhradil.

5. Žaloba je důvodná. Po právní stránce nárok žalobkyně na úhradu dlužného pojistného má oporu v § 2758 odst. 1, § 2782 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), podle nichž pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Úrok z prodlení má oporu v § 1968, § 1970 uvedeného zákona a výše úroků z prodlení je v souladu s § 2 nař. vl. č. 351/2013 Sb. Za tohoto stavu soud žalobě vyhověl.

6. Žalobkyně měla v řízení úspěch, a proto je žalovaný povinen podle § 142 odst. 1 o.s.ř. zaplatit jí náhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč, které se sestávají ze soudního poplatku 600 Kč.

7. Lhůta k plnění činí 3 dny od právní moci rozsudku (§ 160 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Frýdek-Místek 12. července 2021

JUDr. Marcela Vlčková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙