Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 16 C 288/2021- 16

Jednací číslo:
16 C 288/2021- 16
Soud:
Okresní soud v Českých Budějovicích
Autor:
Traxlerová, Jana, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSCB:2021:16.C.288.2021.1
Předmět řízení:
EPR [číslo], o zaplacení částky 2 089,76 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
06. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva kupní
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2079 z. č. 89/2012 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

16 C 288/2021- 16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Traxlerovou v právní věci

žalobce: ; [anonymizováno] [právnická osoba], [IČO],

se sídlem [adresa žalobkyně],

zastoupen [anonymizováno] [jméno] [příjmení], advokátem,

se sídlem [adresa]

proti;

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum],

bytem [adresa žalované],

o zaplacení částky 2 089,76 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2 089,76 Kč, úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 800 Kč od [datum] do zaplacení a úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 289,76 Kč od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

1. Žalobce se po žalované domáhá zaplacení částky 2 089,76 Kč s příslušenstvím s tím, že účastníci uzavřeli dne [datum] smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek a složek elektronických komunikací [číslo] [číslo]. Na základě smlouvy se žalobce zavázal poskytovat služby elektronických komunikací a související služby (služby 3. stran) a žalovaná se zavázala řádně a včas platit sjednanou cenu za služby. Součástí smlouvy byly i všeobecné podmínky žalobce, ceník služeb a obchodní podmínky jednotlivých služeb a tarifů. Součástí účastnické smlouvy [číslo] byla i ujednání o kupní smlouvě na koncové zařízení [anonymizována dvě slova] [rok] za zvýhodněných podmínek. Cenu za zařízení se žalovaná zavázala splácet ve splátkách po 90 Kč. Žalovaná však neplnila své povinnosti z výše uvedených smluv, když nehradila včas a řádně a včas vystavená vyúčtování. Žalobce tak přistoupil k výpovědi smluv a k doúčtování splátek zařízení. Žalovaná je v prodlení s úhradou vyúčtování [číslo] splatného dne [datum] v částce 1 800 Kč (splátky zařízení) a vyúčtování [číslo] splatného dne [datum] v částce 2 478,49 Kč, když v tomto soudním řízení je nárokována částka 289,76 Kč (poplatek za vystavení splátkového kalendáře 199,36 Kč a splátka zařízení 90 Kč). Žalovaná byla vyzvána k úhradě dlužné částky předžalobní výzvou ze dne [datum], na svůj dluh však neuhradila ničeho.

2. Skutková tvrzení učiněná v žalobě má soud za prokázaná z účastnické smlouvy ze dne [datum], z výpovědi účastnické smlouvy ze dne [datum], z předžalobní upomínky ze dne [datum], z vyúčtování [číslo] vyúčtování [číslo] z všeobecných podmínek žalobce.

3. Žalovaný nenabízí skutková tvrzení ani důkazy o byť jen částečné úhradě dluhu, ani jinak nezpochybňuje listinné důkazy strany žalující, které soud pro jejich vzájemnou souladnost a vnitřní logiku považuje za věrohodné. Proto soud žalobě jako důvodné vyhověl.

4. Po právní stránce nárok žalobce vychází z ust. § 2079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.) O příslušenství pohledávky bylo rozhodnuto podle ust. § 1970 o. z. ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

5. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když přiznal plně procesně úspěšnému žalobci jejich náhradu. Náklady řízení tvoří odměna právního zástupce žalobce a náhrada jeho hotových výdajů dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., obojí navýšené o 21 % DPH, když právní zástupce žalobce osvědčil, že je plátcem této daně. Žalobci rovněž přísluší náhrada za zaplacený soudní poplatek.

6. Soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání, když účastníci vůči takovému postupu neměli námitek a ve věci bylo možné rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů (§ 101 odst. 4 a § 115a o. s. ř.). Při odůvodnění rozsudku postupoval soud podle ust. § 157 odst. 4 o. s. ř. a uvedl pouze zkrácené odůvodnění.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

České Budějovice 6. srpna 2021

Mgr. Jana Traxlerová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙