Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 3 C 133/2021-38

Jednací číslo:
3 C 133/2021-38
Soud:
Okresní soud v Uherském Hradišti
Autor:
Matulová, Zuzana, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUH:2021:3.C.133.2021.1
Předmět řízení:
[částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
04. 08. 2021
Datum zveřejnění:
23. 09. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o zápůjčce
Zmíněná ustanovení:
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.
§ 87 z. č. 257/2016 Sb.
§ 2392 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1882 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

3 C 133/2021-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Zuzanou Matulovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka]

-) s úrokem z prodlení ve výši [částka]

-) s úrokem ve výši [částka],

-) s úrokem z prodlení ve výši 9,00 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

-) s úrokem ve výši 29,00 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení,

a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce [částka], a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou dne [datum] domáhala vydání rozhodnutí, jímž by bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni částky ve výši [částka] s příslušenstvím a nahradit náklady řízení. Svůj návrh žalobkyně zdůvodnila tak, že žalovaný uzavřel dne [datum] s právním předchůdcem žalobkyně, společností [právnická osoba], [IČO], smlouvu o zápůjčce [číslo] na základě níž poskytl původní věřitel žalovanému peněžní prostředky ve výši [částka], které žalovaný převzal hotově v den uzavření smlouvy. Žalovaný se dále zavázal zaplatit právnímu předchůdci žalobkyně částku ve výši [částka] představující souhrnný poplatek. Celkovou částku odpovídající součtu poskytnuté půjčky a poplatku se žalovaný zavázal uhradit v hotovosti v 60 týdenních (sedmidenních) splátkách po [částka] Poslední splátka byla stanovena na den [datum]. Úroková sazba byla sjednána ve výši 29 % ročně. Žalovaný však nehradil sjednané splátky řádně a včas, čímž porušil své závazky ze smlouvy. Poslední příslušná splátka byla uhrazena dne [datum]. Ke dni [datum] činila dlužná jistina částku [částka] a dlužný poplatek [částka]. Žalovaný uhradil celkem částku [částka].

2. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum], uzavřené mezi původním věřitelem a žalobkyní, došlo k převedení pohledávky na žalobkyni, společnost [právnická osoba] Změna v osobě věřitele byla žalovanému oznámena přípisem. Žalovaný však do dnešního dne neuhradil na svůj dluh ničeho, ani po odeslání předžalobní upomínky ze dne [datum].

3. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, ačkoli mu byla žaloba řádně doručena dle § 49 odst. 2 a 4 o.s.ř.

4. Usnesením ze dne [datum] vyzval soud žalovaného, aby se ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení vyjádřil, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. Zároveň byl poučen o tom, že pokud se nevyjádří ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovanému bylo usnesení spolu s žalobním návrhem zasláno na adresu trvalého pobytu dle Centrální evidence obyvatel, doručeno mu bylo řádně do vlastních rukou v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a 4 o.s.ř., přesto se na výzvu soudu nevyjádřil. Žalobkyně již v prvním podání ve věci vyjádřila svůj souhlas s navrženým procesním postupem. Jelikož žalovaný nijak nereagoval, soud vycházel z toho, že souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, v dané věci tedy bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 115a o.s.ř.

5. Údaje uvedené v žalobě byly prokázány předloženými listinnými důkazy. Byla předložena smlouva o zápůjčce [číslo] uzavřená mezi žalovaným jako dlužníkem a právním předchůdcem žalobkyně společností [právnická osoba], [IČO], se sídlem v [obec a číslo], [PSČ], [ulice a číslo] jako věřitelem dne [datum], na základě níž byly žalovanému jako dlužníkovi poskytnuty peněžní prostředky (celková výše spotřebitelského úvěru) ve výši [částka]. Žalovaný se zavázal vrátit tuto částku spolu se souhrnným poplatkem ve výši [částka] v 60 týdenních (sedmidenních) splátkách po [částka] Poslední splátka byla stanovena na den [datum]. Zápůjční úroková sazba byla ve smlouvě sjednána ve výši 29 % ročně. Nedílnou součástí smlouvy jsou smluvní podmínky smlouvy o zápůjčce, kde jsou v čl. 16 upraveny sankce při prodlení zákazníka. Poskytnutí zápůjčky vyplývá z příslušné tabulky umoření, z níž je dále zřejmé, že žalovaný hradil splátky v nepravidelných částkách a zůstatek jistiny ke dni [datum] činí částku [částka]. Jelikož žalovaný nereagoval na výzvy žalobkyně k plnění svých smluvních závazků a dlužné pohledávky neuhradil, byla mu zaslána dne [datum] výzva k plnění předcházející žalobě, o jejímž odeslání svědčí podací lístek. Žalovaný v průběhu řízení nijak neprokázal a ani z předložených listinných důkazů nevyplývá, že by žalovaný pohledávku žalobkyni do dnešního dne uhradil.

6. Aktivní legitimace žalobkyně byla prokázána Smlouvou o postoupení pohledávek ve smyslu § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ze dne [datum], jež byla uzavřena mezi [právnická osoba], [IČO], se sídlem v [obec a číslo], [PSČ], [ulice a číslo] jako postupitelem a obchodní společností [právnická osoba], [IČO], se sídlem [adresa], jako postupníkem vystupujícím v tomto řízení na straně žalující, z níž vyplývá, že byly postoupeny pohledávky uvedené v příloze [číslo] smlouvy včetně pohledávky za žalovaným obsažené na str. 75. Postoupení pohledávek bylo žalované oznámeno dopisem ze dne [datum], o jehož odeslání svědčí podací lístek. Vzhledem ke skutečnosti, že postupitel oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky, je dlužník povinen v souladu s ustanovením § 1882 odst. 1 občanského zákoníku poskytnout plnění přímo postupníkovi.

7. Na podkladě zjištěného skutkového stavu věci bylo prokázáno, že mezi účastníky byl uzavřena smlouva o zápůjčce ve smyslu ustanovení § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle něhož přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Podle § 2392 odst. 1 občanského zákoníku při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky.

8. Soud dospěl na základě zjištěného skutkového stavu a s ohledem na citovaná zákonná ustanovení k závěru, že uplatněný nárok žalobkyně je důvodný. V dané věci uzavřel právní předchůdce žalobkyně s žalovaným smlouvu o zápůjčce ve smyslu § 2390 a násl. občanského zákoníku. Tvrzení žalobkyně o zkoumání úvěruschopnosti žalovaného před uzavřením smlouvy sice nebyla nijak prokázána, nicméně vzhledem k nečinnosti žalovaného po celou dobu řízení, který podle § 87 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru neuplatnil námitku neplatnosti spotřebitelské smlouvy, soud se touto otázkou nezabýval. Smlouva byla proto shledána platnou.

9. Ze strany předchozího věřitele byl smluvní závazek splněn řádně, byl tedy oprávněn domáhat se splnění povinnosti na žalovaném. Žalovaný však svým závazkům nedostál, když neplnil sjednané podmínky tím, že včas a řádně nevrátil poskytnuté finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, respektive zaplatil pouze částku [částka] a zbývající poskytnuté peněžní prostředky nevrátil a nezaplatil ani sjednaný souhrnný poplatek. V důsledku porušení smluvní povinnosti platit týdenní splátky řádně a včas žalobkyně požaduje zaplacení dosud neuhrazené části jistiny ve výši [částka] a dlužný poplatek [částka]. Žalobkyně, která doložila svoji aktivní legitimaci, prokázala existenci závazku za žalovaným i jeho výši. Jelikož žalovaný své závazky dosud nesplnil, soud vzal nárok žalobkyně za prokázaný a vyhověl žalobě v plném rozsahu, když uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku v celkové výši [částka] s příslušenstvím.

10. Žalobkyni bylo vyhověno, i pokud jde o nárok na zaplacení úroku z úvěru ve výši 29 % ročně, jehož výše odpovídá judikatuře vyšších soudů a jež byl mezi účastníky sjednán přímo ve smlouvě o zápůjčce a jež má právní podklad v ustanovení § 2392 občanského zákoníku, podle kterého při půjčce peněžité lze dohodnout úroky. Ke dni postoupení pohledávky byl úrok žalobkyní kapitalizován částkou ve výši [částka]. Ode dne následujícího po [datum] je požadován smluvní úrok až do úplného zaplacení. Žalovanému tak byla stanovena povinnost zaplatit žalobkyni úrok ve výši 29 % ročně z částky první jistiny [částka] od [datum] až do úplného zaplacení.

11. Jelikož se žalovaný dostal do prodlení s úhradou peněžitého dluhu, je povinen v souladu s ustanovením § 1968 a násl. občanského zákoníku zaplatit žalobkyni rovněž úrok z prodlení. Je na místě stanovit výši úroku z prodlení v souladu s předpisy občanskoprávními. Při stanovení doby a počátku prodlení soud akceptoval návrh žalobkyně. Žalobkyně úrok z prodlení rovněž částečně zkapitalizovala ke dni postoupení pohledávky částkou ve výši [částka]. Ode dne následujícího po účinnosti postoupení [datum] byl úrok z prodlení stanoven ve výši podle předpisů občanskoprávních ve výši dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým je stanovena mimo jiné výše úroku z prodlení. Soud tedy vyhověl žalobě i v části týkající se úroku z prodlení a rozhodl tak, jak je ve výroku I. stanoveno. Lhůta k plnění peněžitých nároků byla soudem stanovena podle ustanovení § 160 odst. 1 o.s.ř., podle něhož uloží-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku.

12. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.”) tak, že přiznal žalobci, jenž byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce [částka] Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce [částka] a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši [částka] sestávající z částky [částka] za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po [částka] dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky [částka] ve výši [částka]. Soud se při rozhodování o náhradě nákladů řízení ztotožnil s názorem Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 3923/11) a aplikoval ustanovení § 14b advokátního tarifu, neboť jsou splněny všechny předpoklady uvedené v § 14b odst. 1 písm. a), b), c). V daném případě má soud za to, že podaná žaloba má formulářový charakter, neboť má podobu ustáleného vzoru, který žalobce opakovaně uplatňuje ve skutkově i právně velmi obdobných věcech. Obsah žalobních návrhů je založen na stejném právním základě, totožná je i právní argumentace, včetně její stylizace i formálního vyjádření či jen s drobnými odchylkami. Za uvedených okolností lze uzavřít, že sepsání tzv. formulářové žaloby představuje spíš administrativní úkon, než provedení úkonu právní služby. V této souvislosti je možné odkázat na Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. 7. 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Dle ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalovaný povinen zaplatit náklady řízení v celkové výši [částka] k rukám právního zástupce žalobkyně. Pariční lhůta byla i zde ponechána třídenní.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Brně, prostřednictvím Okresního soudu v Uherském Hradišti. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení. Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Uherské Hradiště 4. srpna 2021

Mgr. Zuzana Matulová

předsedkyně senátu

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙