Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 12 C 77/2021-14

Jednací číslo:
12 C 77/2021-14
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 1
Autor:
Tluchořová, Kateřina, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP1:2021:12.C.77.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení 4 860 Kč

Datum vydání:
31. 08. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
odstoupení od smlouvy
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2665 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2396 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2662 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

12 C 77/2021-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl soudkyní Mgr. Kateřinou Tluchořovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro zaplacení 4 860 Kč

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 4 860 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízen částku 1 489 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta [anonymizováno] [jméno] [příjmení].

Odůvodnění:

1. V souladu s § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), bude v odůvodnění tohoto rozsudku uveden pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení, jelikož proti němu není odvolání přípustné pro bagatelní předmět řízení.

2. Žalobou ze dne 20. 5. 2020 se žalobkyně na žalované domáhá zaplacení částky 4 860 Kč jako neuhrazených smluvených poplatků za poskytování bankovních a dalších služeb. Aktivní věcnou legitimaci v řízení žalobkyně odvozuje od smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne [datum] mezi ní a společností [právnická osoba], [IČO], se sídlem [adresa].

3. Žalovaná byla usnesením ze dne 22. 3. 2021, č. j. 12 C 77/2021-9, vyzvána, aby se vyjádřila k žalobě a označila veškeré důkazy, které mají být v dalším průběhu řízení provedeny. Současně byla poučena o možnosti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání na základě účastníky předložených listinných důkazů dle § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), a o tom, že zůstane-li tato výzva bez vyjádření, má soud za to, že účastník nemá proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání námitek (§ 101 odst. 4 o. s. ř.). Žalovaná se k žalobě na předmětnou výzvu ve stanovené lhůtě nijak nevyjádřila, a soud tak ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř. předpokládá, že nemá námitky. Žalobkyně souhlasila s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání podle ustanovení § 115a o. s. ř. již v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Soud tedy rozhodl o žalobě bez jednání za souhlasu obou účastníků dle § 115a o. s. ř.

4. Provedené listinné důkazy soud hodnotil jednotlivě a všechny v jejich vzájemných souvislostech a po provedeném dokazování dospěl k následujícím právním závěrům. [právnická osoba] [IČO], se sídlem [adresa] (dále jen„ [anonymizováno]“), uzavřela se žalovanou dne [datum] smlouvu o poskytování bankovních a dalších služeb (dále jen„ smlouva“) (Smlouva o poskytování bankovních a dalších služeb ze dne 7. 8. 2018). V této smlouvě se banka zavázala žalované zřídit a vést bankovní účet a žalovaná se zavázala platit za poskytnuté bankovní služby poplatky dle platného Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby. Žalovaná nehradila smluvené poplatky řádně a včas, resp. nezajistila dostatek prostředku k úhradě smluvních poplatků na účtu, čímž jí vůči žalobkyni vznikl dluh ve výši 4 860 Kč (výpis z účtu), banka ke dni 23. 1. 2020 odstoupila od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností spočívajícího právě ve vzniku nepovoleného debetního zůstatku (Odstoupení od smlouvy ze dne 23. 1. 2020). Žalovaná dluh neuhradila, banka svou pohledávku za žalovanou postoupila na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávek na žalobkyni [právnická osoba] [anonymizováno], o čemž byla žalovaná rovněž vyrozuměna (Vyrozumění o postoupení pohledávky ze dne 11. 3. 2020). Žalovaná byla následně vyzvána k úhradě dlužné částky předžalobní výzvou, do dne podání žaloby na svůj dluh ovšem ničeho neuhradila (Předžalobní výzva k úhradě ze dne 7. 4. 2020).

5. Po právní stránce soud věc posoudil tak, že mezi žalovanou a právním předchůdcem žalobkyně byla uzavřena smlouva o poskytování bankovních služeb, na základě níž byl žalované zřízen účet, a to v souladu s § 2662 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Dle čl. II odst. 4 smlouvy byla žalovaná povinna udržovat na bankovním účtu kladný zůstatek, tuto povinnost žalovaná porušila, když nezajistila na účtu dostatek prostředků k uhrazení smluvených poplatků, čímž se dostala do nepovoleného debetního zůstatku, dle § 2665 občanského zákoníku ujednají-li si strany, že ten, kdo vede účet, provede převod peněžních prostředků účtu, ač pro to na účtu není dostatek peněžních prostředků, použijí se přiměřeně ustanovení o úvěru. Žalované vznikl dluh vůči právnímu předchůdci žalobkyně ve výši 4 860 Kč, žalovaná tento dluh, resp. nepovolený debetní zůstatek neuhradila, dle § 2665 občanského zákoníku se na tento případ přiměřeně použijí ustanovení o úvěru, kdy dle § 2396 občanského zákoníku je úvěrovaný (žalovaná) povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky. Soud dospěl k závěru, že žalobkyně v řízení prokázala svoji aktivní věcnou legitimaci a že její nárok je důvodný, na základě čehož žalobě v plném rozsahu vyhověl.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále jen „a. t.”), z tarifní hodnoty ve výši 4 860 Kč sestávající z částky 200 Kč za převzetí a přípravu zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. a) a. t., z částky 200 Kč za výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. a z částky 200 Kč za písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč. K aplikaci § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb. soud přistoupil, neboť v daném případě jsou splněny podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Závěr, že se jedná o žalobu na ustáleném vzoru, soud učinil na základě porovnání několika žalob od téže žalobkyně (68 C 1280/2020, 25 C 270/2020, 12 C 147/2020), kdy je zřejmé, že se v těchto žalobách mění jen údaje individualizující konkrétní žalobu, jako jsou dlužné částky, dlužná období či čísla smluv, ovšem jinak se jejich text nemění. Plnění k rukám advokáta je odůvodněno § 149 odst. 1 o. s. ř.

7. Lhůta k plnění byla stanovena podle § 160 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 31. srpna 2021

Mgr. Kateřina Tluchořová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙