Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 9 C 392/2021-22

Jednací číslo:
9 C 392/2021-22
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 9
Autor:
Höllgeová, Andrea, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP9:2021:9.C.392.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 80 025,76 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
15. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o půjčce
smlouva o zápůjčce
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 1746 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2392 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1880 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1721 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1723 z. č. 89/2012 Sb.
§ 104 z. č. 257/2016 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

9 C 392/2021-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl samosoudkyní JUDr. Andreou Höllgeovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

sídlem [adresa]

zastoupené [anonymizováno] [jméno] [příjmení], [anonymizováno], advokátem

sídlem [adresa]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

bytem [adresa]

o zaplacení 80 025,76 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 48 000 Kč,

kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 5 381,28 Kč,

kapitalizovaný úrok ve výši 6 999,71 Kč,

zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75% z částky 28 303,90 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení,

úrok 29% ročně z částky 28 303,90 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení,

to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 32 025,76 Kč,

kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 3 545,81 Kč,

kapitalizovaný úrok ve výši 4 551 Kč,

zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75% z částky 19 281,61 Kč, od 19. 12. 2020 do zaplacení,

úrok 29% ročně z částky 19 281,61 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení,

to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 20 045,20 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám právního zástupce žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení], [anonymizováno], advokáta.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou ze dne 30. 7. 2021 domáhala na žalované zaplacení částky celkem 80 025,76 Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Žalobkyně žalobu odůvodnila tím, že právní předchůdkyně žalobkyně společnost [právnická osoba], [IČO], uzavřela s žalovanou dne 22. 12. 2018 smlouvu o zápůjčce [číslo] jejíž nedílnou součástí byly smluvní podmínky smlouvy o zápůjčce. Na základě uzavřené smlouvy byla žalované poskytnuta zápůjčka ve výši 30 000 Kč v hotovosti, kdy žalovaná se zavázala tuto vrátit spolu s částkou 20 533 Kč, jakožto součtu kapitalizovaných úroků v částce 5 366 Kč, s úrokovou sazbou 29 % ročně, odměnou za zpracování, doručení a administrativní činnost a flexibilní splácení ve výši 11 540 Kč a poplatku za vedení zákaznického účtu a komfortní splácení v částce 3 627 Kč, to vše v celkem 60 týdenních splátkách po 843 Kč s tím, že poslední splátka byla splatná dne 15. 2. 2020. Žalovaná však naposledy uhradila splátku splatnou dne 9. 1. 2019. Pohledávka za žalovanou byla postoupena na žalobkyni smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 18. 12. 2020, s účinností k 5. 1. 2021; o postoupení pohledávky byla žalovaná vyrozuměna dopisem. Žalobkyně tak po žalované požaduje zaplacení dlužné částky 48 000 Kč sestávající se z dlužné jistiny ve výši 28 303,9 Kč, z dlužné části poplatku ve výši 19 696,10 Kč, dále požaduje zaplacení kapitalizovaných úroků ve výši 6 999,71 Kč, kdy jde o úrok ve výši 29 % ročně z částky 28 303,9 Kč za období od 16. 2. 2020, tedy od marného uplynutí lhůty pro úhradu poslední splátky dle splátkového kalendáře, do 18. 12. 2020; zaplacení kapitalizovaných zákonných úroků z prodlení ve výši 5 381,28 Kč, kdy jde o zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 28 303,9 Kč za období od 17. 1. 2019, tedy od marného uplynutí týdenní lhůty po úhradě poslední splátky žalovanou do 18. 12. 2020; dále žalobkyně požaduje úroky ve výši 29 % ročně z částky 28 303,9 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení a úroky z prodlení v zákonné výši 9,75 % ročně z částky 28 303,90 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení. Žalovaná byla k úhradě řádně vyzvána, ale ničeho neuhradila.

2. Žalobkyně dále tvrdila, že právní předchůdkyně a žalovaná uzavřely dne 29. 8. 2018 smlouvu o zápůjčce [číslo] jejíž nedílnou součástí byly smluvní podmínky smlouvy o zápůjčce. Na základě uzavřené smlouvy byla žalované poskytnuta zápůjčka ve výši 24 000 Kč, v hotovosti, kdy žalovaná se zavázala tuto vrátit spolu s částkou 19 411 Kč, jakožto součtu kapitalizovaných úroků v částce 5 882 Kč, s úrokovou sazbou 29 % ročně, odměnou za zpracování, doručení a administrativní činnost a flexibilní splácení ve výši 8 242 Kč a poplatku za vedení zákaznického účtu a komfortní splácení v částce 5 287 Kč, to vše v celkem 18 měsíčních splátkách po 2 412 Kč s tím, že poslední splátka byla splatná dne 29. 2. 2020. Žalovaná však naposledy uhradila splátku splatnou dne 9. 1. 2019. Pohledávka za žalovanou byla postoupena na žalobkyni smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 18. 12. 2020, s účinností k 5. 1. 2021; o postoupení pohledávky byla žalovaná vyrozuměna dopisem. Žalobkyně tak po žalované požaduje zaplacení dlužné částky 32 025,76 Kč sestávající se z dlužné jistiny ve výši 19 281,61 Kč, z dlužné části poplatku ve výši 12 744,15 Kč, dále požaduje zaplacení kapitalizovaných úroků ve výši 4 551 Kč, kdy jde o úrok ve výši 29 % ročně z částky 19 281,61 Kč za období od 1. 3. 2020, tedy od marného uplynutí lhůty pro úhradu poslední splátky dle splátkového kalendáře, do 18. 12. 2020; zaplacení kapitalizovaných zákonných úroků z prodlení ve výši 3 545,81 Kč, kdy jde o zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 19 281,61 Kč za období od 9. 2. 2019, tedy od marného uplynutí měsíční lhůty po úhradě poslední splátky žalovanou do 18. 12. 2020; dále žalobkyně požaduje úroky ve výši 29 % ročně z částky 19 281,61 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení a úroky z prodlení v zákonné výši 9,75 % ročně z částky 19 281,61 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení. Žalovaná byla k úhradě řádně vyzvána, ale ničeho neuhradila.

3. Žalovaná zůstala ve věci zcela nečinná.

4. Soud ve věci postupoval podle § 115a o.s.ř., kdy žalobkyně s tímto postupem souhlasila (č. l. 7 spisu), žalovaná se k výzvě soudu, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání nevyjádřila (§ 101 odst. 4 o.s.ř.), a ve věci bylo možno rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů.

5. Na základě listinných důkazů soud dospěl k následujícím skutkovým zjištěním:

6. [právnická osoba], [IČO], uzavřela s žalovanou dne 29. 8. 2018 smlouvu o zápůjčce [číslo] podle které se společnost zavázala poskytnout žalované zápůjčku ve výši 24 000 Kč, a žalovaná se zavázala tuto částku vrátit spolu s úrokem ve výši 5 882 Kč, částkou za zpracování, doručení, administrativní činnost a flexibilní splácení ve výši 8 242 Kč a částkou za vedení zákaznického účtu a komfortní splácení ve výši 5 287 Kč. Celkovou částku 43 411 Kč se žalovaná zavázala vrátit v 18 měsíčních splátkách po 2 412 Kč s tím, že poslední splátka byla v částce 2 407 Kč. Roční úroková sazba činila 29 % ročně. Nedílnou součástí smlouvy byly také smluvní podmínky smlouvy o půjčce. [právnická osoba] před uzavřením smlouvy posoudila schopnost žalované splácet spotřebitelský úvěr (smlouva o zápůjčce [číslo] smluvní podmínky, karta zákazníka). Naposledy žalovaná uhradila dne 9. 1. 2019, kdy zůstatek nesplacené jistiny byl v částce 19 281,61 Kč (tabulka umoření).

7. [právnická osoba], [IČO], dále uzavřela s žalovanou dne 22. 12. 2018 smlouvu o zápůjčce [číslo] na jejímž základě byla žalované poskytnuta zápůjčka ve výši 30 000 Kč, a žalovaná se zavázala tuto částku vrátit spolu s úrokem ve výši 5 366 Kč, částkou za zpracování, doručení, administrativní činnost a flexibilní splácení ve výši 11 540 Kč a částkou za vedení zákaznického účtu a komfortní splácení ve výši 3 627 Kč. Celkovou částku 50 533 Kč se žalovaná zavázala vrátit v 60 měsíčních splátkách po 843 Kč s tím, že poslední splátka byla v částce 796 Kč. Roční úroková sazba činila 29 % ročně. Nedílnou součástí smlouvy byly také smluvní podmínky smlouvy o půjčce. [právnická osoba] před uzavřením smlouvy posoudila schopnost žalované splácet spotřebitelský úvěr (smlouva o zápůjčce [číslo] smluvní podmínky, karta zákazníka). Naposledy žalovaná uhradila dne 9. 1. 2019, kdy zůstatek nesplacené jistiny byl v částce 28 303,9 Kč (tabulka umoření).

8. Pohledávky za žalovanou byly postoupeny na žalobkyni smlouvou o postoupení pohledávek uzavřené právní předchůdkyní a žalobkyní dne 18. 12. 2020, o čemž byla žalovaná vyrozuměna dopisem ze dne 6. 1. 2021 (smlouva o postoupení pohledávek včetně seznamu postoupených pohledávek, oznámení o postoupení pohledávek, podací lístek ze dne 25. 1. 2021). K úhradě dlužných částek byla žalovaná vyzvána dopisem právního zástupce žalobkyně ze dne 28. 6. 2021 (výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející žalobě ze dne 28. 6. 2021, podací lístek z téhož dne).

9. Na základě učiněných zjištění má soud za to, že žaloba na zaplacení celkem částky 80 025,76 Kč s příslušenstvím byla důvodná. Mezi společností [právnická osoba] a žalovanou byly uzavřeny smlouvy o zápůjčce (§ 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „o.z.“, ve spojení s § 2 odst. 1 a § 104 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru), a to konkrétně dne 29. 8. 2018 smlouva o zápůjčce [číslo] dne 22. 12. 2018 smlouvu o zápůjčce [číslo] na jejichž základě byly žalované poskytnuty úvěry v celkové výši 54 000 Kč. Žalovaná se tyto úvěry zavázala řádně a včas splácet, avšak na oba úvěry uhradila naposledy dne 9. 1. 2019, čímž tak porušila svoji povinnost poskytnuté spotřebitelské úvěry řádně a včas splácet v souladu se smlouvami. Žalovaná navíc byla řádně seznámena s celkovou výší částek, které musí na úvěr zaplatit, včetně toho, co tyto částky představuje. Žalovaná však zůstala v řízení zcela pasivní, čímž se tak sama připravila o možnost vyvrátit tvrzení žalobkyně, že by jí spotřebitelské úvěry nebyly poskytnuty, či že řádně dostála svým závazkům vyplývajícím ze smluv o zápůjčce.

10. S ohledem na vše výše uvedené tak soud žalobě zcela vyhověl, a uložil žalované zaplatit žalobkyni celkem částku 80 025,76 Kč, jakožto nesplacených jistin (30 000 + 24 000) a neuhrazených poplatků (19 696,10 Kč + 12 744,15 Kč) (§ 2390 a § 1721, § 1746 odst. 2, a § 1723 odst. 2 o.z.), a dále kapitalizovaný úrok ve výši 4 551 Kč, kdy jde o úrok ve výši 29 % ročně z částky 19 281,61 Kč za období od 1. 3. 2020, tedy od marného uplynutí lhůty pro úhradu poslední splátky dle splátkového kalendáře, do 18. 12. 2020, kapitalizovaný úrok ve výši 6 999,71 Kč, kdy jde o úrok ve výši 29 % ročně z částky 28 303,9 Kč za období od 16. 2. 2020, tedy od marného uplynutí lhůty pro úhradu poslední splátky dle splátkového kalendáře, do 18. 12. 2020, úrok 29% ročně z částky 28 303,90 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení, úrok 29% ročně z částky 19 281,61 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení, jakožto sjednané smluvní úroky úvěru (§ 2392 odst. 1 o.z.). Aktivní legitimace žalobkyně se opírá o § 1879 a § 1880 o.z.

11. Vzhledem k tomu, že žalovaná je v prodlení s plněním peněžité povinnosti (§ 1970 o.z.), soud uložil žalované rovněž povinnost zaplatit žalobkyni zákonné úroky z prodlení, částečně kapitalizované, ve výši dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a to konkrétně zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75% z částky 28 303,90 Kč od 19. 12. 2020 do zaplacení, zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75% z částky 19 281,61 Kč, od 19. 12. 2020 do zaplacení, kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 3 545,81 Kč, kdy jde o zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 19 281,61 Kč za období od 9. 2. 2019, tedy od marného uplynutí měsíční lhůty po úhradě poslední splátky žalovanou do 18. 12. 2020, kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 5 381,28 Kč, kdy jde o zákonný úrok z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 28 303,9 Kč za období od 17. 1. 2019, tedy od marného uplynutí týdenní lhůty po úhradě poslední splátky žalovanou do 18. 12. 2020.

12. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobkyně byla ve věci plně procesně úspěšná. Náklady řízení byly tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 3 202 Kč, odměnou advokáta za poskytování právních služeb v částce 13 020 Kč (tři úkony právní služby po 4 340 Kč: převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění, sepis návrhu - § 7 bod 5. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, § 11 odst. 1 písm. a/, d/ citované vyhlášky), třemi režijními paušály po 300 Kč (§ 13 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění), a to včetně 21 % daně z přidané hodnoty v částce 2 923,2 Kč. Celková výše nákladů řízení činila 20 045,20 Kč a v souladu s § 149 odst. 1 o.s.ř. byla žalované uložena povinnost tyto náklady řízení zaplatit k rukám právního zástupce žalobkyně

13. O lhůtě k plnění soud rozhodl podle § 160 odst. 1 věty před středníkem o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li povinnost uložená tímto rozhodnutím splněna dobrovolně, lze podat návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí či nařízení exekuce.

Praha 15. října 2021

JUDr. Andrea Höllgeová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙