Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 187/2021-47

Jednací číslo:
7 C 187/2021-47
Soud:
Okresní soud ve Znojmě
Autor:
Krčálová, Lenka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSZN:2021:7.C.187.2021.1
Předmět řízení:
[částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 08. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o zápůjčce
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2392 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2394 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

7 C 187/2021-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Znojmě rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Lenkou Krčálovou jako samosoudkyní ve věci

žalobkyně: ; [právnická osoba], [IČO]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupená advokátem [titul] [jméno] [příjmení], [titul].

sídlem [adresa žalobkyně]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

bytem [adresa žalovaného]

o 43.568,28 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku 43.568,28 Kč, kapitalizovaný úrok z prodlení ve výši 2.625 Kč, kapitalizovaný úrok ve výši 2.517,36 Kč, úrok z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 25.000 Kč ode dne 21. 1. 2020 do zaplacení a úrok ve výši 29 % ročně z částky 25.000 Kč ode dne 21. 1. 2020 do zaplacení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení ve výši 3.921 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně [titul] [jméno] [příjmení], [titul].

Odůvodnění:

1. Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným dne 30. 3. 2021 se žalobkyně domáhala zaplacení dlužné částky v celkové výši 43.568,28 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 25.000 Kč od 21. 1. 2020 do zaplacení, kapitalizovaného úroku z prodlení ve výši 2.625 Kč, kapitalizovaného úroku ve výši 2.517,36 Kč, úroku ve výši 29 % ročně z částky 25.000 Kč od 21. 1. 2020 do zaplacení. K odůvodnění uvedla, že žalovaný dne 24. 7. 2018 uzavřel se společností [právnická osoba], [IČO] (dále jen„ původní věřitel“) smlouvu o zápůjčce [číslo] podle které poskytla žalovanému peněžní prostředky ve výši 25.000 Kč, které převzal v hotovosti v den uzavření smlouvy. Žalovaný se zavázal vrátit částku 46.542 Kč, což byla zápůjčka 25.000 Kč a souhrnný poplatek 21.542 Kč v pravidelných hotovostních splátkách tak, že zaplatí 60 týdenních splátek po 776 Kč do rukou oprávněné osoby původního věřitele, poslední splátka byla splatná 17. 9. 2019. Účastníci ve smlouvě sjednali úrokovou sazbu 29 % ročně. Žalovaný své závazky ze smlouvy řádně nesplnil, na plnění dluhu neprovedl žádnou úhradu. Smlouvou o postoupení pohledávek předmětnou pohledávku nabyla žalobkyně, která je aktivně procesně legitimována. Žalovaný dluží nesplacenou jistinu 25.000 Kč, souhrnný poplatek 18.568,28 Kč, smluvní úrok a úrok z prodlení v zákonné výši. Žalobkyně pro účely řízení částečně kapitalizovala smluvní úrok a úrok z prodlení v zákonné výši ke dni postoupení pohledávky, tedy [datum]. Postoupení pohledávky bylo žalovanému písemně oznámeno dne 20. 1. 2020 a předžalobní výzvou 28. 1. 2021 byl žalovaný vyzván k zaplacení dluhu.

2. Žalobkyně k doplnění žaloby uvedla, že původní věřitelka řádně zkoumala a vyhodnotila úvěruschopnost žalovaného, pro účely uzavření smlouvy byly předloženy občanský průkaz, dvě výplatní pásky za období květen a červen 2018, ve veřejně dostupných rejstřících bylo ověřeno, že u žalovaného neprobíhalo insolvenční řízení. Žalovaný prohlásil, že je zaměstnán na plný pracovní úvazek, bydlí ve vlastním bydlení, je svobodný, má jednu vyživovací povinnost, není vlastníkem automobilu, je vlastníkem bankovního účtu, nemá úvěr z kreditní karty a jiné zápůjčky, jeho příjem činil 16.516 Kč a běžné výdaje 4.500 Kč měsíčně, s ohledem na doložený příjem byl schopný poskytnutou zápůjčku splácet.

3. Žalovaný se k doručené žalobě písemně nevyjádřil, k nařízeným jednáním soudu se bez omluvy nedostavil, soud proto věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti na základě výsledků provedených dokazování.

4. Z písemné smlouvy o zápůjčce - [název půjčky] v hotovosti ze dne [datum], [číslo] bylo prokázáno, že byla uzavřena s žalovaným jako spotřebitelem formulářová smlouva o zápůjčce, jejíž nedílnou součástí byly smluvní podmínky, žalovaný podepsal smlouvu o zápůjčce. Předloženou listinou bylo prokázáno, že mezi původním věřitelem a žalovaným jako dlužníkem byla uzavřena smlouva o zápůjčce, ve které původní věřitel žalovanému v hotovosti půjčil částku 25.000 Kč, žalovaný se zavázal půjčku vrátit se souhrnným poplatkem v celkové výši 21.542 Kč v 60 týdenních splátkách po [částka] v hotovosti k rukám pověřené osoby, první splátka byla splatná 7. den od data uzavření smlouvy. Ze zákaznické karty žalovaného bylo prokázáno, že žalovaný pro účely uzavření smlouvy původnímu věřiteli uvedl a doložil, že pracuje jako dělník keramické výroby s měsíčním příjmem 16.516 Kč, jeho měsíční výdaje činily 4.500 Kč, neměl žádné závazky a měl jednu vyživovací povinnost. Žalovaný původnímu věřiteli uvedl a doložil platný občanský průkaz, dvě výplatní pásky za období květen a červen 2018. Žalovaný uvedl, že je svobodný, má základní vzdělání, má vlastní bydlení a jednu vyživovací povinnost.

5. Z předložené umořovací tabulky bylo prokázáno, že žalovaný neuhradil z titulu zápůjčky žádné plnění. Z předložené smlouvy o postoupení pohledávek ve znění příloh a z písemného oznámení o postoupení pohledávky ze dne [datum] bylo prokázáno, že předmětná pohledávka byla smluvně postoupena žalobkyni s účinností ke dni [datum], postoupení pohledávky bylo žalovanému písemně oznámeno. Smlouva byla uzavřena dne [datum], poslední splátka byla stanovena na 17. 9. 2019. Podle předložené tabulky umoření žalovaného bylo prokázáno, že žalovaný své povinnosti řádně neplnil, na dluh uhradil nepravidelnými platbami pouze část poplatků a nereagoval na předžalobní výzvu žalobkyně ze dne 28. 1. 2021.

6. Dle § 2390 o. z. přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

7. Dle § 2392 odstavec 1 o. z. při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech.

8. Listinnými důkazy bylo nepochybně prokázáno, že mezi původním věřitelem a žalovaným jako dlužníkem byla uzavřena písemná smlouva o zápůjčce dle § 2390 a následujících o. z. a zákona o spotřebitelském úvěru, dle smlouvy ze dne [datum] byla žalovanému poskytnuta zápůjčka 25.000 Kč v hotovosti v den podpisu smlouvy, žalovaný se zavázal peněžní prostředky se sjednaným souhrnným poplatkem 21.542 Kč splatit původnímu věřiteli v 60 pravidelných týdenních splátkách po 776 Kč v hotovosti k rukám pověřené osoby původního věřitele, souhrnný poplatek tvořil úrok 4.472 Kč, poplatek za administrativní činnost a flexibilní splácení 9.700 Kč, poplatek za vedení zákaznického účtu a komfortní splácení ve výši 7.370 Kč. Před uzavřením smlouvy byla řádně zkoumána a vyhodnocena úvěruschopnost žalovaného, v době uzavření smlouvy byl schopný splácet z použitelného příjmu 12.116 Kč měsíčně týdenní splátky ve výši 776 Kč. Žalovaný svoje povinnosti ze smlouvy řádně neplnil, ve smyslu ustanovení § 2394 o. z. žalovanému vznikla povinnost vrátit poskytnuté plnění, včetně sjednaných poplatků a úroků. Ke dni rozhodnutí soudu žalovaný dluží nesplacenou půjčku ve výši 43.568,28 Kč, což je nesplacená jistina 25.000 Kč a dlužné poplatky ve výši 18.568,28 Kč, smlouvou o zápůjčce účastníci sjednali smluvní úrok ve výši 29 % ročně, proto soud žalobě vyhověl a uložil žalovanému povinnost zaplatit dlužné částky se smluvním úrokem.

9. Nesplacením zápůjčky se žalovaný dostal do prodlení s plněním peněžitého dluhu dle § 1968 o. z., žalobkyně požadovala přiznání úroků z prodlení dle § 1970 o. z. a § 2 nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., proto soud žalobě vyhověl i v části žalovaného úroku z prodlení ve výši 9 % ročně, který žalobkyně pro účely řízení částečně kapitalizovala do 20. 1. 2020 (účinnost postoupení pohledávek). Listinnými důkazy byla řádně prokázána aktivní věcná legitimace žalobkyně ve věci.

10. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odstavec 1 o. s. ř. tak, že úspěšné žalobkyni soud přiznal plnou náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Na nákladech řízení byla přiznána částka 3.921 Kč, což je zaplacený soudní poplatek 1.743 Kč, odměna advokáta dle § 14b odstavec 1 vyhlášky číslo 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby po 500 Kč (převzetí a příprava zastoupení, předžalobní výzva, podání návrhu), náhrada hotových výdajů advokáta dle § 14b odstavec 5 citované vyhlášky za 3 úkony právní služby po 100 Kč. Zástupce žalobkyně řádně doložil, že je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, proto z přiznané odměny a náhrad byla přiznána i 21% DPH ze základu 1.800 Kč částka 378 Kč. Při stanovení výše odměny a paušálu náhrady soud vyšel z § 14b vyhlášky číslo 177/1996 Sb., neboť z úřední činnosti soudu je známo, že žalobkyně opakovaně podává návrhy na zaplacení peněžitých plnění z titulů uzavřených smluv o půjčce na ustáleném vzoru ve skutkově i právně obdobných věcech. Náklady řízení je žalovaný povinen uhradit k rukám právního zástupce žalobkyně (§ 149 odstavec 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu ve Znojmě, nám. Republiky 1. Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu v rozsudku, může se oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce.

Znojmo 18. srpna 2021

Mgr. Lenka Krčálová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙