Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 206/2021-67

Jednací číslo:
7 C 206/2021-67
Soud:
Okresní soud ve Znojmě
Autor:
Krčálová, Lenka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSZN:2021:7.C.206.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení [částka]

Datum vydání:
15. 09. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

7 C 206/2021-67

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Znojmě rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Lenkou Krčálovou jako samosoudkyní ve věci

žalobkyně: ; [právnická osoba ] [právnická osoba], [IČO]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupená advokátem [titul] [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

o zaplacení 11.020 Kč

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku 11.020 Kč.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení ve výši 2.071 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně [titul] [jméno] [příjmení].

Odůvodnění:

1. Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným dne 18. 4. 2021 se žalobkyně domáhala zaplacení dlužné částky 11.020 Kč a náhrady nákladů řízení. K odůvodnění uvedla, že s žalovanou uzavřela smlouvu o spotřebitelském úvěru [číslo] žalovaná smlouvu podepsala [datum], žalované byl poskytnut úvěr 30.000 Kč, žalovaná se zavázala poskytnutý úvěr a úrok sjednaný ve smlouvě splácet ve 40 měsíčních splátkách po 1.050 Kč splatných vždy k 20. dni kalendářního měsíce, počínaje měsícem listopadem 2019 podle splátkového kalendáře. Žalovaná řádně podmínky smlouvy neplnila, byla v prodlení s placením nejméně jedné splátky, o zaplacení byla žalobkyní upomínána, svůj dluh vůči žalobkyni neuhradila, proto žalobkyně úvěr zesplatnila. Z důvodů neplnění povinnosti byla vůči žalované u podepsaného soudu podána žaloba vedená pod spisovou značkou 9 C 157/2020, ve které byl vydán rozsudek dne 14. 9. 2020 číslo jednací 9 C 157/2020-42, který nabyl právní moci 28. 10. 2020. Žalobkyně se touto žalobou domáhala zaplacení smluvní pokuty podle uzavřené smlouvy ve výši 0,1 % denně z neuhrazeného zůstatku úvěru a 0,1 % denně z neuhrazených splátek dle článku IV. bod 2 písmeno a), b) úvěrové smlouvy, konkrétně z částky 31.551 Kč za období od 3. 3. 2020 do 5. 3. 2021. Žalovaná nereagovala na předžalobní výzvu žalobkyně.

2. Žalovaná se k návrhu písemně nevyjádřila, k nařízenému jednání se bez omluvy nedostavila, soud proto věc projednal a rozhodl v její nepřítomnosti na základě výsledků provedeného dokazování.

3. Z výpisu z obchodního rejstříku žalobkyně a registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru bylo prokázáno, že žalobkyně je obchodní společností, která podniká v předmětu podnikání Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a vázané spotřebitelské úvěry. Z připojeného spisu podepsaného soudu spisová značka 9 C 157/2020 a písemné smlouvy o spotřebitelském úvěru [číslo] ze dne [datum] ve znění příloh bylo prokázáno, že mezi žalobkyní jako úvěrující a žalovanou jako úvěrovanou byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, dle které byl žalované poskytnut úvěr ve výši 30.000 Kč, s roční procentní sazbou nákladů ve výši 30,6 %, žalovaná se zavázala celkovou cenu úvěru ve výši 42.000 Kč splatit 40 měsíčními splátkami po 1.050 Kč, počínaje dnem 20. 11. 2019 do 20. 12. 2023 splátky měly být hrazeny na bankovní účet žalobkyně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce, v článku IV bylo sjednáno oprávnění žalobkyně úvěr zesplatnit v důsledku porušení povinností žalované, žalobkyně byla oprávněna úvěr zesplatnit, jestliže byla žalovaná v prodlení s nejméně jednou splátkou, byla písemně vyzvána k zaplacení dlužné splátky ve lhůtě 30 dnů a bylo jí zasláno písemné oznámení o zesplatnění úvěru, v článku IV odstavec 1 byly sjednány smluvní pokuty, v případě prodlení se zaplacením dohodnuté splátky byla sjednána smluvní pokuta 0,1 % denně z dlužné splátky, v případě zesplatnění úvěru smluvní pokuta 0,1 % denně z neuhrazeného zůstatku úvěru, za každý jednotlivý případ prodlení se zaplacením měsíční splátky byla sjednána smluvní pokuta ve výši 499 Kč do okamžiku zesplatnění úvěru. Z písemného zesplatnění úvěru a výzvy k úhradě dlužné částky ze dne 28. 1. 2020 bylo prokázáno, že žalobkyně v důsledku porušování smluvních podmínek, a to neplacení dohodnutých měsíčních splátek, úvěr zesplatnila a vyzvala žalovanou k zaplacení dluhu, včetně smluvní pokuty a upomínacích nákladů. Rozsudkem podepsaného soudu ze dne 14. 9. 2020 číslo jednací 9 C 157/ 2020 byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni z titulu předmětné úvěrové smlouvy neuhrazenou jistinu 28.401 Kč spolu se smluvním úrokem 21,05 % ročně a zákonným úrokem z prodlení z této částky ode dne 29. 1. 2020 do zaplacení, neuhrazené dlužné splátky 3.150 Kč, smluvní pokutu 1.497 Kč za tři nezaplacené splátky po 1.499 Kč a smluvní pokutu 1.072 Kč, což byla smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z neuhrazeného zůstatku a neuhrazených splátek ode dne zesplatnění úvěru 29. 1. 2020 do 2. 3. 2020, rozsudek nabyl právní moci 28. 10. 2020.

4. Dle § 2048 o. z., ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

5. V daném případě bylo listinnými důkazy jednoznačně prokázáno, že žalobkyně dne [datum] uzavřela s žalovanou smlouvu o spotřebitelském úvěru [číslo] dle § 2395 a následujících o. z., a podle zákona o spotřebitelském úvěru v platném znění, úvěr byl poskytnut jako bezúčelový, žalobkyně žalované poskytla úvěr ve výši 30.000 Kč na její bankovní účet sjednaný ve smlouvě s tím, že žalovaná se zavázala splátky splácet k 20. dni každého kalendářního měsíce, počínaje měsícem listopadem 2019, byla sjednána RPSN ve výši 30,6 %. Žalobkyně s žalovanou ve smlouvě sjednala smluvní pokutu pro případ porušení její povinnosti řádně a včas platit jednotlivé měsíční splátky ve smyslu § 2048 a následujících o. z. Dle článku IV odstavec 2, písmeno a) – c) uzavřené smlouvy byla sjednána pro případ prodlení žalované se zaplacením dohodnuté splátky smluvní pokuta 0,1 % denně z dlužné splátky úvěru za každý den prodlení, smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z neuhrazeného zůstatku úvěru za každý den prodlení v případě zesplatnění úvěru a smluvní pokuta 499 Kč za každý jednotlivý případ prodlení žalované se zaplacením dohodnuté měsíční splátky do okamžiku zesplatnění úvěru. V článku IV odstavec 1 bylo dohodnuto pro případ prodlení žalované s úhradou jedné splátky, písemné výzvy k úhradě a odeslání písemného oznámení právo žalobkyně na zesplatnění úvěru. Úvěr žalobkyně zesplatnila dnem 28. 1. 2020.

6. Žalovaná řádně neplnila své povinnosti, po právní moci rozsudku ze dne 14. 9. 2020 číslo jednací 9 C 157/2020-42, své povinnosti splnila až dne 5. 3. 2021, žalobkyni vznikl nárok na zaplacení žalované částky 11.020 Kč, což je smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z nezaplacené částky 31.551 Kč ode dne 3. 3. 2020 do 5. 3. 2021, žalovaná je povinna smluvní pokutu zaplatit žalobkyni do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 160 odstavec 1 o. s. ř.).

7. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odstavec 1 o. s. ř. tak, že zcela úspěšné žalobkyni byla přiznána plná náhrada nákladů řízení proti neúspěšné žalované. Na nákladech řízení byla přiznána částka 2.071 Kč, což je zaplacený soudní poplatek 800 Kč, odměna advokáta dle § 14b odstavec 1 a 5 vyhlášky číslo 177/1996 Sb. (dále jen a. t.) za 2,5 úkonu právní služby po 300 Kč (příprava a převzetí zastoupení, předžalobní výzva, podání návrhu), náhrada hotových výdajů advokáta za 3 úkony právní služby po 100 Kč, zástupce žalobkyně doložil, že je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, proto z přiznané odměny a náhrad byla přiznána i 21% DPH ze základu 1.050 Kč částka 221 Kč Náklady řízení je žalovaná povinna zaplatit k rukám právního zástupce žalobkyně (§ 149 odstavec 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu ve Znojmě, nám. Republiky 1. Nesplní-li povinná dobrovolně povinnost uloženou jí v rozsudku, může se oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce.

Znojmo 15. září 2021

Mgr. Lenka Krčálová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙