Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 5 C 191/2021-25

Jednací číslo:
5 C 191/2021-25
Soud:
Okresní soud v Příbrami
Autor:
Nováková, Dana, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPB:2021:5.C.191.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 10 706 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
14. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 168/1999 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2a vyhl. č. 205/1999 Sb.
z. č. 120/2001 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 251 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

5 C 191/2021-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Příbrami rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Novákovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupen advokátkou [anonymizováno] [jméno] [příjmení] sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 10 706 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 10 706 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 10 706 Kč od 14. 1. 2021 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 2 252 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

1. Žalobce podal proti žalovanému návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, ve kterém se domáhal rozhodnutí soudu o určení povinnosti žalovaného mu zaplatit částku 10 706 Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve 2 252 Kč. V návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu žalobce tvrdil, že je příjemcem příspěvku placeného vlastníkem, případně provozovatelem motorového vozidla, které je provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu, způsobenou provozem vozidla. Žalobce odvozoval svůj nárok od ustanovení § 4 tohoto zákona, poukazoval na to, že písemnou výzvu žalovanému zaslal, splatnost respektoval 30 dnů od doručení výzvy. Na výzvy a upomínky žalovaný nereagoval. Žalobce uplatňuje částku 10 706 Kč, která se skládá z příspěvku 86 Kč denně x 121 dnů, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem a dále z poplatku spojeného s mimosoudním uplatněním práva ve výši 300 Kč dle § 2a) vyhlášky č. 205/1999 Sb. Žalobce k žalobě připojil předžalobní upomínku ze dne [datum], upomínku o úhradě ze dne [datum], výzvu ze dne [datum].

2. Na základě tvrzení žalobce a předložených listinných důkazů Okresní soud v Příbrami návrhu vyhověl a ve věci rozhodl elektronickým platebním rozkazem dne [datum]. Elektronický platební rozkaz se nepodařilo doručit na trvalé bydliště žalovaného [obec a číslo] (hlášen k TP od [datum]). Ze zprávy [stát. instituce] bylo zjištěno, že evidují adresu žalovaného [obec a číslo], žalovaný je do [datum] evidován jako osoba samostatně výdělečně činná. Další adresu uvádí [ulice a číslo].

3. Z důvodu nedoručení elektronického platebního rozkazu do vlastních rukou žalovaného Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne [datum] elektronický platební rozkaz zrušil a účastníky vyzval, aby se ve lhůtě do 10 dnů vyjádřili, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. Byli poučeni, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, souhlasí. Účastníci se k postupu dle § 115a) o.s.ř. nevyjádřili. Za splnění podmínek § 115a o.s.ř. soud rozhodoval bez nařízení jednání.

4. Na základě skutkového stavu, zjištěného z tvrzení žalobce a jím předložených listinných důkazů soud dospěl k závěru, že žaloba je zcela v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 205/1999 Sb. a zákonem č. 168/1999 Sb. Žalobě proto v plném rozsahu vyhověl včetně úroku z prodlení, který žalobce uplatnil v souladu s § 1970 o. z. ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

5. Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a ust. § 151 odst. 1, 3 o.s.ř. soud přiznal ve věci zcela úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 2 252 Kč Náklady řízení sestávají ze soudního poplatku 800 Kč, tří úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, kvalifikovaná předžalobní výzva) po 200 Kč podle § 14b odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen„ AT“), tří náhrad hotových výdajů po 100 Kč podle § 14b odst. 5 písm. a) AT, a 21 % daně z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o.s.ř. ve výši 189 Kč Lhůta k plnění byla stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Praze, prostřednictvím Okresního soudu v Příbrami. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Pokud by povinný dobrovolně nesplnil povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, má oprávněný právo podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo za podmínek daných zvláštním zákonem návrh na pověření soudního exekutora provedením exekuce (zákon č. 120/2001Sb.).

Příbram 14. října 2021

JUDr. Dana Nováková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙