Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 16 C 253/2021-42

Jednací číslo:
16 C 253/2021-42
Soud:
Okresní soud ve Svitavách
Autor:
Mikolajek, Ivo, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSSY:2021:16.C.253.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení 1 790,25 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
06. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
dodávky energie
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 458/2000 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

16 C 253/2021-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve [obec] rozhodl samosoudcem JUDr. Ivo Mikolajkem ve věci

žalobkyně: ; innogy [právnická osoba], [IČO]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupená advokátem Mgr. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa žalobkyně]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení 1 790,25 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 690,25 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z této částky ve výši 8,25 % ročně od 22. 9. 2020 do zaplacení a částku 100 Kč, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 1 126 Kč, a to rukám jejího zástupce do tří dnů od právní moci tohoto

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se domáhala po žalovaném zaplacení částky ve výši 1 790,25 Kč s příslušenstvím z titulu dodávky elektřiny do odběrného místa na adrese [adresa žalovaného], vyúčtovaného fakturou ze dne 1. 9. 2020, [variabilní symbol] na částku ve výši 1 690,25 Kč, splatnou dne 21. 9. 2020.

2. Žalobkyně tvrdila, že na základě smlouvy ze dne 16. 12. 2019 se smluvní strany dohodly, že cena elektřiny bude určena ceníkem žalobkyně platným pro dané fakturační období, a že splatnost vyúčtování spotřeby elektřiny bude stanovena ve faktuře za příslušné zúčtovací období. Žalovaný se k řádně doručené žalobě přes výzvy a poučení soudu nevyjádřil.

3. Soud dospěl k závěru, že ve věci lze rozhodnout bez nařízení jednání, jen na základě předložených listinných důkazů. Účastníci řízení souhlasili s rozhodnutím věci bez nařízení jednání (§ 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen„ o. s. ř.“).

4. Podle § 157 odst. 4 o. s. ř. platí, že v odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

5. Ze smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze dne 16. 12. 2019 a platných obchodních podmínek, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, soud zjistil, že žalobkyně s žalovaným uzavřela smlouvu o dodávce elektřiny do odběrného místa na adrese [adresa žalovaného], pro potřeby domácnosti, a žalovaný na tomto místě elektřinu odebíral. Žalobkyně vyúčtovala žalovanému částku ve výši 1 690,20 Kč, fakturou ze dne 1. 9. 2020, [variabilní symbol], splatnou dne 21. 9. 2020, a to za fakturační období od 3. 3. 2020 do 26. 8. 2020.

6. Z předžalobní upomínky ze dne 4. 11. 2020 soud zjistil, že žalobkyně žalovaného upomínala o zaplacení žalované částky s poučením, že v případě neuhrazení bude dlužná částka vymáhána soudní cestou. Dle záznamu České pošty byla předžalobní upomínka odeslána dne 4. 11. 2020.

7. Soud věc posuzoval podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ OZ“), a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zejména pak podle smlouvy.

8. Podle § 50 odst. 2 věty první EnergZ platí, že Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou

9. Dle ustanovení § 1970 OZ má žalobkyně nárok i na úrok z prodlení ode dne následujícího po splatnosti ceny, a to ve výši dle nař. vlády č. 351/2013 Sb.

10. Soud proto podané žalobě plně vyhověl.

11. Podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. má plně úspěšná žalobkyně právo na náhradu nákladů, které v řízení účelně vynaložila. Tyto náklady řízení sestávaly ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč a z nákladů právního zastoupení ve výši 726 Kč (odměna dle § 14b odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 400 Kč za dva úkony právní služby po 200 Kč, dvě paušální náhrady po 100 Kč a 21% DPH). Tyto náklady řízení v celkové výši 1 126 Kč je žalovaný povinen nahradit žalobkyni k rukám jejího právního zástupce (§ 149 odst. 1 o. s. ř.). Žalobkyně sice žádala náhradu nákladů za dva úkony právní služby neponížené podle § 14b advokátního tarifu, nicméně tento návrh soud nepovažoval za důvodný, neboť lze stěží nalézt typičtější příklad„ formulářové“ žaloby ve smyslu § 14b advokátního tarifu, než jsou žaloby na nároky vzniklé ze smluv o dodávkách energií.

12. Lhůta k plnění byla určena podle § 160 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nebude-li povinnost tímto rozsudkem uložená splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na soudní výkon rozhodnutí či exekucí.

Svitavy 6. října 2021

JUDr. Ivo Mikolajek

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙