Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 16 C 225/2021-76

Jednací číslo:
16 C 225/2021-76
Soud:
Okresní soud ve Svitavách
Autor:
Mikolajek, Ivo, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSSY:2021:16.C.225.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení 88 773,97 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
06. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 91 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

16 C 225/2021-76

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud ve Svitavách rozhodl samosoudcem JUDr. Ivo Mikolajkem ve věci

žalobkyně: ; [anonymizováno] [právnická osoba], [IČO]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupená advokátem JUDr. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalovaným: ; 1. [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

; 2. [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

bytem [adresa žalovaného a žalované]

o zaplacení 88 773,97 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni částku 88 773,97 Kč spolu s úrokem z prodlení z částky 86 673,97 ve výši 10 % ročně od 29. 1. 2021 do zaplacení, úrokem z částky 86 673,97 Kč ve výši 11,6 % ročně od 29. 1. 2021 do zaplacení, kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 6 490,38 Kč za období od 7. 6. 2018 do 28. 4. 2020 a kapitalizovaným úrokem ve výši 4 268,68 Kč za období od 7. 6. 2018 do 28. 4. 2020, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaní jsou povinni rovným dílem zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 21 556,80 Kč, a to k rukám zástupce žalobkyně do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se po žalovaných domáhala zaplacení 88 773,97 Kč s příslušenstvím. Tvrdila, že dne 7. 6. 2018 uzavřela její právní předchůdkyně ([právnická osoba]) s žalovanými smlouvu o úvěru s pojištěním schopnosti splácet. [příjmení] se zavázala poskytnout úvěr ve výši 150 000 Kč. Žalovaní se zavázali úvěr splatit v 96 měsíčních splátkách po 2 620,08 Kč. Úrok činil 11,60 % ročně. Banka svůj závazek splnila, žalovaní však svoji povinnost neplnili řádně, banka proto ke dni 28. 4. 2020 využila možnost zesplatnění sjednanou v podmínkách. Žalovaní dluží na jistině 86 673,97 Kč, kapitalizovaný úrok 4 268,65 Kč, smluvní poplatky 2 100 Kč, úrok z prodlení 6 490,38 Kč. Pohledávka byla smlouvou ze dne 21. 1. 2021 postoupena žalobkyni.

2. Žalovaní se k řádně doručené žalobě přes výzvy a poučení soudu nevyjádřili.

3. Soud dospěl k závěru, že ve věci lze rozhodnout bez nařízení jednání, jen na základě předložených listinných důkazů. Účastníci řízení souhlasili s rozhodnutím věci bez nařízení jednání (§ 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen„ o. s. ř.“).

4. Ze smlouvy o úvěru s pojištěním schopnosti splácet ze dne 7. 6. 2018 soud zjistil, že žalovaní byli na základě smlouvy oprávněni čerpat úvěr 150 000 Kč. Roční úrok činil 11,60 % ročně. Součástí smlouvy bylo pojištění schopnosti splácet. Žalovaní se zavázali dluh splatit v 96 měsíčních splátkách po 2 620,08 Kč Součástí smlouvy byly produktové podmínky. V čl. III.14 bylo pro případ prodlení s minimální splátkou sjednáno právo banky úvěr ihned zesplatnit.

5. Z výpisu z úvěrového účtu ze dne 29. 6. 2018 soud zjistil, že úvěr byl dne 7. 6. 2018 čerpán ve výši 150 000 Kč.

6. Z výpisu z úvěrového účtu ze dne 31. 12. 2019 soud zjistil, že na jistině byl dluh 1 567,23 Kč po splatnosti.

7. Z výpisu z úvěrového účtu ze dne 31. 3. 2020 soud zjistil, že na jistině byl dluh 6 268,93 Kč po splatnosti.

8. Z výpisu z úvěrového účtu ze dne 25. 1. 2021 soud zjistil, že došlo ke zepslatnění dluhu, přičemž na jistině byl dluh 86 673,97 Kč, kapitalizovaný úrok 4 268,65 Kč, smluvní poplatky 2 100 Kč, úrok z prodlení 6 490,38 Kč.

9. Ze smlouvy o postoupení ze dne 21. 1. 2021 soud zjistil, že žalovaná pohledávka byla postoupena žalobkyni.

10. O skutkovém stavu lze uzavřít, že žalovaní obdrželi částku 150 000 Kč, zavázali se tuto jistinu úvěru splácet spolu s úroky a dalšími poplatky, což však od prosince 2019 nečinili, došlo proto k zesplatnění. Z ničeho nevyplývá, že by žalovaní zaplatili dluh 86 673,97 Kč na jistině, kapitalizovaný úrok 4 268,65 Kč, smluvní poplatky 2 100 Kč, úrok z prodlení 6 490,38 Kč.

11. Smlouvu o úvěru a z ní vyplývající právní vztahy soud posuzoval podle § 2395 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen„ OZ“).

12. Podle § 2395 OZ platí, že smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

13. Z citovaného ustanovení a skutkových zjištění je patrné, že nárok žalobkyně ze smlouvy o úvěru je co do jistiny, poplatků a úroku po právu, neboť žalovaní nesplnili svoji solidární povinnost vrátit peněžní prostředky a zaplatit úroky – od prosince 2019 úvěr vůbec nespláceli.

14. Nárok žalobkyně na úroky z prodlení vyplývá z § 1970 OZ a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

15. Soud proto žalobě v plném rozsahu vyhověl.

16. Ve sporu byla žalobkyně úspěšná a podle § 142 odst. 1 o. s. ř. má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložila. Náklady řízení žalobkyně jsou tedy tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 3 552 Kč, odměnou za 3 úkony právní služby (§ 7, 8 a 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) za převzetí zastoupení, předžalobní výzvu a podaní návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu po 4 660 Kč, a k nim náležejícím třem paušálním náhradám hotových výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 citované vyhlášky. Celková výše nákladů řízení žalobkyně včetně náhrady DPH 21% činí částku 21 556,80 Kč a hradí se k rukám zástupce žalobkyně (§ 149 odst. 1 o. s. ř.). Žalovaní jsou povinni tyto náklady uhradit rovným dílem (tj. každý polovinu), neboť netvoří nerozlučné společenství (§ 91 odst. 2 o. s. ř. a contrario) – jednají tedy každý sám za sebe (§ 91 odst. 1 o. s. ř.), náklady řízení proto nejsou společným dluhem.

17. Lhůtu k plnění rozsudkem uložených povinností stanovil soud v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím Okresního soudu ve Svitavách ke Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jím ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může se oprávněná domáhat soudního výkonu rozhodnutí či exekuce.

Svitavy 6. října 2021

JUDr. Ivo Mikolajek

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙