Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 13 C 276/2021-22

Jednací číslo:
13 C 276/2021-22
Soud:
Okresní soud v Novém Jičíně
Autor:
Hoza, Tomáš, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSNJ:2021:13.C.276.2021.4
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
21. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1887 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

13 C 276/2021-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl soudcem JUDr. Tomášem Hozou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku [částka] spolu s úrokem z prodlení ve výši [částka], dále s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně za dobu od [datum] do zaplacení a spolu s úrokem ve výši [částka], dále s úrokem ve výši 23,72 % ročně za dobu od [datum] do zaplacení, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku [částka] k rukám JUDr. Ing. [jméno] [příjmení], Ph.D., advokáta se sídlem [adresa žalobkyně], do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se svou žalobou došlou soudu dne [datum] domáhal po žalované zaplacení částky [částka]. Žalobu odůvodnil tím, že mezi právním předchůdcem žalobce, společností [právnická osoba], [IČO], a žalovanou došlo dne [datum] k uzavření smlouvy o úvěru. Na základě uzavřené smlouvy poskytl právní předchůdce žalobce žalované peněžní prostředky ve výši [částka], a to v hotovosti v den uzavření smlouvy. V souvislosti s tím se žalovaná zavázala zaplatit právnímu předchůdci žalobce i poplatek v celkové výši [částka]. Celkovou dlužnou částku se žalovaná zavázala uhradit v hotovosti v 58 týdenních splátkách po [částka]. Žalovaná však nehradila sjednané splátky řádně a včas. [příjmení] pouze [částka]. Pohledávka vyplývající z výše uvedené smlouvy, byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum] postoupena žalobci. Postoupení pohledávky bylo žalované písemně oznámeno.

Žalovaná se k věci nevyjádřila.

Soud rozhodoval bez jednání dle § 115a o. s. ř. a dospěl k závěru, že dne [datum] uzavřela žalovaná jako úvěrovaný se společností [právnická osoba], [IČO] jako úvěrujícím smlouvu o úvěru. Na základě této smlouvy obdržela od úvěrujícího částku ve výši [částka]. Tuto částku se zavázala vrátit spolu s poplatkem [částka], poplatkem za administrativní činnost ve výši a s poplatkem za hotovostní inkaso splátek v 58 týdenních splátkách po [částka]. Úvěrující pak pohledávku, respektive její zbytek ve výši [částka] postoupil na žalobce a žalované tuto skutečnost písemně oznámil. Žalobce vyzval žalovanou k zaplacení pohledávky, avšak bezvýsledně.

Podle § 2395 občanského zákoníku (zák č. 89/2012 Sb.) smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 1879 nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

Podle § 1887 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu. Pododdíl 2 Změna v osobě dlužníka

Soud po právní stránce posuzoval především to, zda poplatky za úvěr ve výši [částka] poskytnutý na dobu 58 Týdnů jsou přiměřené. Žalovaný zaplatil na poplatcích celkem 2 100, což je 26,25 % poskytnuté částky, což se jeví jako přiměřené. Zbývající část poplatku žalobce totiž po žalované nepožaduje. Rovněž pokud soud přepočte výši zaplaceného poplatku na roční úrokovou sazbu s ohledem na dobu splácení v délce 58 týdnů, je možno označit výši tohoto poplatku za nikoliv v rozporu s dobrými mravy (§ 580 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 2 občanského zákoníku). Nemravná je zpravidla výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době uzavření smlouvy obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček (k tomu srovnej například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1484/2004). Z uvedených důvodů proto soud žalobě vyhověl, spolu s úrokem z prodlení, který není v rozporu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu tak, že přiznal žalobci, jenž byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce [částka] Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce [částka] a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši [částka] sestávající z částky [částka] za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po [částka] dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky [částka] ve výši [částka]. Doplnění skutkových tvrzení žaloby na výzvu soudu nepovažuje soud za samostatný úkon, neboť nedostatek skutkových tvrzení žaloby nelze přičítat k tíži žalované straně.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat exekuce.

Nový Jičín 21. října 2021

JUDr. Tomáš Hoza

soudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙