Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 45 C 64/2016-257

Jednací číslo:
45 C 64/2016-257
Soud:
Okresní soud v Mostě
Autor:
Štička, Karel, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:45.C.64.2016.10
Předmět řízení:
25 128 Kč s přísl. + 283 333 Kč s přísl. + 1 400 Kč s přísl.

Datum vydání:
08. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
bolestné
jízdné
nemoc z povolání
opilost
peněžité plnění
pracovní úraz
rozsudek mezitímní
smlouva pracovní
znalecký posudek
ztížení společenského uplatnění
Zmíněná ustanovení:
§ 8 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2 z. č. 549/1991 Sb.
§ 148 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142a z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 z. č. 549/1991 Sb.
§ 119a z. č. 99/1963 Sb.
§ 9 vyhl. č. 177/1996 Sb.
vyhl. č. 440/2001 Sb.
§ 3 nař.vl. č. 276/2015 Sb.
§ 270 z. č. 262/2006 Sb.
§ 367 z. č. 262/2006 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

45 C 64/2016-257

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Karla Štičky a přísedících [přísedící] ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované] zastoupená advokátem JUDr. [jméno] [příjmení] sídlem [adresa]

za účasti vedlejšího účastníka [pojišťovna], [IČO] sídlem [adresa vedlejší účastnice]

o 25 128 Kč s přísl. + 283 333 Kč s přísl. + 1 400 Kč s přísl.;

konečným rozsudkem

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na bolestném částku 25 128 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 25 128 Kč od [datum] do zaplacení

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě za ztížení společenského uplatnění částku 283 333 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 283 333 Kč od [datum] do zaplacení

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě za náklady spojené s léčením částku 1 400 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 1 400 Kč od [datum] do zaplacení

IV. Žalovaná je povinna zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Mostě náklady za vypracování znaleckého posudku a doplnění znaleckého posudku na účet Okresního soudu v Mostě v částce 4 370,33 Kč, do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

V. Žalobce je povinen zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Mostě náklady za vypracování znaleckého posudku a doplnění znaleckého posudku na účet Okresního soudu v Mostě v částce 8 740,66 Kč, do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

VI. Žalobce je povinen nahradit žalované ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na nákladech řízení částku 22 698,58 Kč, k rukám zástupce žalované.

VII. Žalovaná je povinna zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Mostě soudní poplatek ve výši 46 480 Kč do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet č. 3703-227491/0710, VS: 4511006416.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou, doručenou Okresnímu soudu v Mostě dne [datum], domáhal, aby žalované bylo uloženo nahradit mu škodu z pracovního úrazu a to na bolestném částkou ve výši 14 400 Kč, na náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s léčením ve výši 4 202 Kč a nahradit ztížení společenského uplatnění.

2. Žalobce žalobu odůvodnil tvrzením, že byl na základě pracovní smlouvy ze dne [datum] zaměstnán u žalované jako zemědělský dělník, a to na dobu určitou od [datum] do [datum]. Při výkonu práce dne [datum], když sekal trávu, utrpěl úraz spočívající v poranění pravé ruky, a to amputaci části 3. prstu, zlomenině 4. prstu a zlomenině PIP kloubu. V důsledku toho byl od [datum] do [datum] v pracovní neschopnosti. O pracovním úrazu byl sepsán žalovanou záznam o úrazu, kde za příčinu úrazu bylo označeno porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele. S tím žalobce nesouhlasil, když tvrdil, že nebyl žalovanou vůbec proškolen pro práci se sekačkou. Od [datum] mu byla přiznána invalidita I. stupně, neboť jeho pracovní schopnost poklesla o 35%, a rozhodnutím OSSZ ze dne [datum] bylo konstatováno, že žalobce je osobou zdravotně znevýhodněnou.

3. Žalovaná s žalobou nesouhlasila. Navrhla, aby žaloba byla zamítnuta, a toto stanovisko odůvodnila tvrzením, že za pracovní úraz žalobce není odpovědná, protože byl způsoben výhradně nedodržením základních bezpečnostních předpisů obecně spojovaných se sečením trávy, když podle § 270 odst. 1 zákoníku práce je právě nedodržování základních bezpečnostních postupů při práci důvodem pro úplné zproštění odpovědnosti zaměstnavatel, přičemž je nerozhodné, zda úraz se stal z pouhé nedbalosti nebo jinak. Že se do běžících sekaček nesmí strkat ruce, má žalovaná za notorietu, stejně jako skutečnost, že se v mikrovlnných troubách nesmí sušit zvířata nebo že upuštěné věci padají směrem k zemi. Obsluhu sekačky nelze považovat za natolik specifickou činnost, aby si průměrně myslící jedinec neuvědomil rizika s tím související při uvážení toho, co uvedený stroj dělá (motorem roztáčenou hřídelí seká trávu). Při vynaložení obvyklé opatrnosti a úsudku nemohlo k úrazu žalobce dojít, o předpisech BOZP byl žalobce proškolen dne [datum], a to ohledně základních pravidel BOZPO a PO, a dne [datum] byl proškolen k užívání travní sekačky a foukačů a postupů BOZP a PO při péči o městskou zeleň.

4. Okresní soud v Mostě dne [datum] rozhodl mezitímním rozsudkem č.j. 45 C 64/2016-99 tak, že právní základ žalobou uplatněných nároků je z jedné poloviny opodstatněný s tím, že o jejich výši a o náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v rozsudku konečném.

5. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná včasné odvolání. Žalovaná v odvolání vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím Okresního soudu v Mostě a dále uvedla, že se v řízení zcela zprostila své odpovědnosti dle § 367 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, když žalobce porušil pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.

6. Proti mezitímnímu rozsudku č.j. 45 C 64/2016-99 podal odvolání i žalobce. Žalobce ve svém odvolání uvedl, že soud prvního stupně úplně nezjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, dále soud na základě provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním a rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

7. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 11. 4. 2019 rozsudkem č.j. 9 Co 89/2018-132 tak, že rozsudek Okresního soudu v Mostě změnil tak, že právní základ žalobou uplatněných nároků je z jedné třetiny opodstatněný s tím, že o jejich výši a o náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v rozsudku v rozsudku konečném.

8. Na základě Opatření [číslo] [rok] předsedy Okresního soudu v Mostě ze dne [datum] byla věc vedená pod sp.zn. 45 C 64/2016 převedena k projednání a rozhodnutí po JUDr. [jméno] [příjmení] na Mgr. Karla Štičku.

9. Na základě částečného zpětvzetí žaloby a za současného rozšíření žaloby doručené Okresnímu soudu v Mostě dne [datum] rozhodl Okresní soud v Mostě usnesením č.j. 45 C 64/2016-232 ze dne 5. 2. 2021 tak, že předmětem řízení zůstaly žalobcem uplatněné nároky na bolestné v částce 25 128 Kč s příslušenstvím, na náhradě za ztížení společenského uplatnění v částce 283 333 Kč s příslušenstvím a na hotových výdajích spojených s léčením v částce 1 400 Kč s příslušenstvím.

10. Okresní soud v Mostě po rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne [datum] již rozhodoval pouze o výši jednotlivých žalobou uplatněných nároků a o výši nákladů řízení.

11. Dokazování soud provedl znaleckým posudkem, doplněním znaleckého posudku a výslechem soudní znalkyně.

12. Znalecký posudek soudní znalkyně [celé jméno znalkyně] ze dne [datum] byl vypracován na základě usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 15. 11. 2019 č.j. 45 C 64/2016-147, kterým byla soudní znalkyně ustanovena. Z tohoto posudku soud zjistil, že zdravotní stav žalobce se po pracovním úrazu ustálil v roce 2016 2017 pokud jde o určení výše náhrady za bolestné a v roce 2017, pokud jde o určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění. Soudní znalkyně po vyšetření žalobce stanovila, že bodové ohodnocení bolestného dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. činí 396 bodů po 120 Kč a ztížení společenského uplatnění [číslo] bodů pod 120 Kč s tím, že je vhodné zvýšit částku za bolestné vzhledem k nutnosti dvou reoperací a infekce o 50 %. Pokud jde o náhradu za ztížení společenského uplatnění, není dle soudní znalkyně důvod ke zvýšení, bude-li odškodňováno podle vyhlášky č. 440/2001 Sb.

13. Z doplnění znaleckého posudku ze dne [datum] soud zjistil, že se jedná o upřesnění způsobu hodnocení zdravotního stavu žalobce. Soudní znalkyně dále vysvětluje, jak dospěla k datu stabilizace zdravotního stavu žalobce.

14. Doplnění znaleckého posudku ze dne [datum] bylo soudní znalkyní provedeno na základě usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 21. 7. 2020, č.j. 45 C 64/2016-195. Z tohoto doplnění soud zjistil, že podle vyhlášky č. 276/2015 Sb. je výše náhrady za bolest žalobce utrpěné pracovním úrazem rovna 300 bodům po 250 Kč a náhradu za ztížení společenského uplatnění rovna 1400 bodům po 250 Kč Soudní znalkyně navrhla zvýšit náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění na dvojnásobek.

15. Z výslechu soudní znalkyně, provedeného při ústním jednání dne [datum] soud zjistil, že soudní znalkyně trvá na závěrech uvedených jak ve znaleckém posudku ze dne [datum], tak v doplněních tohoto posudku ze dne [datum] a ze dne [datum]. V podstatném uvedla, že ohledně zvýšení náhrady za bolestné je to pouze její návrh s doplněním, že soud sám může výši náhrady poměrně zvýšit či snížit. Pokud jde o zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění, jde podle názoru znalkyně v případě žalobce o manuálního pracovníka a úraz se mu stal na dominantní ruce. Žalobce nebude nikdy vykonávat jinou než manuální práci a proto jej takový úraz podstatně omezil při výběru zaměstnání, čemuž odpovídá navržené dvojnásobné zvýšení náhrady.

16. Po poučení dle § 119a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále o.s.ř.) žalobce žádné další důkazní návrhy nevznesl.

17. Po poučení dle § 119a o.s.ř. žalovaná žádné další důkazní návrhy nevznesla.

18. Vedlejší účastník nemohl být při ústním jednání dne [datum] poučen podle § 119a o.s.ř., neboť se k němu bez omluvy nedostavil.

19. Z toho soud učinil následující závěry.

20. Po provedeném dokazování má soud za zjištěné, jaká je výše náhrady za bolest, účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrady za ztížení společenského uplatnění žalobce po pracovním úrazu, utrpěného dne [datum]. S ohledem na den utrpění pracovního úrazu soud původně postupoval podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Vzhledem k závěrům znaleckého posudku ze dne [datum] o tom, že zdravotní stav žalobce se ustálil natolik, aby bylo možné provést zhodnocení k určení výše náhrady za bolestné a ztížení společenského uplatnění až po zrušení vyhlášky č. č. 440/2001 Sb. a nabytí platnosti nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, určil soud, aby soudní znalkyně náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění určila podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Soud v této části řízení rozhoduje pouze o výši náhrady za utrpěnou bolest, ztížení společenského uplatnění a nákladů spojených s léčením, neboť o opodstatněnosti nároku žalobce bylo rozhodnuto Okresní soudem v Mostě rozsudkem č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132. Soud dále nepovažuje nárok žalobce na náhradu za ztížení společenského uplatnění za promlčený, jak žalovaná v průběhu řízení po vyhlášení rozsudku Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132 tvrdila. Žalobce nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění uplatnil přímo v žalobě ze dne [datum].

21. Podle § 380 odst. 1 pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

22. Podle § 366 zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (odst. 1), zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí (odst. 4).

23. Podle § 367 odst. 1 zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla

a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit,

a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

24. Podle odst. 2 zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla

a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody,

b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

25. Podle odst. 3 v případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) je zaměstnavatel povinen uhradit alespoň jednu třetinu škody.

26. Podle odst. 4 při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

27. Podle § 369 odst. 1 zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za a) ztrátu na výdělku, b) bolest a ztížení společenského uplatnění, c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, d) věcnou škodu; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

28. V rámci právní úvahy vycházel soud z toho, že je v této fázi řízení je nutné stanovit výši náhrady škody za pracovní úraz, utrpěný dne [datum]. V rámci tohoto zjištění se pak soud musel vypořádat s tím, zda pro délku soudního řízení a tedy i délku hojení následků pracovního úrazu, bude se na žalobce vztahovat znění vyhlášky č. 440/2001 Sb., nebo nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Soud uzavřel, že vzhledem k tomu, že se zdravotní stav žalobce ustálil až v době platnosti nařízení vlády č. 276/2015 Sb., bude se výše náhrady posuzovat podle tohoto nařízení.

29. Soud se s ohledem na znění znaleckého posudku soudní znalkyně [celé jméno znalkyně] ze dne [datum] a s ohledem na doplnění tohoto posudku ze dne [datum] a ze dne [datum] držel zásady, aby výsledná částka odškodnění co nejvíce odpovídala okolnostem konkrétní věci a skutečným následkům, které žalobce utrpěl v důsledku pracovního úrazu ze dne [datum]. Výše odškodnění bolesti tak odpovídá 50 bodům za traumatickou amputaci jiného jednotlivého prstu (úplnou, částečnou) a 50 bodům za zlomeninu více článků více prstů na jedné ruce s posunem. S ohledem na doporučení soudní znalkyně považuje soud za vhodné zvýšit bodové ohodnocení pro obzvláště komplikované a bolestivé léčení i průběh na trojnásobek. Tomuto tak při součinu bodového ohodnocení 300 bodů s hodnotou jednoho bodu dle ust. § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. ve výši 251,28 Kč (hodnota jednoho bodu v roce 2014, kdy k utrpěné bolesti došlo) činí částku 75 384 Kč. Jedna třetina v souladu s rozsudkem Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132 pak činí částku 25 128 Kč. Důsledně tomu soud žalované uložil zaplatit náhradu za bolestné a zákonný úrok z prodlení k rukám žalobce (výrok sub. I).

30. Soud se s ohledem na znění znaleckého posudku soudní znalkyně [celé jméno znalkyně] ze dne [datum] a s ohledem na doplnění tohoto posudku ze dne [datum] a ze dne [datum] držel zásady, aby výsledná částka odškodnění co nejvíce odpovídala okolnostem konkrétní věci a skutečným následkům, které žalobce utrpěl v důsledku pracovního úrazu ze dne [datum]. Výše náhrady za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky pracovního úrazu) tak odpovídá 1 700 bodům za poruchu úchopové funkce palce dominantní ruky lehkého stupně, ztrátu dvou článků třetího prstu dominantní ruky, poruchu úchopové funkce ukazováku dominantní ruky středního stupně a poruchu úchopové funkce prstu. S ohledem na doporučení soudní znalkyně s přihlédnutím k psychologickému zatížení žalobce považuje soud za vhodné zvýšit bodové ohodnocení na dvojnásobek. Tomuto tak při součinu bodového ohodnocení 1 700 bodů s hodnotou jednoho bodu dle ust. § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. ve výši 250 Kč činí po zvýšení celkem částku 850 000 Kč. Jedna třetina v souladu s rozsudkem Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132 pak činí částku 283 333 Kč. Důsledně tomu soud žalované uložil zaplatit náhradu za ztížení společenského uplatnění a zákonný úrok z prodlení k rukám žalobce (výrok sub. II).

31. Žalobce v průběhu řízení dostatečným způsobem prokázal výši nákladů spojených s léčením následků pracovního úrazu ze dne [datum]. Žalobce v žalobě ze dne [datum] navrhl uložit žalované nahradit mu částku ve výši 4 202 Kč, která představuje součet poplatků za chirurgická a ambulantní vyšetření a jízdné k těmto vyšetřením. Jedna třetina v souladu s rozsudkem Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132 pak činí částku 1 400 Kč. Důsledně tomu soud žalované uložil zaplatit náhradu nákladů spojených s léčením a zákonný úrok z prodlení k rukám žalobce (výrok sub. III).

32. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř. S ohledem na poměr úspěchu ve věci dle rozsudku Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132 je žalovaná povinna uhradit státu jednu třetinu nákladů, zaplacených soudem soudní znalkyni [celé jméno znalkyně] za vypracování znaleckého posudku ze dne [datum] a doplnění tohoto posudku ze dne [datum] a ze dne [datum] Okresním soudem v Mostě bylo soudní znalkyni na základě usnesení č.j. 45 C 64/2016-238 ze dne 26. 4. 2021 přiznána a vyplacena částka 15 750 Kč. Soud zohlednil, že v průběhu řízení byla zaplacena záloha ve výši 5 500 Kč. Za vypracování znaleckého posudku ze dne [datum] a doplnění tohoto posudku ze dne [datum] a ze dne [datum] tak České republice – Okresnímu soudu v Mostě náleží částka 10 250 Kč. Na základě usnesení č.j. 45 C 64/2016-270 ze dne 26. 10. 2021 soud přiznal soudní znalkyni částku 2 861 Kč jako náhradu za účelně vynaložené náklady spojené se stvrzením znaleckého posudku při ústním jednání dne [datum] České republice – Okresnímu soudu v Mostě náleží celkem částka 13 111 Kč. Jedna třetina z této částky pak činí částku 4 370,33 Kč (výrok sub. IV).

33. O nákladech řízení dále rozhodl soud s ohledem na poměr úspěchu ve věci žalobce dle rozsudku Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132, kdy je žalobce povinen uhradit státu dvě třetiny nákladů, zaplacených soudem soudní znalkyni [celé jméno znalkyně] za vypracování znaleckého posudku ze dne [datum] a doplnění tohoto posudku ze dne [datum] a ze dne [datum] Okresním soudem v Mostě bylo soudní znalkyni na základě usnesení č.j. 45 C 64/2016-238 ze dne 26. 4. 2021 přiznána a vyplacena částka 15 750 Kč. Soud zohlednil, že v průběhu řízení byla zaplacena záloha ve výši 5 500 Kč. Za vypracování znaleckého posudku ze dne [datum] a doplnění tohoto posudku ze dne [datum] a ze dne [datum] tak České republice – Okresnímu soudu v Mostě náleží částka 10 250 Kč. Na základě usnesení č.j. 45 C 64/2016-270 ze dne 26. 10. 2021 soud přiznal soudní znalkyni částku 2 861 Kč jako náhradu za účelně vynaložené náklady spojené se stvrzením znaleckého posudku při ústním jednání dne [datum] České republice – Okresnímu soudu v Mostě náleží celkem částka 13 111 Kč. Dvě třetiny z této částky pak činí částku 8 740,66 Kč (výrok sub. V).

34. Soud dále rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 142 odst. 1 a § 142a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále o.s.ř.) Náklady řízení v tomto případě sestávají z odměny právního zastoupení určené podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif, dále AT) počítaných z tarifní hodnoty 18 602 Kč (§ 8 a § 9 odst. 3 písm. a) AT) z 15 úkonů po 1 860 Kč (1x za převzetí právního zastoupení, 9x písemné podání ve věci samé, 5x účast při jednání) ve výši 27 900 Kč, § 21% DPH ve výši 5 859 Kč = celkem 33 759 Kč. Po vydání usnesení č.j. 45 C 64/2016-232 náklady řízení z tarifní hodnoty 309 861 Kč (§ 8 a § 9 odst. 3 písm. a) AT) z 2 úkonů po 9 540 Kč (2x účast při jednání) ve výši 19 080 Kč, § 21% DPH ve výši 4 006,80 Kč = celkem 23 086,80 Kč. Náhrada hotových výdajů (režijní paušál) po 300 Kč za 17 úkonů – 5 100 Kč + 21 % DPH ve výši 1 071 Kč = celkem 6 171 Kč. Cestovné v rozsahu 1 x [obec] x [obec] x [obec] (celkem 50 km) v roce 2016 (jednání dne [datum]) vozidlem [anonymizována dvě slova], [registrační značka], průměrná spotřeba 10,9 l [číslo] km, benzín 95 (29,50 Kč l), amortizace 3,8 Kč, celkem 357,78 Kč. Cestovné v rozsahu 3 x [obec] x [obec] x [obec] (celkem 150 km) v roce 2017 (jednání dne [datum], [datum] a [datum]) vozidlem [anonymizována dvě slova], [registrační značka], průměrná spotřeba 10,9 l [číslo] km, benzín 95 (29,5 Kč l), amortizace 3,9 Kč, celkem 1 067,33 Kč. Cestovné v rozsahu 1 x [obec] x [obec] x [obec] (celkem 130 km) v roce 2019 (jednání dne [datum]) vozidlem [anonymizována dvě slova], [registrační značka], průměrná spotřeba 10,9 l [číslo] km, benzín 95 (33,10 Kč l), amortizace 4,1 Kč, celkem 1 002,03 Kč. Cestovné v rozsahu 1 x [obec] x [obec] x [obec] (celkem 50 km) v roce 2021 (jednání dne [datum]) vozidlem [anonymizována dvě slova], [registrační značka], průměrná spotřeba 10,9 l [číslo] km, benzín 95 (27,80 Kč l), amortizace 4,4 Kč, celkem 371 Kč Celkem za cestovné 2 798,14 Kč + 21% DPH ve výši 587,61 Kč, celkem 3 385,75 Kč. Náhrada za ztrátu času na cestě v rozsahu 14-ti půlhodin – 14x100 Kč, celkem 1 400 Kč + 21% DPH ve výši 294 Kč, celkem 1 694 Kč. Soud považuje náklady žalované v celkové výši 68 095,75 Kč za účelně vynaložené. Žalobce byl ve věci úspěšný pouze v rozsahu jedné třetiny v souladu s rozsudkem Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132. Po odečtení neúspěchu v rozsahu dvou třetin je tak žalobce povinen nahradit žalované jednu třetinu účelně vynaložených nákladů řízení. Jedné třetině z celkové výše náhrady nákladů řízení 68 095,75 tak činí 22 698,58 Kč. Soud z toho důvodu přiznal náhradu nákladů řízení k rukám zástupce žalované. Vzhledem k tomu, že se k ústnímu jednání dne [datum] bez omluvy nedostavil vedlejší účastník, soud o nákladech vedlejšího účastníka nerozhodoval (výrok sub. VI).

35. Výrok soudu o zaplacení soudního poplatku je odůvodněn ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Jelikož žalobce je v řízení v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích osvobozen od placení soudních poplatků, dochází v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 téhož zákona podle výsledků řízení k přenosu poplatkové povinnosti na žalovanou. V souladu s rozsudkem Okresního soudu v Mostě, č.j. 45 C 64/2016-99, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 89/2018-132 je žalobci přiznávána jedna třetina žalovaného nároku. S ohledem na tento závěr je soudní oplatek vypočítáván z částky 929 583 Kč, neboť tato částka je součtem jednotlivých náhrad škody z pracovního úrazu ze dne [datum] před snížením o dvě třetiny. Z toho důvodu soud zavázal žalovanou zaplatit České republice na účet Okresního soudu v Mostě na soudním poplatku částku 46 480 Kč (výrok sub. VII).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Mostě. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Most 8. října 2021

Mgr. Karel Štička

předseda senátu

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙