Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 14 C 324/2021-24

Jednací číslo:
14 C 324/2021-24
Soud:
Okresní soud v Mostě
Autor:
Štička, Karel, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:14.C.324.2021.3
Předmět řízení:
7 416,45 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
04. 11. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva kupní
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2085 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1746 z. č. 89/2012 Sb.
§ 513 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2 z. č. 127/2005 Sb.
§ 1882 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

14 C 324/2021-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl soudcem JUDr. Karlem Štičkou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 7 416,45 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 416,45 Kč se zákonným úrokem z prodlení

8,50 % ročně z částky 306,56 Kč od [datum] do zaplacení

9,00 % ročně z částky 3 182,81 Kč od [datum] do zaplacení

9,00 % ročně z částky 107,08 Kč od [datum] do zaplacení

9,00 % ročně z částky 3 520 Kč od [datum] do zaplacení;

to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni v téže lhůtě na nákladech řízení částku 1 368 Kč k rukám zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

Žalobkyně domáhala se žalobou zaplacení částky 7 416,45 Kč jako dlužné jistiny, spolu s úrokem z prodlení.

Žalovaný se ve věci nevyjádřil, platnost smluvního ujednání ze smlouvy o poskytování služeb [číslo] ani výši žalované částky nezpochybňoval.

Se zřetelem k prohlášení účastníků řízení podle ustanovení § 115a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále o.s.ř.) rozhodl soud ve věci bez nařízení jednání a bez provedení dokazování, když před rozhodnutím vycházel ze žaloby a z listinných důkazů tak, jak byly soustředěny v souvisejícím spise.

Soud má takto za zjištěné, že mezi [právnická osoba] a žalovaným byla uzavřena smlouva o poskytování služeb [číslo]. V rámci smluvního ujednání byly žalovanému poskytnuty služby třetím stranám (jiných než služby elektronických telekomunikací ve smyslu ust. § 2 písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), které právní žalobkyně vyúčtovala žalovanému částkou, která zůstala nezaplacená ve výši žalované pohledávky. Vše uvedeno v podrobnostech v podané žalobě.

Původní věřitel společnost [anonymizováno] [právnická osoba] se sídlem [adresa], [IČO] postoupil pohledávku ve smyslu ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o.z.) na žalobce, a to s účinností ke dni [datum]. Tato skutečnost byla žalovanému v pozici dlužníka ve smyslu ust. § 1882 odst. 1 o.z. oznámena písemně dopisem ze dne [datum].

Společnost [anonymizováno] [právnická osoba] a žalovaný uzavřeli dne [datum] účastnickou smlouvu [číslo]. Žalovanému bylo poskytnuto zařízení Huawei P9 lite mini - Zlatý, IMEI [číslo] Cena zařízení činila 3.689 Kč, přičemž při uzavření kupní smlouvy žalovaný uhradil toliko 9 Kč jako tzv. akontaci a zbytek kupní ceny se zavázal splácet formou 23 měsíčních splátek ve výši 160 Kč. Nadto bylo k výše uvedenému zařízení v rámci Souhlasu s pojištěním č. INS11435278 (viz příloha) sjednáno pojištění T-Mobile pro jistotu, s délkou pojistné doby 24 měsíců, přičemž měsíční poplatek činil částku ve výši 49 Kč.

Žalovaná částka sestává z pohledávky ve výši 306,56 Kč vyúčtované ve faktuře [číslo] za období od [datum] do [datum], splatné ke dni [datum], (částka je tvořena položkami: poplatek za výměnu [příjmení] karty včetně DPH po částečné úhradě (176,49 Kč), m-platba (117 Kč) a poplatek za pojištění v poměrné výši (13,07 Kč). Pohledávky ve výši 3.182,81 Kč vyúčtovaná ve faktuře [číslo] za období od [datum] do [datum], splatné ke dni [datum]), (částka je tvořena položkami: [příjmení] včetně DPH (99 Kč), m-platba - zprostředkovatelský poplatek včetně DPH (3 Kč), m-platba (2.871,60 Kč), splátka zařízení (160 Kč), poplatek za pojištění (49 Kč) a haléřové vyrovnání (0,21 Kč). Pohledávky ve výši 107,08 Kč vyúčtovaná ve faktuře [číslo] za období od [datum] do [datum] (vystavena dne [datum], splatná ke dni [datum]), (částka je tvořena položkami: [příjmení] včetně DPH (62,70 Kč), poplatek za pojištění v poměrné výši (44,10 Kč) a haléřové vyrovnání (0,28 Kč). Pohledávky ve výši 3.520 Kč, která byla vyúčtována ve Vyúčtování splátek za Zařízení (doklad [číslo] vystavený ke dni [datum], splatný ke dni [datum]), odpovídá zbývajícím měsíčním splátkám za jednotlivá zařízení, které byly tímto vyúčtováním zesplatněny, a to z toho důvodu, že žalovaný jednotlivé splátky za zařízení nehradil řádně a včas. Pohledávky ve výši 300 Kč pak představuje náklady vymáhání, které vznikly žalobci, když se sám ve snaze minimalizovat náklady spojené s uplatněním pohledávky dle ust. § 513 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o.z.), pokusil kontaktovat žalovaného běžnou poštou, avšak k dobrovolnému splnění dluhu žalovaným nedošlo. S ohledem na tuto snahu předejít vymáhání pohledávky prostřednictvím právního zástupce z řad advokátů a následně i soudu, požaduje žalobce i položku náhrady nákladů vymáhání, spojených s uplatněním pohledávky, vypočtených dle interních [anonymizována dvě slova] výdajů dle metodiky [anonymizováno].

Žalovaná pohledávky činí celkem částku ve výši 7.416,45 Kč.

Podle dopadajících ustanovení §§ 1810 a násl., ustanovení §§ 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o.z.), podle ustanovení § 1746 odst. 2 o.z. a podle smluvního ujednání konkretizovaného ve Všeobecných podmínkách právní předchůdkyně žalobkyně ve vztahu k dodávaným službám soud žalobě jako důvodné vyhověl a žalovanému uložil dlužnou částku, včetně žalovaného příslušenství pohledávky podle ustanovení §§ 1968 a násl. o.z. ve stanovené lhůtě k rukám žalobkyně zaplatit (výrok sub. I).

Soud dále rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ust. §§ 142 odst.1 a 142a zák. č. o.s.ř. Účelně vynaložené náklady řízení v tomto případě sestávají ze zaplaceného soudního poplatku 400 Kč, odměny právního zastoupení určené podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) (dále AT) za 2 úkony po 200 Kč, za převzetí právního zastoupení a za podání žaloby a 100 Kč, za úkon za předžalobní výzvu, podle ustanovení § 14b odst.1, písm. c), bod 1) AT, ze 3 paušálních náhrad hotových výdajů po 100 Kč dle ustanovení § 14b odst. 5, písm. a) AT Sb. a 21% sazby DPH ve výši 168 Kč s tím, že výzva k plnění byla žalovanému zaslána. Žaloba je v daném případě ustálený vzor, který se odlišuje jen v období dlužného období, resp. výši žalované jistiny a příslušenství a jako takový vychází ze smluvního ujednání ve formulářové smlouvě (výrok sub. II).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není právo odvolání přípustné - ze zákona.

Nebude-li plněno co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se jeho plnění domáhat výkonem rozhodnutí.

Most 4. listopadu 2021

JUDr. Karel Štička

soudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙