Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 10 C 164/2020-62

Jednací číslo:
10 C 164/2020-62
Soud:
Okresní soud v Semilech
Autor:
Erlebachová, Pavla, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSSM:2021:10.C.164.2020.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 14 429,59 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
29. 06. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 8 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
z. č. 235/2004 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 142a z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 257/2016 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

10 C 164/2020-62

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Semilech rozhodl soudkyní Mgr. Pavlou Erlebachovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 14 429,59 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku žalobkyni 14 429,59 Kč s úrokem ve výši 10,99% ročně z částky 14 429,59 Kč od 23. 1. 2020 do zaplacení, a s úrokem z prodlení ve výši  10% ročně z částky 14 429, 595 Kč od 23. 1. 2020 do zaplacení.

II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku nahradit žalobkyni k rukám právního zástupce žalobkyně náklady řízení 8 260 Kč.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení byl nárok žalobkyně na zaplacení peněžitého plnění s příslušenstvím tak, jak je vše uvedeno ve výroku I tohoto rozsudku. Podle tvrzení žalobkyně tato uzavřela dne 12. 1. 2019 smlouvu o úvěru [číslo] (dále případně jen„ Smlouva“), na základě které poskytla žalovanému úvěr ve výši 20 000 Kč (ze kterého vyplatila žalovanému fakticky 19 600 Kč, neboť částka 400 Kč z poskytnutého úvěru byla zároveň započtena dle čl. 2 Smlouvy na poplatek za uzavření smlouvy). Úvěr se žalovaný zavázal splácet v měsíčních splátkách ve výši 972 Kč měsíčně, zahrnující též sjednaný úrok z úvěru v roční úrokové sazbě 10,99%. Protože žalovaný neplatil splátky řádně a včas, stal se úvěr splatný dne 22. 1. 2020 a žalovaný dluží na jistině (ke které – ve výši 13 859,35 Kč – se dle smluvních podmínek po zesplatnění úvěru připočítávají i neuhrazené úroky ke dni zesplatnění úvěru, konkrétně 570,24 Kč) 14 429,59 Kč. Z uvedené částky pak žalobkyně požadovala v řízení též sjednaný úrok z úvěru 10,99% ročně a úrok z prodlení ve výši 10% ročně, vždy ode dne následujícího po zesplatnění úvěru, tj. od 23. 1. 2020.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, po celou dobu řízení byl procesně nečinný.

3. S ohledem na státní příslušnost žalovaného ([země]) soud svoji pravomoc posoudil podle Smlouvy mezi ČR a [země] o právní pomoci v občanských věcech (Sdělení [číslo] Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí), a to konkrétně podle článku 48 odst. 5 citované Smlouvy, který stanoví, že 5. pravomoc k řízení o sporu ze smluvního závazku má justiční orgán té smluvní strany, na jejímž území má odpůrce bydliště, pobyt, sídlo anebo se zde nalézá sporný nemovitý majetek. V posuzované věci má žalovaný na území ČR povolený pobyt, aktuálně na adrese uvedené v záhlaví rozsudku, justiční orgán ČR je tedy nadán pravomocí k řízení o sporu z předmětného závazku. Vztah mezi účastníky pak soud posuzoval podle českého práva, neboť podle článku 48 odst. 1 citované Smlouvy se v případě, že se účastníci neshodli na volbě práva, řídí jejich vztahy právním řádem té smluvní strany, na jejímž území (zde ČR) uzavřeli smlouvu (s výjimkou smlouvy ohledně nemovitého majetku, což není případ projednávané věci).

4. Soud věc projednal a rozhodl o ní při jednání nařízeném na 29. 6. 2021, a to bez přítomnosti účastníků, neboť pro to byly splněny podmínky upravené v § 101 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), podle něhož nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů. Žalobkyně (v zastoupení advokátem) se omluvila z účasti na jednání, avšak bez důležitého důvodu a bez žádosti o odročení jednání, žalovaný se bez omluvy k jednání nedostavil, byť byl řádně předvolán již ke dni 25. 5. 2021.

5. Ze Smlouvy bylo zjištěno, že žalovaný uzavřel dne 12. 9. 2019 prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku s žalobkyní (tehdy pod označením [právnická osoba], když toto označení se také objevovalo na korespondenci žalobkyně s žalovaným až do data oznámení zesplatnění úvěru dne 22. 1. 2020) smlouvu o úvěru s [číslo] ve které se žalobkyně zavázala poskytnout žalovanému úvěr ve výši 20 000 Kč a žalovaný se zavázal poskytnutý úvěr splácet v měsíčních splátkách 927 Kč, zahrnujících splátku jistiny i splátku úroku sjednaného z úvěrové jistiny ve výši 10,99%, vždy k 25. dni v měsíci, přičemž 1. splátka byla dle čl. 3 Smlouvy splatná 25. 2. 2019. Uvedený splátkový režim úvěrové jistiny i úroku byl pak prokázán splátkovým kalendářem k předmětné Smlouvě, z něhož je zjevné, že splátka 972 Kč byla v rozvrhu sjednaných 23 měsíčních splátek koncipována na počátku splácení ve vyšším poměru na úrok z úvěru (nejprve až 252,92 Kč) oproti podílu na jistinu (nejprve 719,08 Kč), kdežto postupně se podíl měsíční splátky zvyšoval ve prospěch splátky jistiny. Podle čl. 5 Smlouvy a hlavy 5 § 3 úvěrových podmínek (které byly stanoveny nedílnou součástí Smlouvy) bylo ujednáno, že žalobkyně má možnost zesplatnit úvěr a požadovat okamžité zaplacení celé dlužné částky v případě, kdy se žalovaný ocitne v prodlení se splacením alespoň dvou splátek nebo v prodlení s placením jedné splátky po dobu delší než 3 měsíce.

6. Z údajů o příjmech a výdajích domácnosti žalovaného a z výpisu z jeho účtu u [právnická osoba] [bankovní účet] za období celých 3 měsíců před uzavřením Smlouvy soud zjistil, že žalobkyně posuzovala řádně dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru před uzavřením Smlouvy s žalovaným jeho úvěruschopnost. Totožnost žalovaného před uzavřením Smlouvy byla ověřena prostřednictvím dvou osobních dokladů žalovaného, jejichž fotografické zaznamenání měla žalobkyně k dispozici, konkrétně šlo o řidičský průkaz vystavený na území ČR pro žalovaného pod č. [anonymizováno], s platností od 1. 8. 2016 do 1. 8. 2021 (tj. řádně platný v době uzavření Smlouvy), a dále průkazu o povolení k pobytu vystaveného pro žalovaného na území ČR pod [číslo] dne 26. 6. 2018 s platností do 16. 8. 2022.

7. Potvrzením o provedené odchozí platbě, vystaveným [právnická osoba] ve prospěch žalobkyně dne 1. 6. 2020, bylo prokázáno, že z účtu žalobkyně [číslo] bylo ve prospěch účtu žalovaného č. [bankovní účet] odesláno 14. 1. 2019 celkem 19 600 Kč pod [variabilní symbol], tj. ztotožněné číslem předmětné Smlouvy. Platba odpovídala výši sjednaného úvěru 20 000 Kč po odečtení částky 400 Kč, která byla v souladu s čl. 2 Smlouvy započtena na sjednaný poplatek za poskytnutí úvěru.

8. Výpisem z účtu žalovaného ke Smlouvě [číslo] má soud za prokázané, že žalovaný uhradil 6 x splátku 972 Kč (resp. též 1 x splátku 999,98 Kč), a to 21. 2. 2019 (řádně před splatností k 25. 2. 2019), ke dni 4. 4. 2019 (zde již s prodlením, neboť splatnost nastala 25. 3. 2019), ke dni 3. 5. 2019 (rovněž s prodlením, splatnost byla k 25. 4. 2019), ke dni 12. 6. 2019 (zde ve výši dokonce 999,98 Kč – zjevně se smluvní pokutou za prodlení), ke dni 24. 6. 2019, ke dni 28. 7. 2019 (opět s prodlením při splatnosti k 25. 7. 2019) a ke dni 16. 9. 2018 (s prodlením při splatnosti již k 25. 8. 2019). Následně bylo ze strany žalovaného uhrazeno již jen 1 000 Kč dne 15. 11. 2019.

9. Upomínkou z 28. 11. 2019 žalobkyně vyžadovala po žalovaném úhradu dlužných splátek, konkrétně splátek splatných k 25. 9. 2019 a k 25. 10. 2019, resp. též k 25. 11. 2019, celkem šlo o 2 416 Kč. Žalobkyně požadovala úhradu tohoto dluhu pod VS odpovídajícím Smlouvě [číslo] to do 30 dnů od doručení korespondence, zároveň žalovaného upozornila, že pokud tak neučiní, bude žalobkyně nucena učinit úvěr splatným a požadovat celou jistinu úvěru a úroky najednou. Dopisem ze dne 22. 1. 2020 sdělila žalobkyně žalovanému, že s ohledem na absenci řádných splátek i po zaslané upomínce prohlásila úvěr za splatný ke dni 22. 1. 2020. Následně vyzvala žalovaného k úhradě dluhu s upozorněním na možné soudní vymáhání dluhu. Oznámení o zesplatnění úvěru zaslala žalobkyně žalovanému na adresu uvedenou žalovaným ve Smlouvě jako doručovací (viz adresa povoleného pobytu v záhlaví rozsudku), a to dne 24. 1. 2020, přičemž z obsahu historie sledování zásilky, evidované v rámci dat o podání k přepravě, byla zásilka žalovanému řádně oznámena 28. 1. 2020, avšak tuto si nevyzvedl.

10. Shora uvedeným výpisem z úvěrového účtu k předmětné Smlouvě má soud také prokázané, že ke dni 22. 1. 2020, kdy byl úvěr žalobkyní řádně dle smluvních podmínek zesplatněn, činila výše dluhu 14 429,59 Kč (v jistině úvěru 13 059,35 Kč a v úroku z úvěru 570,24 Kč ke dni zesplatnění úvěru, který se dle čl. 5 § 5 úvěrových podmínek přičítal v takovém případě k jistině úvěru).

11. Podle § 2395 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o. z.) se smlouvou o úvěru úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

12. Podle § 1968 o. z. je dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

13. Podle § 1970 o. z. po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená. Podle § 2 nař. vlády č. 351/2013 Sb., kterým se (mimo jiné) určuje výše úroků z prodlení, odpovídá výše úroku z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

14. Po skutkové a právní stránce soud uzavřel, že mezi žalobkyní jako úvěrující a žalovaným jako úvěrovaným byla platně uzavřena smlouva o úvěru [číslo] dne 12. 1. 2019, ve které se žalobkyně zavázala poskytnout žalovanému peněžní prostředky ve výši 20 000 Kč, resp. v této částce šlo o výši úvěru, avšak fakticky dle čl. 2 Smlouvy se z této částky započítávalo 400 Kč na poplatek za poskytnutí úvěru. Žalobkyně své smluvní povinnosti splnila odesláním částky 19 600 Kč ze svého účtu dne 14. 1. 2019 na účet žalovaného č. [bankovní účet], žalovaný však dohodnuté splátky nesplácel, a proto žalobkyně v souladu se smlouvou úvěr prohlásila za splatný ke dni 22. 1. 2020. Ujednání o zesplatnění úvěru za domluvených podmínek shledal soud v souladu s úpravou úvěrové smlouvy dle § 2395 o. z. Žalovaný ke dni 22. 1. 2020 dlužil 14 429,59 Kč, resp. v řízení netvrdil ani neprokázal, že by povinnost k úhradě těchto částek mu nevznikla, případně byla nižší, než prezentovala žalobkyně, která z hlediska zásad důkazního břemene nemůže v řízení prokazovat negativní tvrzení (tj. tvrzení, že žalovaný splátky nehradil). Žalobě tedy bylo vyhověno, včetně dohodnutého úroku 10,99% ročně a úroku z prodlení ve výši 10% ročně z dlužné jistiny 14 429,59 Kč ode dne následujícího po zesplatnění úvěru (§ 1968, § 1970 o. z. a § 2 nařízení č. 351/2013 Sb.).

15. Ve věci úspěšné žalobkyni bylo podle § 142 odst. 1 a § 142a odst. 1 o. s. ř. vůči neúspěšnému žalovanému přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, představovaných jednak soudním poplatkem 1 000 Kč, a jednak náklady právního zastoupení 7 260 Kč, které byly určeny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb, ve znění účinném ke dni učinění jednotlivých úkonů právní služby (dále případně jen AT). Při tarifní hodnotě 14 429,59 Kč (§ 8 odst. 1 AT, neboť předmětem řízení byl peněžitý nárok v této výši jistiny) činí odměna advokáta za jeden úkon 1 700 Kč (§ 7 bod 5 AT). V posuzovaném případě dosáhla odměna advokáta, který v řízení učinil 3 úkony (převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející žalobě, žaloba; § 11 odst. 1 písm. a), d) AT), celkem 5 100 Kč. Dále jde o náhradu hotových výdajů spojených s každým z úkonů – vždy po 300 Kč - tj. celkem 900 Kč (3 x 300, § 13 odst. 4 AT). Konečně náklady právního zastoupení podle § 137 odst. 3 písm. a) o. s. ř. tvoří náhrada za DPH v sazbě 21% (zák. č. 235/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2013) z odměny i hotových výdajů advokáta, tj. částka 1 260 Kč (0,21 x (5 100 + 900)).

16. Lhůta k plnění předmětu řízení i povinnosti k náhradě nákladů řízení byla žalovanému stanovena obvyklá třídenní od právní moci rozhodnutí (§ 160 odst. 1, část věty před středníkem o. s. ř.). Ke stanovení delší lhůty či k plnění ve splátkách soud neshledal v okolnostech případu ani v soudu známých poměrech účastníků (k nimž žalovaný aktivně ve prospěch jiné než třídenní lhůty k plnění aktivně ničeho netvrdil) žádné relevantní důvody.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové prostřednictvím Okresního soudu v Semilech, a to v případě listinné podoby ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Semily 29. června 2021

Mgr. Pavla Erlebachová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙