Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 14 C 310/2021-25

Jednací číslo:
14 C 310/2021-25
Soud:
Okresní soud v Mostě
Autor:
Štička, Karel, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:14.C.310.2021.2
Předmět řízení:
47 541 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
21. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
dlužné nájemné
nájem bytu
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2246 z. č. 67/2013 Sb.
§ 2235 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

14 C 310/2021-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl soudcem JUDr. Karlem Štičkou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 47 541 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci

a) částku 18 613 Kč

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 603 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 145 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 725 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do zaplacení,

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do zaplacení,

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do zaplacení,

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do zaplacení,

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do zaplacení,

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do zaplacení,

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 2 659 Kč od [datum] do zaplacení,

b) částku ve výši 1 662 Kč

c) částku ve výši 5 352 Kč

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 10 158 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 9 858 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 8 858 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 7 858 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 7 358 Kč od [datum] do [datum],

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 5 352 Kč od [datum] do zaplacení,

d) částku ve výši 17 143 Kč

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,00 % ročně z částky 17 143 Kč od [datum] do zaplacení,

e) částku ve výši 4 771 Kč

se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10,00 % ročně z částky 4 771 Kč od [datum] do zaplacení;

to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni v téže lhůtě na nákladech řízení částku 9 936,40 Kč k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou domáhala zaplacení dlužného nájemného a nedoplatku z vyúčtování služeb celkem ve výši 47 541 Kč.

Žalovaná se nevyjádřila.

Se zřetelem k prohlášení účastníků řízení podle ustanovení § 115a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále o.s.ř.) rozhodl soud ve věci bez nařízení jednání a bez provedení dokazování, když před rozhodnutím vycházel ze žaloby a z listinných důkazů tak, jak byly soustředěny v souvisejícím spise.

Soud má takto za zjištěné, že mezi žalobkyní a žalovanou byla dne [datum] uzavřena smlouva o nájmu bytu, na základě které žalovaná užívala byt [číslo][obec], [adresa]. Žalovaná se zavázala hradit žalobkyni měsíční nájemné a zálohu na úhradu dodávaných služeb.

Žalovaná neplnila povinnost hradit řádně nájemné. Žalovaná neuhradila nájemné za 12/2016 až do 1/ 2018. Žalované tak vznikl dluh ve výši 18 613 Kč.

Žalobce dále, vzhledem k tomu, že žalovaná neplatila řádně předepsané platby, vyúčtoval kapitalizovaný úrok z prodlení z jednotlivých, nezaplacených, záloh celkem ve výši 1 662 Kč.

Z vyúčtování zálohových plateb za období od ledna 2015 do prosince 2015 vznikl žalované nedoplatek ve výší 5 352 Kč, který byla povinna uhradit do [datum], dále dluh z vyúčtování zálohových plateb za období od ledna 2017 do prosince 2017 ve výší 17 143 Kč, který byla povinna uhradit do [datum] a dále dluh z vyúčtování zálohových plateb za období od ledna 2018 do února 2018 ve výší 4 771 Kč, který byla povinna uhradit do [datum].

Dlužnou částku žalovaná přes výzvy žalobce nezaplatila.

V rámci právní úvahy soud vycházel z ustanovení §§ 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o.z.) a zejména z ustanovení § 2246 o.z., dále z dopadajících ustanovení zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a ze smluvního ujednání účastníků. Žalovaný nárok posoudil soud jako důvodný v celém rozsahu a žalobě beze zbytku vyhověl (výrok sub. I.).

Soud dále rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení §§ 142 odst. 1 a 142a o.s.ř. Účelně vynaložené náklady řízení v tomto případě sestávají ze zaplaceného soudního poplatku 1 902 Kč, z odměny právního zastoupení určené podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) (dále AT) počítaných z tarifní hodnoty 47 541 Kč za 2 úkony po 3 020 Kč (úkon za převzetí právního zastoupení a úkon za podání žaloby), dle ustanovení § 11 odst.1, písm. a, d) AT, ze 2 paušálních náhrad hotových výdajů po 300 Kč a 21% sazby DPH ve výši 1 394,40 Kč s tím, že výzva k plnění byla žalované zaslána (výrok sub. II).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Mostě, ve dvojím vyhotovení.

Nebude-li plněno co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se jeho plnění domáhat výkonem rozhodnutí.

Most 21. října 2021

JUDr. Karel Štička

soudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙