Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 14 C 322/2021-19

Jednací číslo:
14 C 322/2021-19
Soud:
Okresní soud v Mostě
Autor:
Štička, Karel, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:14.C.322.2021.2
Předmět řízení:
15 875 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
21. 10. 2021
Datum zveřejnění:
25. 11. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 168/1999 Sb.
§ 2a vyhl. č. 205/1999 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

14 C 322/2021-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl soudcem JUDr. Karlem Štičkou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 15 875 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 8 149 Kč spolu s ročním úrokem z prodlení ve výši 10 % z dlužné částky 8 149 Kč počínaje od [datum] až do zaplacení a částku 7 726 Kč spolu s ročním úrokem z prodlení ve výši 10 % z dlužné částky 7 726 Kč počínaje od [datum] až do zaplacení; to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni v téže lhůtě na nákladech řízení částku 2 252 Kč k rukám zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

Žalobkyně domáhala se žalobou zaplacení dlužného příspěvku za nepojištěné motorové vozidlo.

Žalovaná se ve věci nevyjádřila.

Se zřetelem k prohlášení účastníků řízení podle ustanovení § 115a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále o.s.ř.) rozhodl soud ve věci bez nařízení jednání a bez provedení dokazování, když vycházel ze žaloby a z listinných důkazů tak, jak byly soustředěny v souvisejícím spise.

Takto soud vycházel z toho, že žalovaná byla zapsaným provozovatelem osobního automobilu s [registrační značka], které nebylo v období od [datum] do dne [datum] pojištěno. Žalobkyni vznikla pohledávka ve výši 8 149 Kč, splatná dne [datum]. Dlužná částka sestává ze základu příspěvku, který je tvořen příslušnou zákonnou denní sazbou vynásobenou počtem dní, za něž nebylo pojištění odpovědnosti uhrazeno (konkrétně 47 Kč za 167 dní) a z poplatku spojeného s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek na základě ustanovení § 4 odst. 4 Zákona ve výši 300 Kč, a to dle § 2a vyhlášky č. 205/1999 Sb.

Dále soud vycházel z toho, že žalovaná byla zapsaným provozovatelem osobního automobilu s [registrační značka], které nebylo v období od [datum] do dne [datum] pojištěno. Žalobkyni vznikla pohledávka ve výši 7 726 Kč, splatná dne [datum]. Dlužná částka sestává ze základu příspěvku, který je tvořen příslušnou zákonnou denní sazbou vynásobenou počtem dní, za něž nebylo pojištění odpovědnosti uhrazeno (konkrétně 47 Kč za 158 dní) a z poplatku spojeného s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek na základě ustanovení § 4 odst. 4 Zákona ve výši 300 Kč, a to dle § 2a vyhlášky č. 205/1999 Sb.

V rámci právní úvahy, soud se zřetelem k dopadajícím ustanovením zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen ZPOPV) uložil žalované zaplatit příspěvek za nepojištěné motorové vozidlo a zákonný úrok z prodlení, podle ustanovení § 1968 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o.z.) (výrok sub. I).

Soud dále rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení §§ 142 odst.1 a 142a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále o.s.ř.) Náklady řízení v tomto případě sestávají ze zaplaceného soudního poplatku 800 Kč, odměny právního zastoupení určené podle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) (dále AT) za 3 úkony po 300 Kč (úkon za převzetí právního zastoupení, předžalobní výzvu a za podání žaloby dle ustanovení § 14b odst.1, písm. c), bod 1) AT, ze 3 paušálních náhrad hotových výdajů po 100 Kč dle ustanovení § 14b odst. 5, písm. a) AT a 21% sazby DPH ve výši 252 Kč s tím, že výzva k plnění byla žalované zaslána (výrok sub. III).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Mostě, ve dvojím vyhotovení.

Nebude-li plněno co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se jeho plnění domáhat výkonem rozhodnutí.

Most 21. října 2021

JUDr. Karel Štička

soudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙