Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 74 C 275/2019-70

Jednací číslo:
74 C 275/2019-70
Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Autor:
Kaplanová, Petra, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUL:2021:74.C.275.2019.1
Předmět řízení:

Datum vydání:
16. 03. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
rozvod manželství
Zmíněná ustanovení:
§ 146 z. č. 99/1963 Sb.
§ 9 z. č. 549/1991 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

Zobrazené rozhodnutí bylo opraveno rozhodnutím následujícím:

Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Datum vydání:
12. 08. 2021
Jednací číslo:

74 C 275/2019-70

USNESENÍ

Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Kaplanovou ve věci

manžela: [osobní údaje manžela]

a

manželky: [osobní údaje manželky]

o rozvod manželství

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

1. Návrhem podaným k [název soudu] dne [datum] se manžel domáhal rozvodu manželství uzavřeného mezi účastníky řízení dne [datum].

2. Usnesením [název soudu] č. j. [číslo jednací] ze dne [datum rozhodnutí] byla věc postoupena Okresnímu soudu v Ústí nad Labem jako soudu místně příslušnému.

3. Soud vyzval manžela výzvou doručenou mu dne [datum] k zaplacení soudního poplatku ve výši 2 000 Kč s lhůtou 15 dnů ve smyslu § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění. Soud manžela vyzval k zaplacení soudního poplatku ve shora uvedené výši, neboť manžel spolu s podáním návrhu na rozvod soudní poplatek neuhradil. Z obsahu spisu soud zjistil, že manžel soudní poplatek neuhradil ve stanovené lhůtě (poslední den lhůty [datum]).

4. Dle § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

5. Jelikož manžel soudní poplatek po výzvě soudu ve stanovené lhůtě neuhradil, soud řízení zastavil, jak je uvedeno ve I. výroku usnesení. Dle § 9 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, neboť důvody uvedené v § 9 odst. 4 shora citovaného zákona nejsou v tomto konkrétním případě dány.

6. O nákladech řízení v předmětné věci bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř., neboť manžel z procesního hlediska zavinil zastavení řízení, proto by byl povinen manželce uhradit náklady řízení. Manželce však dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly, proto jí je soud nepřiznal a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem 16. března 2021

Mgr. Petra Kaplanová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙