Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 EVC 3/2020-52

Jednací číslo:
18 EVC 3/2020-52
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Fauré, Blanka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:18.EVC.3.2020.1
Předmět řízení:
o zaplacení 3 129, 10 Kč s přísl., rozsudkem pro uznání

Datum vydání:
13. 09. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Zmíněná ustanovení:
§ 150 z. č. 99/1963 Sb.
§ 153a z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 EVC 3/2020-52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudkyní Mgr. Blankou Fauré ve věci

žalobkyní: a) [osobní údaje žalobkyně]

b) [osobní údaje žalobkyně]

c) [osobní údaje žalobkyně]

všechny zastoupeny advokátem [osobní údaje zástupce]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

zastoupena advokátem [osobní údaje zástupce]

o zaplacení 3 129, 10 Kč s přísl., rozsudkem pro uznání

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku 1 043 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni b) částku 1 043 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni c) částku 1 043 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

a rozsudkem:

I. Co do úroku z prodlení ve výši 10% p. a. z částky 3 129,01 Kč za dobu od 2. 6. 2020 do zaplacení, se žaloba zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání evropského platebního rozkazu podaným soudu dne 18. 8. 2020 domáhají zaplacení částky 1 043 Kč s příslušenstvím pro každou z žalobkyň s odůvodněním, že měly na den 10. 6. 2020 rezervovaný let společnosti žalované č. [anonymizováno] z [obec] do [obec] a na den 13. 6. 2020 let č. [anonymizováno] z [obec] do [obec] Tyto lety byly žalovanou stranou bez náhrady zrušeny, o čemž byly žalobkyně vyrozuměny dne 25. 5. 2020. Vzhledem k uvedené situaci mají žalobkyně právo na vrácení ceny letenek právě ve výši 1 043Kč za každou letenku, kterou žalovaná přes předžalobní výzvu neuhradila.

Proti řádně zaslanému evropskému platebnímu rozkazu podala žalovaná strana odpor a odvolání do výroku o náhradě nákladů řízení. Vzhledem k podanému odporu proti evropskému platebnímu rozkazu, v rámci kterého se ruší i výrok o náhradě nákladů řízení, soud k odvolání již nepřihlížel a ve věci nařídil jednání.

V rámci podaného odporu žalovaná strana učinila nesporným tvrzení žalobkyň ohledně rezervace obou jimi tvrzených letů i to, že každá z žalobkyň uhradila za tyto letenky 1 043 Kč a nárok žalobkyň na vrácení ceny letenek co do důvodu i výše uznala. Nicméně namítla, že žalobkyně současně s informací o zrušení letu vyzvala, aby své nároky uplatnily prostřednictvím jednoduchého a přehledného formuláře, na který jim zaslala odkaz. Bez vyplnění tohoto formuláře nebylo možné vrácení ceny žalobkyním provést, neboť vypršela platnost kreditní platební karty, jejímž prostřednictvím byly předmětné letenky zakoupeny a žalovaná tak nedisponovala bankovními údaji žalobkyň, aby mohla příslušnou úhradu provést. S ohledem na uvedené apelovala na soud, aby zmírnil úhradu nákladů řízení, které by případně žalované straně uložil.

Pravomoc podepsaného soudu je, s ohledem na to, že uvedený nárok podléhá přímo aplikovatelnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, dovozena ze článku 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, a to vzhledem k tomu, že jedno z míst plnění závazku se nacházelo v obvodu podepsaného soudu.

S ohledem na to, že žalovaná strana uznala co do důvodu i výše nárok žalobkyň na vrácení ceny letenek, soud v této části žaloby, v souladu s ustanovením § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.), rozhodl rozsudkem pro uznání.

Z předžalobní výzvy žalobkyň ze dne 15. 7. 2020, včetně knihy pošty soud zjistil, že žalobkyně zaslaly téhož dne žalované výzvu k uhrazení dlužných částek. Žalobkyně netvrdily ani neprokazovaly to, že by žalovanou stranu jakkoliv jinak informovaly o tom, že žádají proplacení ceny letenek, či že jim zaplacená částka nebyla doposud vrácena. Z emailů žalované strany zaslaných jednotlivým žalobkyním dne 16. 5. 2020 ve spojení s jejich přílohami obsahujícími odkaz na formulář pro vrácení ceny letenek, soud zjistil, že žalovaná strana již v době zrušení letu nabídla žalobkyním možnost, jak o vrácení ceny letenky požádat. Námitka žalované ohledně nemožnosti refundace letenek zůstala pouze v rovině tvrzení, žalovaná strana také netvrdila ani neprokazovala to, že by jakýmkoliv jiným způsobem žalobkyním opět nabídla vrácení ceny letenek či je jakýmkoliv jiným způsobem kontaktovala.

S ohledem na takto zjištěný a prokázaný skutkový stav soud žalobu zamítl, co do požadovaných úroků z prodlení, neboť nebylo prokázáno, že by se žalovaná strana, kdy dostala svým zaviněním do prodlení s vrácením požadované ceny letenek, když žalobkyně netvrdil, že by o vrácení částky požádaly způsobem avizovaným žalovanou stranou ani jiným způsobem, než předžalobní výzvou. Toto však již požadovaly i úroky z prodlení a náklady řízení, které nemohla žalovaná strana akceptovat.

S ohledem na takto zjištěný a prokázaný skutkový stav soud rozhodl i o náhradě nákladů z řízení s odkazem na ust. § 150 o. s. ř., když shledal, že k nevrácení částky došlo pouze z důvodu komunikačního embarga obou stran, v kterém obě strany setrvaly, v čemž shledává důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady nákladů řízení žalobkyním.

Poučení:

Proti rozsudku pro uznání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 6. Odvolání lze podat jen z důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí vydal ve věci vyloučený soudce, soud byl nesprávně obsazen. Odvolacím důvodem jsou též skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Proti výroku I. a II. rozsudku není odvolání přípustné.

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozhodnutím plněna včas a řádně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Praha 13. září 2021

Mgr. Blanka Fauré

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙