Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 221/2021-33

Jednací číslo:
18 C 221/2021-33
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Fauré, Blanka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:18.C.221.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení částky 800 euro s příslušenstvím

Datum vydání:
08. 09. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
místní příslušnost
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 vyhl. č. 254/2015 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 221/2021-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudkyní Mgr. Blankou Fauré ve věci

žalobců: a) [osobní údaje žalobce]

b) [osobní údaje žalobce]

oba zastoupeni advokátem [osobní údaje zástupce]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o: zaplacení částky 800 euro s příslušenstvím

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobci domáhají zaplacení částky 800 euro spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10% ročně za dobu od 12. 5. 2020 do zaplacení, se zamítá.

II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 600 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalovaní se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným soudu dne 27. 4. 2021, domáhali na žalované zaplacení částky 400 euro a příslušenstvím pro každého z žalobců z titulu náhrady škody za zrušený let podle ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu (dále jen„ Nařízení“), s tvrzením, že se dne 13. 3. 2020 měli zúčastnit letu žalované č. [číslo] [číslo] z [obec] [příjmení] do [obec] s odletem spoje v 7:50 hod. a příletem do [obec] v 11:30 hod. Tento let byl den před odletem zrušen. Žalobcům byl poskytnut náhradním let dne 13. 3. 2020 č. [číslo] [číslo] z [obec] [příjmení] do [obec] s odletem v 7:10 hod. a příletem do [obec] v 11:05 hod. Žalovaná nesplnila svou povinnost dopravit žalobce do cílové destinace v [obec] včas.

2. Žalovaná s žalobou nesouhlasila a navrhla její zamítnutí. Potvrdila skutkové okolnosti týkající se rezervace žalobců na uvedený let a namítla, že tento let byl zrušen a nový let byl přesměrován do [obec] z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR dne 12. 3. 2020 a s ním spojeném rozhodnutí o uzavření všech regionálních letišť v ČR a zachování provozu pro mezinárodní lety pouze na Letišti [název] [jméno] [anonymizováno] [obec].

3. Na oblast tohoto sporu dopadá z hlediska hmotného práva přímo aplikovatelné Nařízení. Mezinárodní soudní pravomoc a místní příslušnost podepsaného soudu je dána na základě ustanovení článku 4 odst. 1 ve spojení s čl. 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I. bis), neboť sídlo žalované se nachází v obvodu Prahy 6.

4. Mezi stranami bylo nesporné, že žalobci měli rezervaci na předmětný let, který byl zrušen a byl jim nabídnut náhradní let č. [číslo] [číslo], který přistál dne 15. 3. 2020 v 11:05 v [obec].

5. Z tiskového prohlášení Letiště [číslo], [název], ze dne 12. 3. 2020 se podává, že od půlnoci z pátku 13. 3. 2020 na sobotu 14. 3. 2020 budou komerční mezinárodní lety odbavovány pouze z Letiště [název] [jméno] [anonymizováno] [obec]. Z usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření, bod I. odst. 4 se podává, že vláda zakázala všem dopravcům s účinností od 14. 3. 2020, od 00:00 hod využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice ČR, jiná letiště, než veřejné letiště [číslo] [jméno] [anonymizováno] [obec].

6. Podle čl. 5 odst. 3 Nařízení provozující letecký dopravce není povinen platit náhradu v souladu s článkem 7, jestliže může prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata. Podle čl. 14 preambule Nařízení stejně jako podle Montrealské úmluvy by měly být povinnosti provozujících leteckých dopravců omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Tyto mimořádné okolnosti se mohou vyskytnout zejména v případech politické nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové bezpečnosti a stávek, které postihují provoz provozujícího leteckého dopravce.

7. Z provedených důkazů je zřejmé, že původní žalovanou naplánovaný let [anonymizováno] [číslo] a poté i náhradní let [anonymizováno] [číslo] byl postižen neočekávanou situací, kterou bylo vyhlášení nouzového stavu na území ČR dne 12. 3. 2020 z důvodu prokázaného výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR. S ohledem na tento vyhlášený nouzový stav vláda ČR usnesením č. 200 ze dne 12. 3. 2020 zakázala všem dopravcům, tedy i žalované, pro komerční lety využívat jiná letiště než letiště [název] [jméno], což ve svém důsledku pro let žalobců znamenalo přesměrování letu z [obec] [příjmení] do [obec]. Je zřejmé, že žalovaná strana toto rozhodnutí vlády nemohla nijak ovlivnit, než ho akceptovat a cestujícím změnit cílové místo určení letu.

8. Z výše popsaných důvodů byla žaloba zamítnuta s odkazem na naplnění liberačních důvodů zprošťujících žalovanou odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení článku 5 odst. 3 Nařízení.

9. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. s. ř.“). Náklady žalované tvoří paušální náhrada ve smyslu ustanovení § 151 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální odměny pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 o. s. ř. za 2 úkony po 300 Kč (písemné vyjádření k žalobě, jednání) ve výši 600 Kč. Soud nepřiznal žalované náklady za další vyjádření k žalobě, které je obsahově totožné s podaným odporem a ani za zaslání důkazů, které mohla žalovaná soudu poskytnout spolu s podaným odporem.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li žalovaná povinnost uloženou jí tímto rozsudkem v uvedené lhůtě, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 8. září 2021

Mgr. Blanka Fauré

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙