Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 138/2021-20

Jednací číslo:
18 C 138/2021-20
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Fauré, Blanka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:18.C.138.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 600 euro s příslušenstvím

Datum vydání:
30. 08. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
právo Evropské unie
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2553 z. č. 89/2012 Sb.
§ 7, 8 vyhl. č. 177/1996 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 138/2021-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudkyní Mgr. Blankou Fauré ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

zastoupena advokátem [osobní údaje zástupce]

o zaplacení částky 600 euro s příslušenstvím

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá zaplacení částky 600 euro spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25% ročně od 1. 7. 2020 do zaplacení, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 7 405, 20 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalované strany.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 15. 4. 2021 domáhal zaplacení ve výroku rozsudku uvedené částky a žalobu zdůvodnili tím, že dne 30. 9. 2019 měl cestovat letem provozovaným žalovanou č. [číslo] z [obec] do [obec] s předpokládaným příletem do cílové destinace dne 1. 10. 2019 ve 20:05 hod. Let byl zpožděn o více než 3 hodiny a žalobce do [obec] doletěl dne 2. 10. 2019 v 00:51 hod. Z důvodu tohoto zpoždění žalobce požaduje kompenzaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu (dále jen„ Nařízení č. 261/2004“) ve výši 600 euro s příslušenstvím. Žalobce vyzval žalovanou k plnění dne 15. 7. 2020 a dále předžalobní výzvou ze dne 17. 12. 2020.

2. Žalovaná k žalobnímu nároku uvedla, že tento neuznává co do důvodu i výše, neboť žalobce neuplatnil nárok na zaplacení vymáhané částky včas, když podle ust. § 2553 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. z.“), musí cestující uplatnit právo na náhradu škody vzniklé tím, že přeprava nebyla provedena včas bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců. V opačném případě soud právo cestujícímu nepřizná, namítne-li dopravce, že nebylo uplatněno včas. Dále namítla, že zpoždění letu bylo způsobeno mimořádnou okolností spočívající v nepříznivém počasí na letišti v [obec], které vedlo k omezení a regulaci leteckého provozu nad [obec] [jméno] ze strany Řízení letového provozu. Dodala, že žalobce měl u žalované na den 30. 9. 2019 rezervován let č. [číslo] z [obec] do [obec] a následně dne 1. 10. 2019 let č. [číslo] z [obec] do [obec]. S ohledem na výše uvedené žalovaná navrhla, aby byla žaloba v plném rozsahu zamítnuta.

3. Pravomoc podepsaného soudu ve věci rozhodnout soud dovodil z čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) č. 1215/2012 ve spojení s rozhodnutím SDEU C -204/08.

4. Žalobce se k jednání bez omluvy nedostavil a soud jednal v jeho nepřítomnosti.

5. Žalovaná nesporovala tvrzenou rezervaci letu žalobcem ani zpoždění žalobce při příletu do cílové destinace, když tyto skutečnosti vyplývají z palubenky žalobce a emailu žalované ze dne 30. 9. 2019 (Cancellation).

6. Soud se k námitce žalované strany nejprve zabýval tím, zda je nárok žalobce promlčen.

7. Z výzvy k zaplacení kompenzace ze dne 15. 7. 2020 zaslané žalované straně dne 16. 7. 2020 (podací lístek), se podává, že žalobce vyzval žalovanou k zaplacení částky 600 euro z důvodu zpoždění předmětného letu. Obdobnou výzvu žalobce žalované zaslal dne 17. 12. 2020 (výzva, podací lístek).

8. Na věc dopadá přímo použitelné Nařízení č. 261/2004 čl. 5 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. c), podle kterého má cestující právo na náhradu ve výši 600 euro, neboť se jedná o letovou vzdálenost od 3 000 km.

9. Podle ust. § 2553 odst. 1 a 3 o. z., jedná-li se o pravidelnou přepravu osob, stanoví přepravní řády, jaká práva má cestující vůči dopravci, nebyla-li přeprava provedena včas. Práva podle odstavců 1 a 2 musí cestující uplatnit u dopravce bez zbytečného odkladu. Nebylo-li takové právo uplatněno nejpozději do šesti měsíců, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, že právo nebylo uplatněno včas.

10. Nařízení č. 261/2004 žádnou lhůtu k uplatnění nároku na náhradu újmy nestanoví. Dle čl. 1 preambule Nařízení č. 261/2004 činnost Společenství v oblasti letecké dopravy měly mimo jiné směřovat k zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících. Kromě toho by měl být obecně brán zásadní zřetel na požadavky ochrany spotřebitele. Podle závěrů rozsudku SDEU ze dne 22 listopadu 1012 ve věci C -139/11, Joan Cuadrench Moré proti KLM, bod 33:„ S ohledem na výše uvedené je třeba na položenou otázku odpovědět, že nařízení č. 261/2004 musí být vykládáno v tom smyslu, že lhůtu, ve které musí být podány žaloby, jejichž předmětem je získání náhrady škody podle článků 5 a 7 tohoto nařízení, stanoví pravidla každého členského státu, která upravují promlčecí lhůty vztahující se na podání žaloby.“.

11. Jelikož přímo použitelné Nařízení č. 261/2004 neobsahuje podrobnou úpravu lhůty, ve které je potřeba uplatnit práva cestujících za zrušený či zpožděný let, použijí se ustanovení národního práva, konkrétně úprava obsažená v ust. § 2553 odst. 3 o. z., která předpokládá, že cestující včas vyzve dopravce k zaplacení paušalizované náhrady škody, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy se o zpoždění (resp. zrušení) letu dozvěděl.

12. Z výzev zaslaných žalobcem žalované bylo prokázáno, že tyto byly žalované straně doručovány až po uplynutí šestiměsíční lhůty k uplatnění práv ve smyslu § 2553 odst. 3 o. z., tj. po dni 30. 4. 2020. Soud proto uzavřel, že žalobce nárok neuplatnil včas, jeho nárok je promlčen a žalovaná společnost námitku promlčení vznesla, proto soud rozhodl o zamítnutí žaloby z důvodu promlčení nároku a dále se již nezabýval další obranou žalované strany týkající se nepříznivého počasí na letišti v [obec].

13. Pro úplnost soud dodává, že shora uvedené závěry byly aprobovány rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2021 č. j. 58 Co 176/2021 – 56.

14. Soud tedy v souladu s citovanými ustanoveními občanského zákoníku a Nařízením č. 261/2004 zastává stanovisko, že včasná notifikace cestujícího je nezbytným předpokladem pro uplatnění práv z přepravy, a proto je pro úspěšné uplatnění práv z přepravy nutné notifikovat práva u dopravce včas, tedy v 6 měsíční lhůtě stanovené § 2553 odst. 3 o. z.

15. Soud rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit náhradu nákladů řízení žalované, která byla ve věci úspěšná, v souladu s ust. § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. s. ř.“). Náklady žalované jsou tvořeny náklady za právní zastoupení. Z částky 600 euro (15 651 Kč při kurzu k 1. 4. 2021) se jedná o tři účelně vynaložené úkonů právní služby (příprava a převzetí, vyjádření, jednání) dle ust. § 7, § 8 odst. 1 vyhlášky 177/96 Sb. ve výši 1 740 Kč za jeden úkon a tři paušály dle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 300 Kč za jeden úkon. S ohledem na to, že právní zástupce je plátcem DPH (viz osvědčení o plátci), náleží mu s odkazem na ust. § 137 odst. 3 o. s. ř. i DPH ve výši 21% z těchto částek. Celkem se jedná o částku 7 405, 20 Kč, kterou soud stanovil, v souladu s ust. § 149 odst. 1 o. s. ř., zaplatit žalobci k rukám právního zástupce žalované.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li žalovaná povinnost uloženou jí tímto rozsudkem v uvedené lhůtě, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 30. srpna 2021

Mgr. Blanka Fauré

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙