Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 88/2021-30

Jednací číslo:
18 C 88/2021-30
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Fauré, Blanka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:18.C.88.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
23. 06. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
z. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 88/2021-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudkyní Mgr. Blankou Fauré ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 500 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 1 500 Kč od 10. 10. 2020 do zaplacení ve výši 8, 25 % p. a. a částku 24 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 24 Kč od 10. 10. 2020 do zaplacení ve výši 8, 25 % p. a., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho právního zástupce na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou došlou podepsanému soudu dne 13. 1. 2021 domáhal zaplacení žalované částky s tvrzením, že dne 9. 10. 2020 cestoval žalovaný veřejnou hromadnou dopravou provozovanou žalobcem bez platného jízdního dokladu a byl povinen uhradit jízdenku a přirážku k jízdnému. Žalovaný toto neuhradil, ač byl upomenut.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání, neboť účastníci s tímto postupem souhlasili (žalobce v rámci žaloby a žalovaný konkludentně). Soud vzal na základě listinných důkazů za prokázaný shora popsaný skutkový stav.

Soud vzal na základě listinných důkazů za prokázaný shora popsaný skutkový stav.

Podle § 2550 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis (dále jen„ o. z.“), se smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Podrobnosti upraví přepravní řády. Dle čl. 8 smluvních přepravních podmínek je cestující bez platné jízdenky povinen zaplatit přirážku ve výši 1500 Kč. Proto soud žalobě vyhověl tak, jak je uvedeno shora.

Příslušenství pohledávky soud žalobkyni přiznal v souladu s ust. § 1970 o. z., ve výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. s. ř.“) podle úspěchu ve věci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné, neboť předmět řízení nepřesahuje částku 10 000 Kč (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nebude-li podle tohoto rozsudku plněna dobrovolně, lze se plnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Praha 23. června 2021

Mgr. Blanka Fauré

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙