Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 203/2021-45

Jednací číslo:
18 C 203/2021-45
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Fauré, Blanka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:18.C.203.2021.1
Předmět řízení:

Datum vydání:
27. 10. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 164 z. č. 99/1963 Sb.
§ 167 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

Zobrazené rozhodnutí opravuje rozhodnutí následující:

Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Datum vydání:
13. 10. 2021
Jednací číslo:

Zobrazené rozhodnutí bylo opraveno rozhodnutím následujícím:

Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Datum vydání:
27. 10. 2021
Jednací číslo:

18 C 203/2021-45

USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudkyní Mgr. Blankou Fauré ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

takto:

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. 10. 2021, č. j. 18 C 203/2021-39 se ve výrokové části pod bodem I. opravuje tak, že tento výrok správně zní:

„ Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 500 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 1 500 Kč od 9. 1. 2021 do zaplacení ve výši 8,25 % p. a. a částku 24 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 24 Kč od 9. 1. 2021 do zaplacení ve výši 8,25 % p. a., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.“.

Odůvodnění:

Při přepisu shora specifikovaného rozhodnutí došlo ke zjevné nesprávnosti patrné i z obsahu spisu, neboť ve výroku pod bodem I. byl uveden nesprávný zákonný úrok ve výši 10 % p. a., když správně zákonný úrok v předmětném období odpovídá výši 8,25 % p. a.

když chybí přesná specifikace zákonného úroku z prodlení, konkrétně ve výroku chybí údaj, že se jedná o roční úrok z prodlení.

Soud proto v souladu s ustanovením § 164 a 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen„ o. s. ř.”) uvedenou zjevnou nesprávnost tímto usnesením opravil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k Městskému soudu v Praze podáním u soudu podepsaného ve trojím vyhotovení.

Praha 27. října 2021

Mgr. Blanka Fauré

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙