Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 36 C 46/2021-20

Jednací číslo:
36 C 46/2021-20
Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Autor:
Brachová, Lucie, LL.M., JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUL:2021:36.C.46.2021.2
Předmět řízení:
O zaplacení 2 119 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 11. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 254/2015 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1968 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
z. č. 120/2001 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 41 z. č. 372/2011 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

36 C 46/2021-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Lucií Brachovou, LL.M. ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 2 119 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 2 119 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 2 119 Kč od 11. 12. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 1 000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Toto rozhodnutí obsahuje vzhledem k výši předmětu řízení zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále en„ o. s. ř.“).

Žalobkyně se žalobou (resp. návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu) podanou dne [datum] domáhala zaplacení částky 2 119 Kč s příslušenstvím, kterou jí žalovaný dluží za ambulantní ošetření na oční příjmové ambulanci v [anonymizována čtyři slova] dne 5. 10. 2019 coby osoba bez zjištěného pojištění, přičemž předmětná částka 2 119 Kč byla splatná dne 10. 12. 2019. Žalovaný ani přes výzvu žalobkyně neuhradil na svůj dluh ničeho.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Protože ve věci bylo možno rozhodnout na základě předložených listinných důkazů, vyzval soud žalovaného podle § 115a o. s. ř. k vyjádření, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání s tím, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít soud podle ustanovení § 101 odst. 4 o. s. ř. za to, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný se ve stanovené lhůtě nevyjádřil, ačkoli mu předmětné usnesení bylo řádně doručeno. Žalobkyně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasila již ve svém návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Soud tak ve věci rozhodl bez nařízení jednání, a to za podmínek § 115a o.s. ř.

Na základě zjištění učiněných z předložených listin vzal soud za prokázaný tento skutkový stav věci: Žalovaný dne 5. 10. 2019 byl ambulantně ošetřen na oční příjmové ambulanci v [anonymizována čtyři slova] žalobkyní, a to jako osoba bez zjištěného zdravotního pojištění. Poskytnuté služby proto vyúčtovala žalobkyně žalovanému dokladem [číslo] ze dne [datum] na částku 2 119 Kč, se splatností do 10. 12. 2019. Žalovaný poskytnuté zdravotní služby žalobkyni řádně a včas neuhradil a dluží tak žalobkyni částku 2 119 Kč. Žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě celého dluhu, a to předžalobní upomínkou ze dne [datum].

Po právní stránce byla věc posouzena podle ust. § 41 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, podle kterého je pacient při poskytování zdravotních služeb povinen uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem. V důsledku prodlení žalovaného s plněním vznikl žalobkyni i nárok na zaplacení úroku z prodlení (§ 1968 a § 1970 o. z.), a to ve výši odpovídající nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Soud tak shledal žalobu důvodnou a žalobkyni vyhověl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobci, jenž byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 000 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů řízení uplatněných v souladu s § 151 odst. 3 o. s. ř. za použití vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 254/2015 Sb., dle které účastníkovi řízení, jenž nebyl zastoupen zástupcem podle § 151 odst. 3 o. s. ř. a nedoložil výši hotových výdajů, náleží částka 600 Kč představující 300 Kč za každý ze dvou úkonů dle § 2 odst. 3 uvedené vyhlášky.

Povinnost k plnění byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o.s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 2 o. s. ř.)

Nebude-li plněno dobrovolně, co ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, lze se jeho splnění domáhat výkonem rozhodnutí dle části šesté o. s. ř., či exekucí dle příslušných ustanovení exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.).

Ústí nad Labem 18. listopadu 2021

JUDr. Lucie Brachová, LL.M.

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙