Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 36 C 20/2021-42

Jednací číslo:
36 C 20/2021-42
Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Autor:
Brachová, Lucie, LL.M., JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUL:2021:36.C.20.2021.4
Předmět řízení:
o zaplacení 8 401 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 11. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva kupní
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 120/2001 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 1813 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

36 C 20/2021-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Brachovou, LL.M. ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 8 401 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 3 401 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 3 401 Kč od 16. 1. 2021 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žaloba se v se v části, ve které se žalobkyně domáhala zaplacení částky 5 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 5 000 Kč od 15. 11. 2020 do zaplacení, zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Toto rozhodnutí obsahuje vzhledem k výši předmětu řízení zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o.s.ř.“).

Žalobkyně se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne [datum] domáhá po žalované zaplacení částky 8 401 Kč s příslušenstvím, přičemž v rozsahu částky 5 000 Kč se jedná o nezaplacenou smluvní pokutu za nevrácení pronajatého technického zařízení, konkrétně [anonymizována tři slova] sériové číslo [anonymizováno], a v rozsahu částky 3 401 Kč se jedná o doúčtování podmíněné slevy na zařízení [anonymizována dvě slova], sériové číslo [anonymizováno].

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

Protože ve věci bylo možno rozhodnout na základě předložených listinných důkazů, vyzval soud účastníky podle § 115a o.s.ř. k vyjádření, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání s tím, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít soud podle ustanovení § 101 odst. 4 o.s.ř. za to, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Účastníci se ve stanovené lhůtě nevyjádřili, ačkoli jim předmětná usnesení byla řádně doručena. Soud tak ve věci rozhodl bez nařízení jednání, a to za podmínek § 115a o.s.ř.

Na základě zjištění učiněných z předložených listin vzal soud za prokázaný tento skutkový stav věci: Dne [datum] žalovaná uzavřela s žalobkyní smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací [číslo]; v souvislosti s uzavřením smlouvy byla žalované dočasně dána do užívání movitá věc, a to [anonymizována tři slova] sériové číslo [anonymizováno]. Povinnost vrátit poskytnutou movitou věc byla utvrzena smluvní pokutou ve výši 5 000 Kč, která dle všeobecných obchodních podmínek žalobkyni nezbavuje práva na náhradu vzniklé újmy. Žalobkyně vyzvala žalovanou k vrácení movité věci a zároveň k zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za prodlení se splnění povinnosti movitou věc vrátit. Pořizovací cena movité věci činila 1 477 Kč. Dále dne [datum] žalovaná uzavřela s žalobkyní kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o koupi zařízení typu [anonymizována dvě slova], sériové číslo [anonymizováno] za cenu 3 500 Kč, přičemž žalobkyně poskytla žalované na zařízení slevu ve výši 3 401 Kč. Slevu na koncové zařízení žalobkyně podmínila trváním smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací [číslo] v minimální délce 24 měsíců. Protože žalovaná svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací [číslo] neplnila (smlouva byla ukončena ke dni 31. 7. 2019), žalobkyně vyzvala žalovanou dopisem ze dne [datum] k úhradě doplatku v podobě podmíněné slevy za koncové zařízení ve výši 3 401 Kč, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení předmětné výzvy. Žalobkyně vyzvala žalovanou k úhradě celého dluhu předžalobní výzvou ze dne [datum].

Jde-li o podmíněnou slevu na koncová zařízení, byla po právní stránce věc soudem posouzena tak, že se jedná o smluvní pokutu ve výši poskytnuté slevy (§ 2048 o. z.); žalovaná smluvní pokutu k výzvě žalobkyně neuhradila, a proto se ode dne následujícího po stanovené splatnosti smluvní pokuty dostala do prodlení (§ 1968 o. z.). Z důvodu prodlení žalované s plněním peněžitého dluhu přísluší žalobkyni vedle samotné dlužné kupní také úroky z prodlení (§ 1970 o. z.), a to ve výši odpovídající nařízení vlády č. 351/2013 Sb. S ohledem na shora uvedené má soud za to, že co do částky 3 401 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 3 401 Kč od 16. 1. 2021 do zaplacení se žalobkyni předloženými listinnými důkazy podařilo prokázat tvrzení obsažená v žalobě, proto rozhodl soud tak, je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku. Lhůta ke splnění povinnosti byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o.s.ř.).

Pokud jde o žalobkyní požadovanou částku ve výši 5 000 Kč s příslušenstvím představující smluvní pokutu (§ 1968 o. z.) za nevrácení movité věci, tak dle názoru soudu v této části není žaloba důvodná, a to z důvodu, že byla sjednána v nepřiměřené výši, když smluvní pokuta více než trojnásobně převyšuje pořizovací cenu movité věci. Dle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie má soud povinnost posoudit z úřední moci zneužívající povahu klauzule spadající do působnosti směrnice č. 93/13 EHS (resp. čl. 6 odst. 1 citované směrnice), odstranit tak nerovnováhu, která existuje mezi spotřebitelem a prodávajícím nebo poskytovatelem a zároveň má povinnost neuplatnit zneužívající klauzuli tak, aby nebyla vůči spotřebiteli závazná, avšak nemají přitom pravomoc měnit její obsah; jinými slovy čl. 6 odst. 1 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že neumožňuje vnitrostátnímu soudu, pokud určí zneužívající povahu klauzule o pokutě nebo ustanovení s obdobným účinkem ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, omezit se na snížení částky pokuty uložené podle uvedené klauzule spotřebiteli, jak to umožňuje vnitrostátní právo, nýbrž mu ukládá, aby bez dalšího vyloučil použití této klauzule vůči spotřebiteli (viz rozsudky Soudního dvora Evropské unie, dále jen„ SDEU“, ze dne 14. června 2012, [anonymizována čtyři slova], C 618/10, a ze dne 21. února 2013, [anonymizována tři slova], C 472/11; rozsudek SDEU ze dne 6. října 2009, [anonymizována dvě slova], C -40/08, Sb. rozh. s . I -9579; usnesení ze dne 16. listopadu 2010, [anonymizováno], C -76/10, Sb. rozh. p I -11557; rozsudek SDEU ze dne 26. dubna 2012, [anonymizováno], C -472/10; rozsudek SDEU ze dne 30. května 2013, [anonymizováno], C -488/11). S ohledem na vše shora uvedené má soud za to, že ujednání o smluvní pokutě je neúčinné, neboť zakládá v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele (§ 1813 a 1815 o. z.), a proto žalobu co do částky 5 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 5 000 Kč od [datum] do zaplacení zamítl (bod II. výroku).

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. V řízení byla převážně úspěšná žalovaná a měla by tak nárok na náhradu nákladů řízení. Žalované však dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nebude-li plněno dobrovolně, co ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, lze se jeho splnění domáhat výkonem rozhodnutí dle části šesté o. s. ř., či exekucí dle příslušných ustanovení exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.).

Ústí nad Labem 18. listopadu 2021

JUDr. Lucie Brachová, LL.M.

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙