Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 70 C 25/2021-42

Jednací číslo:
70 C 25/2021-42
Soud:
Okresní soud v Ústí nad Labem
Autor:
Brachová, Lucie, LL.M., JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSUL:2021:70.C.25.2021.4
Předmět řízení:
o zaplacení 8 978 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 11. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
dlužné nájemné
nájem bytu
peněžité plnění
smlouva nájemní
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2235 z. č. 89/2012 Sb.
z. č. 120/2001 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2894 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

70 C 25/2021-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Lucií Brachovou, LL.M. ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 8 978 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 8 978 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 2 826 Kč od 1. 8. 2020 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 2 826 Kč od 1. 9. 2020 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 2 826 Kč od 1. 10. 2020 do zaplacení a s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 500 Kč od 1. 1. 2021 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 5 650 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Toto rozhodnutí obsahuje vzhledem k výši předmětu řízení zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o.s.ř.“).

2. Žalobkyně se žalobou podanou dne [datum] domáhala u zdejšího soudu zaplacení částky 8 978 Kč s příslušenstvím, a to z titulu nájemní smlouvy ze dne [datum] o nájmu bytu [číslo] nacházejícího se v 4. nadzemním podlaží budovy [anonymizováno] na adrese [adresa]. Kromě dlužného nájemného a záloh na služby požaduje žalobkyně úhradu rovněž částky 500 Kč coby nákladů vynaložených na vyklizení předmětného bytu.

3. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

4. Protože ve věci bylo možno rozhodnout na základě předložených listinných důkazů, vyzval soud účastníky podle § 115a o.s.ř. k vyjádření, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání s tím, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít soud podle ustanovení § 101 odst. 4 o.s.ř. za to, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný se ve stanovené lhůtě nevyjádřil, ačkoli mu předmětné usnesení bylo řádně doručeno. Žalobkyně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasila. Soud tak ve věci rozhodl bez nařízení jednání, a to za podmínek § 115a o.s.ř.

5. Mezi žalobkyní a žalovaným byla dne [datum] uzavřena smlouva o nájmu bytu [číslo] nacházejícího se v 4. nadzemním podlaží budovy [anonymizováno] na adrese [adresa]. V této smlouvě se žalobkyně zavázala dočasně přenechat žalovanému k užívání shora specifikovaný byt, a to pro období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 s automatickou prolongací vždy o tři měsíce při řádném a včasném hrazení nájemného a záloh na služby, nejdéle však do 31. 3. 2022. Žalovaný se zavázal platit žalobkyni nájemné ve výši 1 326 Kč měsíčně a zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytu a společných prostor domu dle předpisu evidenčním listem, tj. v žalovaném období ve výši 1 500 Kč měsíčně. Nájemné a zálohy na služby byly splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který jsou hrazeny. Žalovaný však nájemné a zálohy na služby nezaplatil žalobkyni řádně a včas, a dluží tak žalobkyni za měsíce srpen 2020, září 2020 a říjen 2020 nájemné a zálohy na služby. Na vyklizení předmětného bytu vynaložila žalobkyně částku 500 Kč. Předžalobní upomínkou ze dne [datum] a [datum] vyzvala žalobkyně žalovaného k úhradě celého dluhu.

6. Po právní stránce soud věc posuzoval jako občanskoprávní vztah upravený ustanoveními občanského zákoníku (§ 1 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „o. z.“). Smlouvu účastníků ze dne [datum] soud posoudil jakožto platně uzavřenou smlouvu o nájmu bytu (§ 2235 a násl. o. z.). Z této smlouvy byl pronajímatel (žalobkyně) povinen přenechat pronajímateli (žalovanému) přenechat užívání bytu, čemuž souvztažně odpovídá povinnost nájemce (žalovaného) platit nájemné a zálohy na služby podle smlouvy. Žalobkyně své povinnosti splnila, žalovaný však své povinnosti porušil a nájemné a související poplatky řádně nezaplatil. Tímto se ocitl v prodlení (§ 1968 o. z.), čímž žalobkyni vzniklo právo i na úrok z prodlení ve výši stanovené dle zvláštního právního předpisu (§ 1970 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). Jde-li o částku 500 Kč vynaloženou na vyklizení bytu, má soud za to, že se jedná o náhradu škody (§ 2894 o. z.); žalovaný náhradu škody k výzvě žalobkyně neuhradil, a proto se ode dne následujícího po stanovené splatnosti (kterým byl den [datum]) dostal do prodlení (§ 1968 o. z.).

7. S ohledem na shora uvedené má soud za to, že se žalobkyni předloženými listinnými důkazy podařilo prokázat tvrzení obsažená v žalobě, proto rozhodl soud tak, je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

8. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 5 650 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 1 000 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 8 978 Kč sestávající z částky 1 500 Kč za každý ze dvou úkonů uvedených v § 11 odst. 1 a. t. a z částky 750 Kč za jeden úkon právní služby uvedený v § 11 odst. 2 a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t.

9. Lhůta ke splnění povinnosti byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o.s.ř.); náhrada nákladů řízení pak na zákonné platební místo (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nebude-li plněno dobrovolně, co ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, lze se jeho splnění domáhat výkonem rozhodnutí dle části šesté o. s. ř., či exekucí dle příslušných ustanovení exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.).

Ústí nad Labem 18. listopadu 2021

JUDr. Lucie Brachová, LL.M.

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙