Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 150/2021-48

Jednací číslo:
18 C 150/2021-48
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Fauré, Blanka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:18.C.150.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
16. 08. 2021
Datum zveřejnění:
14. 01. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 87 z. č. 91/2012 Sb.
z. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 150/2021-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudkyní Mgr. Blankou Fauré ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o: zaplacení částky 1 524 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1 500 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 1 500 Kč od 29. 9. 2020 do zaplacení ve výši 8, 25 % p. a. a částku 24 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky 24 Kč od 29. 9. 2020 do zaplacení ve výši 8, 25 % p. a., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho právního zástupce na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení žalované částky s tím, že dne 28. 9. 2020 cestoval žalovaný veřejnou hromadnou dopravou provozovanou žalobcem bez platného jízdního dokladu a byl povinen uhradit jízdenku a přirážku k jízdnému. Žalovaný toto neuhradil, ač byl upomenut.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání ve smyslu ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. s. ř.„) za situace, kdy s tímto postupem oba účastníci souhlasili (žalobce v rámci podaného návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, žalovaný konkludentně).

Podle čl. 20 odst. 2. 2. Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech č. 133/2003 sdělení Ministerstva zahraničních věcí, je pravomoc českých soudů dána v případech kdy na území ČR byl splněn nebo má být zcela nebo zčásti splněn závazek ze smlouvy, který je předmětem sporu. Protože žalovaný měl plnit závazek z přepravní smlouvy na území ČR, je dána pravomoc českých soudů ve věci rozhodnout. Uvedená smlouva neupravuje otázku rozhodného práva, soud aplikoval ust. § 87 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, podle kterého se smlouvy řídí právem státu, s nímž smlouva nejúžeji souvisí, pokud smluvní strany nezvolily rozhodné právo. Soud tedy aplikoval české právo.

Soud vzal na základě listinných důkazů za prokázaný shora popsaný skutkový stav.

Podle § 2550 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis (dále jen„ o. z.“), se smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. V době přepravy žalovaného bylo jízdné zpoplatněno částkou 24 Kč. Podrobnosti upravují přepravní řády. Dle čl. 8 smluvních přepravních podmínek je cestující bez platné jízdenky povinen zaplatit přirážku ve výši 1 500 Kč. Proto soud žalobě vyhověl tak, jak je uvedeno shora, když žalovaný porušil přepravní smlouvu a přepravní podmínky jízdou, kterou uskutečnil bez platné jízdenky v shora uvedený den.

Příslušenství pohledávky soud žalobkyni přiznal v souladu s ust. § 1970 o. z., ve výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o. s. ř. podle úspěchu ve věci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné, neboť předmět řízení nepřesahuje částku 10 000 Kč.

Nebude-li podle tohoto rozsudku plněna dobrovolně, lze se plnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Praha 16. srpna 2021

Mgr. Blanka Fauré

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙