Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 29 C 302/2021-15

Jednací číslo:
29 C 302/2021-15
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Langová, Hana, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:29.C.302.2021.2
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
26. 10. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 517 z. č. 89/2012 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 1 nař.vl. č. 142/1994 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2 vyhl. č. 254/2015 Sb.
§ 37 z. č. 266/94 Sb.
§ 18a z. č. 111/94 Sb.
§ 760 z. č. 40/1964 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

29 C 302/2021-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Langovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 7,75 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 7,75 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 7,75 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 7,05 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %, zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,25 %, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku [částka] do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne [datum] domáhala po žalovaném úhrady částky [částka] s příslušenstvím. Žalobu odůvodnila tím, že žalovaný cestoval dopravními prostředky žalobkyně bez platného jízdního dokladu a neuhradil přirážku k jízdnému, a to ve dnech: [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] a [datum] na lince [číslo].

2. Ve věci byl vydán elektronický platební rozkaz, který se však žalovanému nepodařilo doručit do vlastních rukou, proto byl tento usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne [datum], číslo jednací EPR [číslo] - 10 zrušen.

3. Soud rozhodl v souladu s ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.) bez nařízení jednání.

4. Soud učinil tento závěr o skutkovém stavu: Žalovaný cestoval dopravními prostředky žalobkyně bez platného jízdního dokladu, a to ve dnech [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] bez platného jízdního dokladu a neuhradil jízdné ani přirážku k jízdnému. Jízdné v roce 2011 činilo [částka], v roce 2012 činilo [částka], v roce 2013 činilo [částka] a v roce 2020 činilo [částka] a přirážka [částka] do [datum] a od [datum] činila přirážka k jízdnému [částka].

5. Na právní vztah mezi účastníky, který byl založen před datem [datum], soud aplikoval ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a nárok žalobkyně vzniklý po [datum] soud posoudil dle zákona č. 89/2012 Sb. (o. z.).

6. Zjištěný skutkový stav vzniklý do [datum] soud posoudil dle ustanovení § 760 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 37 zákona č. 266/94 Sb., § 18a zákona č. 111/94 Sb. a čl. IX. smluvních přepravních podmínek. Jízdu v roce 2020 bez platného jízdního dokladu soud posoudil dle § 2550 zákona č. 89/2012 Sb. a § 37 zákona č. 266/94 Sb., § 18a zákona č. 111/94 Sb. a čl. IX. smluvních přepravních podmínek. Na základě těchto ustanovení dovodil, že je povinností žalovaného zaplatit žalobkyni požadovanou částku [částka], což představuje 2x jízdné za [částka], 1x jízdné za [částka], 3x jízdné za [částka] a 1x jízdné za [částka] a 4x přirážku po [částka], 3x přirážku po [částka]. Dle ustanovení § 517 odst. 1, 2 občanského zákoníku a § 1970 o. z., bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni i požadované úroky z prodlení, jejichž výše je dána § 1 vládního nařízení číslo 142/1994 Sb. (za dluh v roce 2011 - 2013), a úrok z prodlení za jízdu v roce 2020 ve výši danou § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

7. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci procesní úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud žalobkyni přiznal náhradu nákladů řízení potřebných k uplatňování svého práva dle § 151 odst. 3 o. s. ř. ve výši [částka], kterou zaplatila žalobkyně za soudní poplatek a [částka] jako paušální náhradu hotových výdajů za sepis a podání žaloby a výzvu k plnění dle ust. § 1 odst. 3 písm. a), § 2 odst. 1 vyhlášky č. 254/2015 Sb.

8. Dle ust. § 160 odst. 1 o. s. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného plnit do tří dnů od právní moci rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Ostrava 26. října 2021

JUDr. Hana Langová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙