Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 29 C 322/2021-16

Jednací číslo:
29 C 322/2021-16
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Langová, Hana, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:29.C.322.2021.2
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 11. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 517 z. č. 89/2012 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1 nař.vl. č. 142/1994 Sb.
§ 2 vyhl. č. 254/2015 Sb.
§ 37 z. č. 266/94 Sb.
§ 18a z. č. 111/94 Sb.
§ 760 z. č. 40/1964 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

29 C 322/2021-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Langovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 7,05 %,

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 7,05 %,

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 7,05 %,

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %,

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %,

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %,

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %,

to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení v částce [částka] do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne [datum] domáhala po žalované úhrady částky [částka] s příslušenstvím. Žalobu odůvodnila tím, že žalovaná cestovala dopravními prostředky žalobkyně bez platného jízdního dokladu a neuhradila přirážku k jízdnému, a to ve dnech: [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo].

2. Ve věci byl vydán elektronický platební rozkaz, který se však žalované nepodařilo doručit do vlastních rukou, proto byl tento usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne [datum], číslo jednací EPR [číslo] - 12 zrušen.

3. Soud rozhodl v souladu s ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.) bez nařízení jednání.

4. Soud učinil tento závěr o skutkovém stavu: Žalovaná cestovala dopravními prostředky žalobkyně bez platného jízdního dokladu, a to ve dnech [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] [datum] na lince [číslo] bez platného jízdního dokladu a neuhradila jízdné ani přirážku k jízdnému. Jízdné v roce 2013 činilo [částka] a přirážka činila [částka] do [datum] a od [datum] činila přirážka [částka].

5. Zjištěný skutkový stav soud posoudil dle ustanovení § 760 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 37 zákona č. 266/94 Sb., § 18a zákona č. 111/94 Sb. a čl. IX. smluvních přepravních podmínek. Na základě těchto ustanovení dovodil, že je povinností žalované zaplatit žalobkyni požadovanou částku [částka], což představuje 7x jízdné za [částka] a 3x přirážku k jízdnému po [částka] a 4x přirážku k jízdnému po [částka]. Dle ustanovení § 517 odst. 1, 2 občanského zákoníku bylo rozhodnuto o povinnosti žalované zaplatit žalobkyni i požadované úroky z prodlení, jejichž výše je dána § 1 vládního nařízení číslo 142/1994 Sb.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o. s. ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci procesní úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud žalobkyni přiznal náhradu nákladů řízení potřebných k uplatňování svého práva dle § 151 odst. 3 o. s. ř. ve výši [částka], kterou zaplatila žalobkyně za soudní poplatek a [částka] jako paušální náhradu hotových výdajů za sepis a podání žaloby a výzvu k plnění dle ust. § 1 odst. 3 písm. a), § 2 odst. 1 vyhlášky č. 254/2015 Sb.

7. Dle ust. § 160 odst. 1 o. s. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti žalované plnit do tří dnů od právní moci rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co ji ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Ostrava 18. listopadu 2021

JUDr. Hana Langová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙