Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 29 C 356/2021-13

Jednací číslo:
29 C 356/2021-13
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Langová, Hana, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:29.C.356.2021.2
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
16. 11. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení
peněžité plnění
podvod
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

29 C 356/2021-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Langovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] za dobu od [datum] do [datum] ve výši 8,25 %,

zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,25 %,

to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku [částka] do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se návrhem na vydání EPR ze dne [datum] domáhá po žalované úhrady částky [částka] s příslušenstvím. Žalobu odůvodnila tím, že se žalovaná dne [datum] dostavila na pobočku žalobkyně – [příjmení] [obec a číslo], kde se dotazovala, zda má uloženu nějakou poštovní poukázku. Vlivem administrativního pochybení pracovnice žalobkyně byla dne [datum] žalované vyplacena částka [částka]. Na základě podané reklamace ze dne [datum] oprávněným příjemcem poukázky [celé jméno žalované], bytem [adresa], bylo zjištěno, že předmětná poštovní poukázka byla neoprávněně vyplacena žalované. Žalobkyně částku ve výši [částka] vyplatila dne [datum] oprávněné příjemkyni [celé jméno žalované], bytem [adresa]. Žalovaná byla výzvou ze dne [datum], kterou osobně převzala [datum] vyzvána k vydání bezdůvodného obohacení ve výši [částka], nejpozději do [datum]. Žalovaná na tuto výzvu nereagovala. Protože žalovaná dlužnou částku přes opakovanou výzvu nevrátila, žalobkyně dne [datum] podala u Policie ČR trestní oznámení. Věc byla šetřena jako podezření ze spáchání přečinu podvodu a byla ukončena usnesením ze dne [datum] a odložena z důvodu, že ve věci nejde o podezření z trestného činu a není namístě vyřídit věc jinak, neboť se jedná o občanskoprávní spor. Žalovaná podáním z [datum] požádala žalobkyni o možnost vrácení částky [částka] ve splátkách po [částka]. Žalobkyně této výzvě vyhověla, avšak žalovaná uhradila dne [datum] částku [částka] a dluh tak činí [částka]. Žalobkyně rovněž požaduje úroky z prodlení.

2. Ve věci byl vydán EPR, který se však žalované nepodařilo doručit do vlastních rukou, proto byl tento usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. 8. 2021, [číslo jednací], zrušen.

3. Soud rozhodl bez nařízení jednání v souladu s ustanovením § 115a o. s. ř.

4. Soud učinil tento závěr o skutkovém stavu: Žalobkyně dne [datum] vyplatila žalované částku [částka] na podkladě poštovní poukázky typu B. Žalovaná však nebyla oprávněným příjemcem této poukázky, kterou byla osoba totožného jména a příjmení, avšak s jinou adresou bydliště. Žalovaná požádala žalobkyni o možnost vrácení částky [částka] ve splátkách po [částka], přičemž žalobkyně této výzvě vyhověla. V současné době žalobkyně požaduje po žalované částku [částka] s tím, že částka [částka] byla žalovanou dne [datum] uhrazena.

5. Zjištěný skutkový stav soud posoudil do občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jako bezdůvodné obohacení ve smyslu ustanovení § [číslo]. Dle ustanovení § 1968 a § 1970 citovaného zákona bylo rozhodnuto o povinnosti žalované zaplatit žalobkyni požadované úroky z prodlení, jejíž výše je dána § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

6. V souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti žalované uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení v celkové výši [částka], což představuje soudní poplatek ve výši [částka] a dále 2 režijní paušály po [částka].

7. Dle ustanovení § 160 odst. 1 o. s. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti žalované plnit do tří dnů od právní moci rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Ostrava 16. listopadu 2021

JUDr. Hana Langová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙