Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 29 C 177/2021-34

Jednací číslo:
29 C 177/2021-34
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Langová, Hana, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:29.C.177.2021.2
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
26. 10. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
odstoupení od smlouvy
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2201 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1897 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

29 C 177/2021-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Langovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05 %, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení k rukám zástupkyně žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení] částku [částka] do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne [datum] ve znění doplnění ze dne [datum] domáhala po žalovaném úhrady částky celkem [částka] s příslušenstvím. Žalobu odůvodnila tím, že společnost [právnická osoba], [IČO], (dále jen,, [právnická osoba]) a žalobkyně uzavřeli dne [datum] smlouvu o postoupení pohledávek, jejímž předmětem byly pohledávky [právnická osoba], včetně pohledávky za žalovaným. Žalobkyně žalovanému postoupení pohledávky písemně oznámila. Společnost UPC s žalovaným uzavřela dne [datum] smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací [číslo]. Nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti [právnická osoba] pro domácnosti, s nimiž se žalovaný seznámil, souhlasil s jejich zněním a zavázal se dodržovat povinnosti v nich uvedené v rámci svého prohlášení, které je součástí smlouvy. Tímto způsobem se součástí smlouvy stal rovněž ceník [právnická osoba]. Předmětem smlouvy byl závazek [právnická osoba] poskytnout žalovanému sjednané služby elektronických komunikací (spočívající v umožnění přístupu k síti internet a/nebo umožnění přenosu rozhlasových a televizních signálů po kabelu a/nebo poskytování telefonních služeb a poskytování dalších doplňkových služeb) a popř. další služby (pronájem přijímacích zařízení a služby třetích stran) za sjednaných podmínek a závazek žalovaného zaplatit ve smlouvě, resp. v ceníku, sjednanou cenu za poskytnuté služby. V rámci smlouvy byl mezi [právnická osoba] a žalovaným sjednán rovněž pronájem/zapůjčení přijímacího zařízení, konkrétně [právnická osoba] PVR HDD USB READY * ([číslo]), přičemž převzetí zařízení stvrdil žalovaný svým podpisem na zakázkovém listě ze dne [datum]. Žalovaný však řádně nehradil sjednanou cenu za pronajaté zařízení, konkrétně [částka] á měsíc, kterou mu [právnická osoba] účtovala níže uvedenými daňovými doklady - daňový doklad [číslo] s datem splatnosti dne [datum], ze kterého je požadována v návaznosti na dobropisování daňovým dokladem [číslo] s datem splatnosti dne [datum] jen ponížená cena, tj. částka [částka]. S ohledem na skutečnost, že žalovaný opakovaně porušil povinnosti vyplývající mu ze smlouvy konkrétně tím, že nehradil řádně a včas cenu za poskytované služby, využila žalobkyně svého práva dle čl. 2 [číslo] VOP a odstoupila od smlouvy dopisem ze dne [datum] zaslaným žalovanému v souladu s ustanovením čl. 2 VOP. V rámci odstoupení od smlouvy byla žalovanému poskytnuta náhradní lhůta ke splnění povinnosti uhradit dlužné částky za poskytnuté služby a rovněž byl žalovaný upozorněn na povinnost vrátit zařízení. V souladu s ustanovením čl. 7 VOP byl žalovaný povinen nepoškozené a funkční zařízení vrátit do 14 dnů od ukončení smlouvy, a to na jakémkoliv kontaktním místě [právnická osoba] či jeho zasláním na adresu distribučního skladu [právnická osoba]. Pro případ nevrácení zařízení v rámci smlouvy sjednala [právnická osoba] s žalovaným povinnost žalovaného uhradit smluvní pokutu. S ohledem na skutečnost, že žalovaný zařízení [právnická osoba] nevrátil, byl žalovaný povinen uhradit [právnická osoba] smluvní pokutu dle ceníku [právnická osoba] ve výši [částka]. K vrácení zařízení i zaplacení smluvní pokuty byl ze strany [právnická osoba] žalovaný opakovaně vyzýván, naposledy předžalobní výzvou ze dne [datum].

2. Ve věci byl vydán elektronický platební rozkaz, který se však žalovanému nepodařilo doručit do vlastních rukou, proto byl tento usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2021, [číslo jednací] - 11 zrušen.

3. Žalobkyně a její právní zástupce se z jednání omluvili, žalovaný se bez omluvy nedostavil. Bylo tedy jednáno a rozhodnuto v nepřítomnosti účastníků v souladu s ust. § 101 odst. 2 a 3 o. s. ř.

4. Soud učinil tento závěr o skutkovém stavu: Dne [datum] byla mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovaným uzavřena smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací [číslo] na základě které právní předchůdkyně žalobkyně poskytovala žalovanému veřejně dostupné služby elektronických komunikací a současně dočasně poskytla žalovanému zařízení [právnická osoba] PVR HDD USB READY * ([číslo]) za účelem využívání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Žalovaný při podpisu smlouvy souhlasil s všeobecnými obchodními podmínkami, ve kterých bylo mimo jiné stanoveno, že v případě, pokud není vráceno pronajaté přijímací zařízení včas a v pořádku, je právní předchůdkyně žalobkyně jako poskytovatel oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši [částka] za zapůjčené zařízení. Žalovaný se ve smlouvě zavázal platit za pronájem zařízení [částka] á měsíc, kterou mu [právnická osoba] účtovala níže uvedenými daňovými doklady - daňový doklad [číslo] s datem splatnosti dne [datum], ze kterého je požadována v návaznosti na dobropisování daňovým dokladem [číslo] s datem splatnosti dne [datum] jen ponížená cena, tj. částka [částka]. Žalovaný porušoval povinnosti vyplývající ze smlouvy, když nezaplatil poplatky za poskytnuté služby elektronických komunikací a z tohoto důvodu právní předchůdkyně žalobkyně v souladu s VOP dne [datum] odstoupila od smlouvy uzavřené s žalovaným a zároveň vyzvala žalovaného k vrácení zařízení do [datum] Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne [datum] uzavřenou mezi [právnická osoba] a žalobkyní postoupila [právnická osoba] předmětnou pohledávku na žalobkyni, což bylo žalovanému písemně oznámeno dne [datum]. Žalovaný byl k úhradě dluhu vyzván předžalobní upomínkou ze dne [datum].

5. Zjištěný skutkový stav soud posoudil ohledně aktivní legitimace žalobkyně dle ustanovení § 1897 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o. z.) s tím, že soud dovodil, že žalobkyně je ve věci aktivně legitimována. Zjištěný skutkový stav soud posoudil jako ujednání o smluvní pokutě, které bylo posouzeno dle ustanovení § 2048 o. z., jako ujednání platné a žalovaný byl tedy zavázán tuto požadovanou částku žalobkyni zaplatit, když nebylo prokázáno, že by žalobkyni předmětné zařízení vrátil. Stejně tak je žalovaný povinen zaplatit dlužné nájemné dle ust. § 2201 o. z. v celkové výši [částka] dle faktury shora. Ode dne následujícího po splatnosti jednotlivých dílčích částek je žalovaný v prodlení a žalobkyni vzniká nárok na úroky z prodlení dle § 1970 o. z., jejichž výši stanoví § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Žaloba byla shledána po právu a žalobě tak bylo vyhověno v celém rozsahu.

6. Dle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. má žalobkyně, jako ve sporu úspěšná účastnice, právo na náhradu nákladů řízení. Tyto náklady v celkové výši [částka] se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši [částka], odměny advokáta dle § 14b odst. 1 bod 1) vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby po [částka], celkem [částka], 3 režijní paušály po [částka] dle § 14b odst. 5 písm. a) citované vyhlášky + 21% DPH z částky [částka] ve výši [částka], neboť právní zástupce žalobkyně je plátcem DPH (§ 137 odst. 3 o. s. ř.). Dle ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení k rukám právní zástupkyně žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení].

7. Dle ustanovení § 160 odst. 1 o. s. ř. bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného plnit do tří dnů od právní moci rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Ostrava 26. října 2021

JUDr. Hana Langová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙