Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 33 C 111/2021

Jednací číslo:
33 C 111/2021
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Lehovec, Tomáš, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:33.C.111.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částk 3 048 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 08. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 37 z. č. 266/1994 Sb.
§ 18a z. č. 111/1994 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 175/2000 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1802 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

33 C 111/2021

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Lehovcem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částk 3.048 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 3.048 Kč, s úrokem z prodlení z částky 1.524 Kč od 23. 10. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, z částky 1.524 Kč od 09. 10. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, a to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinný zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení ve výši 1.489 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se svou žalobou domáhal rozhodnutí soudu, jímž by byla žalovanému uložena povinnost zaplatit částku 3.048 Kč s příslušenstvím. Žalobu zdůvodnil tím, že se žalovaný dne 22.10.2020 na lince [anonymizováno] a 8.10.2020 na lince [anonymizováno] hromadné dopravy provozované žalobcem neprokázal přepravnímu kontrolorovi platným jízdním dokladem. Dlužnou částku neuhradil, ačkoliv mu byla poskytnuta dostatečná lhůta k zaplacení.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Z listinných důkazů soud zjistil, že při kontrolách dne 22.10.2020 a 8.10.2020 na linkách [anonymizováno] a [anonymizováno] se žalovaný na výzvu kontrolora neprokázal platnou jízdenkou, jízdné nedoplatil a nezaplatil ani přirážku ve výši vždy 1.500 Kč.

Nárok žalobce soud posuzoval podle § 2550 o. z., § 37 zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, § 18a zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu. Cestující je povinen na vyzvání oprávněného pracovníka předložit k nahlédnutí jízdní doklad, přičemž cestující, který se nemůže na vyzvání prokázat platnou jízdenkou, zaplatí jízdné a dopravce je dále oprávněn od něj požadovat zaplacení přirážky, která činí dle čl. 8 odst. 4 Smluvních přepravních podmínek žalobce platných v době kontroly 1.500 Kč.

Jelikož bylo prokázáno, že se žalovaný při kontrolách prováděných žalobcem neprokázal platným jízdním dokladem a nezaplatil přirážku, soud žalobě vyhověl včetně přiznání úroku z prodlení ve výši dle § 1802 o. z. s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Lhůta k plnění byla stanovena jako třídenní dle § 160 odst. 1 o.s.ř.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce měl v řízení plný úspěch. Náleží mu tak náhrada nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, odměně právního zástupce, který je advokátem za 3 úkony právní služby po 200 Kč (příprava a převzetí právního zastoupení, předžalobní upomínka, sepis žaloby), 3 režijních paušálech za úkony právní služby po 100 Kč, vše podle § 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. a 21% DPH z odměny za zastupování a náhrad podle § 137 odst. 3 o.s.ř., neboť advokát žalobce je plátcem DPH, ve výši 189 Kč, celkem tedy 1.489 Kč. Náhradu nákladů řízení je pak žalovaný povinen zaplatit žalobci do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám jeho právního zástupce, který je advokátem (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 31. srpna 2021

Mgr. Tomáš Lehovec

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙