Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 33 C 63/2021

Jednací číslo:
33 C 63/2021
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Lehovec, Tomáš, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:33.C.63.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 5 893 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 08. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 1 z. č. 168/1999 Sb.
§ 1802 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

33 C 63/2021

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Lehovcem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 5.893 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 5.893 Kč s úrokem z prodlení z této částky od 09. 09. 2019 do zaplacení ve výši 10% ročně a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1.489 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Předmětem řízení byl nárok žalobce na zaplacení částky představující výši nezaplaceného příspěvku za provoz vozidla žalobce reg.zn. [anonymizováno] bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v období 14.12.2018 až 11.4.2019.

Soud po provedeném dokazování uzavřel, že žalovaný byl v období 14.12.2018 až 11.4.2019 provozovatelem motorového vozidla reg.zn. [anonymizováno] bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, přičemž žalobce žalovaného písemně vyzval k uhrazení zákonného příspěvku.

Právně soud zjištěný skutkový stav posoudil tak, že žalovaný tím, že provozoval své vozidlo bez sjednaného pojištění odpovědnosti, porušil svoji povinnost vyplývající z § 1 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a žalovaný je tak za nepojištěné období povinen zaplatit žalobci příspěvek dle § 4 odst. 1 téhož zákona včetně úroku z prodlení ve výši dle § 1802 o. z. s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce měl v řízení plný úspěch. Náleží mu tak náhrada nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, náhrada za zastoupení advokátem za 3 úkony právní službu po 200 Kč dle § 14b odst. 1 bod 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen„ AT“) a 3 režijních paušálech po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) AT, dále 21% DPH z odměny za zastupování a náhrad podle § 137 odst. 3 o.s.ř. ve výši 189 Kč, neboť advokát žalobce je plátcem DPH, celkem tedy 1.489 Kč. Náhradu nákladů řízení je pak žalovaný povinen zaplatit žalobci do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 160 odst. 1 o. s. ř.) k rukám právního zástupce žalobce (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 31. srpna 2021

Mgr. Tomáš Lehovec

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙