Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 33 C 72/2021

Jednací číslo:
33 C 72/2021
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Lehovec, Tomáš, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:33.C.72.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 3 000 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 08. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1802 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

33 C 72/2021

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Lehovcem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení částky 3.000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 3.000 Kč s úrokem z prodlení z této částky od 02. 11. 2014 do zaplacení ve výši 8,05 % ročně a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 1.489 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Předmětem řízení byl nárok žalobce na zaplacení částky představující výši nevrácené zápůjčky poskytnuté žalované právním předchůdcem žalobce spol. [právnická osoba] na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 30.12.2015.

Soud po provedeném dokazování uzavřel, že žalované byla na základě smlouvy [číslo] dne 30.9.2014 poskytnuta právním předchůdcem žalobce zápůjčka ve výši 3.000 Kč se splatností do 1.11.2014, přičemž žalovaná tuto zápůjčku ve lhůtě nevrátila.

Právně soud zjištěný skutkový stav posoudil tak, že žalovaná tím, že poskytnutou zápůjčku peněžních prostředků žalobci nevrátil, porušila svou povinnost vyplývající z § 2390 o. z. Soud proto žalobu považoval za důvodnou s v plném rozsahu jí vyhověl, když žalované uložil zaplatit žalobci žalovanou částku včetně úroku z prodlení ve výši dle § 1802 o. z. s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce měl v řízení plný úspěch. Náleží mu tak náhrada nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, náhrada za zastoupení advokátem za 3 úkony právní službu po 200 Kč dle § 14b odst. 1 bod 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen„ AT“) a 3 režijních paušálech po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) AT, dále 21% DPH z odměny za zastupování a náhrad podle § 137 odst. 3 o.s.ř. ve výši 189 Kč, neboť advokát žalobce je plátcem DPH, celkem tedy 1.489 Kč. Náhradu nákladů řízení je pak žalovaná povinna zaplatit žalobci do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 160 odst. 1 o. s. ř.) k rukám právního zástupce žalobce (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 31. srpna 2021

Mgr. Tomáš Lehovec

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙