Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 33 C 101/2021

Jednací číslo:
33 C 101/2021
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 6
Autor:
Lehovec, Tomáš, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP6:2021:33.C.101.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení částky 12 552,60 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 08. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1802 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

33 C 101/2021

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Lehovcem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 12.552,60 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 12.552,60 Kč s úrokem z prodlení z této částky od 07. 02. 2019 do zaplacení ve výši 9,75 % ročně a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 2.252 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

1. Žalobce požadoval po žalovaném zaplacení žalované částky včetně příslušenství. K důvodům žaloby uvedl, že žalovaná částka představuje nesplacenou výši spotřebitelského úvěru poskytnutého právním předchůdcem žalobce společností [právnická osoba], [IČO], na základě Smlouvy o úvěru ze dne 7.1.2019. Žalovaný žalovanou částku žalobci neuhradil, ač byl písemně upomenut.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. Ze Smlouvy o úvěru ze dne 7.1.2019 soud zjistil, že na základě této smlouvy se spol. [právnická osoba], [IČO] zavázala poskytnout žalovanému úvěr ve výši 6.000 Kč a žalovaný se zavázal poskytnutý úvěr splatit a dále uhradit poplatek ve výši 6.552,60 Kč do 6.2.2019.

4. Ze Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 6.9.2019 soud zjistil, že touto smlouvou původní věřitel postoupil svoji pohledávku za žalovaným žalobci.

5. Soud provedl ve věci i další listinné důkazy, přičemž však vzhledem ke zjištěným skutečnostem uvedeným výše a z nich vyplývajících právních závěrů z těchto důkazů nevyvodil žádné závěry rozhodující pro skutkový stav nutný pro posouzení nároku žalobce.

6. Dle § 2395 o. z. se smlouvou o úvěru úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

7. Jelikož bylo prokázáno, že právní předchůdce žalobce s žalovaným uzavřeli smlouvu o úvěru, na jejímž základě byly žalovanému poskytnuty finanční prostředky a žalovaný poskytnutý úvěr dle smlouvy o úvěru nesplatil, soud dospěl k závěru, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci žalovanou částku v souladu s § 2395 o. z.. Co se týče úroků z prodlení, tyto soud žalobci rovněž přiznal a to ve výši dle § 1802 občanského zákoníku ve spojení s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.. Soud proto žalobě vyhověl v plném rozsahu, neboť byla podána důvodně. Lhůta k plnění byla stanovena jako třídenní dle § 160 odst. 1 o.s.ř.

8. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce měl v řízení plný úspěch. Náleží mu tak náhrada nákladů řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši 800 Kč, odměně právního zástupce, který je advokátem za 3 úkony právní služby po 300 Kč (příprava a převzetí právního zastoupení, předžalobní upomínka, sepis žaloby), 3 režijních paušálech za úkony právní služby po 100 Kč, vše podle § 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. a 21% DPH z odměny za zastupování a náhrad podle § 137 odst. 3 o.s.ř., neboť advokát žalobce je plátcem DPH, ve výši 252 Kč, celkem tedy 2.252 Kč. Náhradu nákladů řízení je pak žalovaný povinen zaplatit žalobci do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám jeho právního zástupce, který je advokátem (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Městskému soudu v Praze, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 6. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 31. srpna 2021

Mgr. Tomáš Lehovec

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙