Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 19/2021-96

Jednací číslo:
18 C 19/2021-96
Soud:
Okresní soud v Olomouci
Autor:
Grünwaldová, Kateřina, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOL:2021:18.C.19.2021.1
Předmět řízení:
o 59 743,75 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
08. 12. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o dílo
Zmíněná ustanovení:
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2586 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2610 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2604 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2605 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 19/2021-96

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Olomouci rozhodl samosoudkyní Mgr. Kateřinou Grünwaldovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

o 59 743,75 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žaloba žalobkyně, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 59 743,75 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 59 743,75 Kč od 24. 11. 2018 do zaplacení, se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 30 342 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Olomouci dne 27. 1. 2021 po žalovaném domáhala zaplacení částky 59 743,75 Kč s příslušenstvím s odůvodněním, že žalovaný objednal u žalobkyně pozáruční opravu po předchozím posouzení závady ze dne 25. 1. 2018. Termín opravy byl objednatelem (panem [celé jméno svědka]) požadován na den 29. 1. 2018. Dne 29. 1. 2018 se pracovník žalobkyně p. [příjmení] a technik dodavatele speciálních dílů Ing. [příjmení] dostavili na místo servisu, byla provedena údržba obou čerpadel a výměna 4cestného ventilu. Dne 30. 1. 2018 byla provedena tlaková zkouška, naplnění chladícího okruhu a celková kontrola funkce po opravě. Tímto byl servis ukončen. Z důvodu nepřítomnosti p. [celé jméno svědka] nedošlo k předání díla. Dílo nebylo v obvyklé lhůtě vyfakturováno. Až při dalším požadavku na opravu p. [celé jméno svědka] v září 2018 došlo ke zjištění, že fakturace neproběhla, a tato byla vystavena dne 24. 10. 2018, když žalovaný tuto odmítl uhradit s odůvodněním, že zařízení je stále nefunkční. Žalobkyně má toto tvrzení žalovaného za účelové, když dílo bylo provedeno, neboť žalobkyně pořídila fotodokumentaci a vystavila fakturu. Dne 7. 6. 2019 zaslala žalobkyně žalovanému předžalobní upomínku, na což žalovaný reagoval zamítavým dopisem ze dne 14. 6. 2019. Dne 15. 12. 2020 zaslala žalobkyně žalovanému další předžalobní upomínku.

2. Žalovaný uvedl, že s žalobou nesouhlasí, neboť rozporuje samotné provedení tvrzené opravy (resp. údržby, opravy závady či výměny) žalobkyní. Pokud by žalobkyně prokázala samotné provedení opravy, tak žalovaný namítá také to, že dílo mu nebylo řádně předáno, tudíž by se jednalo o pohledávku nesplatnou a navíc doposud předmětná čerpadla, u kterých mělo být zřejmě dílo (oprava závady, popř. údržba nebo výměna) prováděno, nejsou funkční, tedy v takovém případě žalovaný vytýká vady díla a uplatňuje práva z vad. Žalovaný rozporuje, že vůbec došlo k tvrzené opravě tepelného čerpadla, resp. provedení díla a pokud k němu došlo, tak ne dle zákonných požadavků. Tedy pokud vůbec byla oprava tepelného čerpadla žalobkyní provedena, pak rozhodně nebyla předvedena žalovanému způsobilost dané věci sloužit svému účelu. V případě, že by se tedy prokázalo, že oprava byla provedena, tak vyvstává otázka, zda řádně, neboť čerpadla do dnešního dne nejsou funkční. Žalobkyně je stále v prodlení s provedením díla a tím pádem předáním díla a tak splatnost dluhu nemohla nastat. Žalovanému nebylo dodnes dílo předáno, proto nemohl uplatnit práva z vad díla u žalobkyně. V říjnu 2018 se obrátila žalobkyně na žalovaného s požadavkem o zaplacení faktury [číslo]. Faktura byla vystavena dne 24. 10. 2018 a se splatností dne 23. 11. 2018. Na dané reagoval žalovaný tak, že se e-mailovou cestou obrátil na žalobkyni a požadoval vysvětlení, proč je tedy faktura vystavená až téměř 10 měsíců po údajném provedení díla a žádal o potvrzení, že dílo bylo provedeno a předáno žalovanému, tedy potvrzení o„ předání a o převzetí díla,“ tedy zaslání podepsaných předávacích protokolů žalovanou o tom, že dílo převzala, protokolů o provedená servisních prací a zaslání faktury v originále poštou. Žalovanému ani po jeho urgenci nebylo zasláno žalobkyní potvrzení o tvrzeném převzetí díla, neboť k převzetí díla žalovaným nikdy nedošlo, neboť to nikdy žalobkyní nebylo předáno. Navíc má žalovaný stále za to, že dílo, resp. předmětná oprava provedena nebyla.

3. Žalobkyně byla u jednání dne 6. 9. 2021 vyzvána k doplnění svých tvrzení a označení důkazů ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo, a to jakým způsobem byla mezi účastníky sjednána cena díla a dále, že žalobkyně dílo provedla, tj. že ho dokončila a předala žalovanému, a že žalovanému byla předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu.

4. Žalobkyně uvedla, že bylo zjištěno, že u převzetí díla nebyl přítomen objednatel pan [celé jméno svědka] v minulosti opakovaně a přesto opravy byly vždy řádně uhrazeny. Dne 7. 12. 2017 byla oběma techniky prováděna u žalovaného oprava, kdy tato byla zaplacena přesto, že dílo nebylo žalovaným pro jeho absenci převzato. V prosinci 2017 objednal pan [celé jméno svědka] opravu čerpadla, která byla v lednu 2018 provedena, zařízení bylo funkční. Celou zimní sezonu 2018 muselo zařízení fungovat a v září 2018 se ozval pan [celé jméno svědka] s vadným kompresorem. Žalobkyně opravu provedla a opět nebyl pan [celé jméno svědka] při dokončení přítomen.

5. Soud ve věci učinil následující skutková zjištění:

- z emailu ze dne 25. 1. 2018, že [celé jméno svědka] zaslal žalobkyni mail, kterým na základě ústní domluvy objednal opravu tepelného čerpadla – výměnu 4cestného ventilu, když dle návrhu p. [příjmení] je termín opravy stanoven na 29. 1 2018;

- ze servisního výkazu ze dne 25. 1. 2018, že žalobkyně vystavila dne 25. 1. 2018 servisní výkaz, dle kterého byla provedena kontrola čerpadel s [právnická osoba] (Ing. [příjmení]), bylo potvrzeno zjištění stavu z 22. 1. 2018, domluven termín opravy na 29. 1. 2018, kdy u TČ1 bude provedena oprava netěsnosti a naplnění chladiva, u TČ2 bude vyměněn 4cestný ventil. Výkaz je podepsán u razítka [právnická osoba], dále je uveden otisk razítka [jméno] [příjmení];

- ze servisního výkazu ze dne 29. 1. 2018, že žalobkyně vystavila dne 29. 1. 2018 servisní výkaz, dle kterého byla provedena oprava čerpadel s [právnická osoba], kdy u TČ1 je napsáno:„ oprava prasklé trubky, na vyrovnání oleje a chladiva, uvedení do provozu“. U TČ2:„ výměna 4cestného ventilu, proplach dusíkem a vylakování. Kontrola těsnosti a naplnění bude 30. 1. 2018. Výkaz je podepsán u razítka [právnická osoba], dále je uveden otisk razítka [jméno] [příjmení];

- ze servisního výkazu ze dne 30. 1. 2018, že žalobkyně vystavila dne 30. 1. 2018 servisní výkaz, dle kterého byla dokončena oprava TČ2 s [právnická osoba], je napsáno:„ čerpadlo běží bez závad.“ Výkaz je podepsán u razítka [právnická osoba], dále je uveden otisk razítka [jméno] [příjmení];

- ze servisního listu – daňového dokladu firmy [právnická osoba] ze dne 30. 1. 2018, že zákazníkovi [příjmení] [jméno] vyúčtovala firma [právnická osoba] za„ akci [obec]“ dne 30. 1. 2018 celkem částku 35 857 Kč;

- z faktury [číslo] ze dne 9. 2. 2018, že firma [právnická osoba] vyúčtovala žalobkyni fakturou ze dne 9. 2. 2018, splatnou dne 23. 2. 2018 za výměnu 4cestného ventilu a opravu úniku chladiva částku 35 857 Kč;

- z faktury [číslo] že žalobkyně vyúčtovala žalovanému fakturou ze dne 24. 10 2018, splatnou dne 23. 11. 2018 za opravu tepelného čerpadla – výměna 4cestného ventilu částku 59 743,75 Kč;

- z emailu ze dne 25. 9. 2018, že [celé jméno svědka] zaslal žalobkyni požadavek na kontrolu a opravu dvou kusů tepelných čerpadel Buderus, kdy se jedná o problém s kompresorem;

- z emailu ze dne 11. 10. 2018, že dne 11. 10. 2018 byl [jméno] [příjmení] na místním šetření u žalovaného, byla zjištěna závada kompresoru;

- z emailové komunikace účastníků z prosince 2018 – února 2019, že v prosinci 2018 sdělil žalovaný žalobkyni, že pokud je žalovaný upomínám o zaplacení dokladu [číslo] tak tento doposud neobdržel, kdy zároveň požadoval zaslat i předávací protokoly provedených prací. V lednu 2019 byla předmětná faktura žalovanému zaslána, kdy tento opětovně požadoval zaslání potvrzených servisních výkazů. Žalovaný sdělil žalobkyni, že tepelná čerpadla jsou nefunkční, v zásadě více než rok nefungují, a nepředpokládá, že dané práce byly provedeny. V únoru 2019 sdělila žalobkyně žalovanému, že po ukončení činnosti servisního technika nebyl na místě přítomen nikdo kompetentní k podpisu, z tohoto důvodu nejsou výkazy podepsány. Žalovaný uvedl, že v areálu žalovaného je neomezený provoz v hotelové recepci a v obslužném baru, vždy byl tedy za žalovaného na místě někdo přítomen, kdy žalovaný opětovně rozporoval samotné provedení vyfakturovaných činností;

- z emailu ze dne 11. 6. 2019, že zaměstnanec žalobkyně, [jméno] [příjmení], sdělil právnímu zástupci žalobkyně, že p. [celé jméno svědka] objednal u žalobkyně opravu tepelných čerpadel emailem ze dne 25. 1. 2019 na základě diagnostiky na místě dne 25. 1 2019 Ani zde není výkaz podepsaný. P. [příjmení], servisní technik žalobkyně, sdělil, že vždy někam odjel a žádné zakázky nepřebíral. Předchozí zakázky byly uhrazeny. Subdodavatele [právnická osoba] objednával zaměstnanec [jméno] [příjmení] osobně;

- z emailu ze dne 5. 2. 2019, že zaměstnanec žalobkyně, [jméno] [příjmení], sdělil předsedovi výboru žalovaného, [celé jméno svědka], že oprava byla objednána panem [celé jméno svědka], byla následně provedena, ale chybou žalobkyně vyfakturována se zpožděním. Žalovaný zpochybňoval samotné provedení opravy;

- z emailu ze dne 14. 1. 2021, že žalobkyně sdělila právnímu zástupci žalobkyně, že v září 2018 byla ze strany žalovaného požadována další oprava, která se však týkala jiné závady, než vadného 4cestného ventilu;

- ze servisního výkazu ze dne 7. 12. 2017, že žalobkyně vystavila dne 7. 12. 2017 servisní výkaz, dle kterého byla provedena oprava čerpadel s [právnická osoba]. Výkaz je podepsán u razítka [právnická osoba], dále je uvedeno jméno [jméno] [příjmení];

- z faktury [číslo] z emailu žalobkyně ze dne 8. 10. 2021, že žalobkyně vystavila dne 21. 12. 2017 žalovanému fakturu na částku 73 171,60 Kč, kdy tuto fakturu žalovaný uhradil dne 25. 1. 2018;

- z výpisu z účtu žalobkyně, že dne 7. 3 2018 uhradila žalobkyně firmě [právnická osoba] částku 35 857 Kč;

- z předžalobní upomínky ze dne 7. 6. 2019, že žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě částky 59 743,75 Kč, a to ve lhůtě do 17. 6. 2019;

- z emailu žalovaného ze dne 14. 6. 2019, že žalovaný odpověděl žalobkyni na předžalobní výzvu tak, že žalovaný rozporuje, že by došlo k tvrzené opravě díla, kdy pokud tato byla opravena, nebyla předvedena způsobilost dané věci sloužit svému účelu a žalobkyně je stále v prodlení s provedením díla;

- z předžalobní upomínky ze dne 15. 12. 2020, že žalobkyně opětovně vyzvala žalovaného k zaplacení částky 59 743,75 Kč;

- z účastnické výpovědi [celé jméno svědka], předsedy výboru žalovaného, že investovali do čerpadel v řádech částky 5 000 000 Kč, co se týče čerpadel, které jsou předmětem tohoto sporu, tak zpočátku tam byly dvě opravy na konci roku 2017, a následně v roce 2018 byla objednána výměna ventilu, ale ta nemohla proběhnout, žádná oprava ohlášena dopředu nebyla, kdy on byl vždy přítomen, byl přítomen i pan [celé jméno svědka], který u nich vypomáhá jako technik, kdy odpovědný za převzetí je účastník, případně pan [celé jméno svědka] má jeho pověření pro technická zařízení i pro převzetí, pan [celé jméno svědka] je pověřen objednávat svým jménem na základě jeho pověření. Oprava objednána byla, ale nemohla proběhnout, nikdo nebyl kontaktován, žádné práce nebyly předány, a až na konci roku 2018 jim byly vyfakturovány práce, a to poté, co se ozvali, že opět něco nefunguje. Nemají problém zaplatit za opravu, ale odmítají zaplatit za něco, co nebylo uděláno. Jedná se opravdu o drahé stroje, drahá zařízení. Tato čerpadla nemají vzdálený dohled, takže na ně nevidí, nemá je na obrazovce pan [celé jméno svědka], takže tu situaci neřešili, neboť jim nikdo nevolal, že to je opraveno, kdy si mysleli, že to stále opraveno není, neboť bylo období, kdy to fungovalo, následně nefungovalo, a proto také na konci léta objednávali opravu znovu. Snažili se kontaktovat pana [příjmení], ale nebrali telefony, nereagoval, takže investice ve výši 5 milionů přišla vniveč;

- z výpovědi svědka [celé jméno svědka], že u žalovaného zajišťuje servis různých technických zařízení. Co se týče předmětných tepelných čerpadel, tak tam bylo oprav více, první oprava, která předcházela, tak za tu byla uhrazena nemalá částka, a po nějaké době tepelné čerpadlo opět nefungovalo, a tak objednával druhou opravu. Na diagnostice byli a řekli, že je to vadný ventil, ale nikdo mu žádnou provedenou práci ani výkaz nepředal. Dodnes neví, jestli byla provedena, kdy nemůže popřít, že by tam nebyli nebo zjišťovali závadu, ale nikdo mu nic nepředal, a dodnes neví, jestli oprava byla provedena. Nebyl k ničemu vyzván, a až po několika měsících zjistil, že čerpadla nefungují, proto je kontaktoval znovu, a bylo jim sděleno, že to nepřijedou opravit, dokud neuhradí nějakou předchozí opravu, o které neví. Dokonce pak volala nějaká paní z [právnická osoba], a chtěla podepsat zpětně předávací dokumenty, kdy tyto nepodepsal, neboť to mělo být za něco, co nefunguje, a to vše téměř rok poté, co údajně mělo být něco opraveno. Až opětovně žádal, že to nefunguje, tak po něm chtěli potvrdit doklady, a to odmítl;

- z doplnění účastnické výpovědi [celé jméno svědka], že ohledně zjištění závady, tak od počátku bylo topení a teplá voda řešena elektrokotlem a LTO, až následně tam byla doplněna dvě tepelná čerpadla a v případě výpadku tepelných čerpadel se automaticky spouští LTO a elektroohřev. V prosinci 2017 bylo specifikováno, že čtyřcestný ventil nejede, kdy následně oprava provedena nebyla, ale nebylo to zjištěno, protože systém fungoval na základě staré technologie a až na podzim se zjistilo, že to nefunguje. Od prosince 2017 byla zjištěna chyba čtyřcestného ventilu a bylo domluveno, že se navrhne oprava. Proto systém najel na stávající systém, na který byli připraveni už předtím, a podle něj tepelná čerpadla nešla, a nejdou dodnes.

6. Z ostatních provedených důkazů soud neučinil žádná pro rozhodnutí ve věci relevantní skutková zjištění.

7. Důkazní návrh žalobkyně, a to znaleckým posudkem, který by osvědčil nebo popřel provedení díla při servisu v lednu 2018, byl pro nadbytečnost zamítnut, neboť žalobkyně ani netvrdila, ani neprokazovala otázku předání díla.

8. Po provedeném dokazování učinil soud následující závěr o skutkovém stavu: Účastníci uzavřeli ústní smlouvu o dílo, a to na základě emailové objednávky žalovaného – [celé jméno svědka], pověřeného za žalovaného objednávat opravy. Dne 25. 1. 2018 [celé jméno svědka] zaslal žalobkyni mail, kterým na základě ústní domluvy objednal opravu tepelného čerpadla – výměnu 4cestného ventilu. Dne 25. 1. 2018 žalobkyně vystavila servisní výkaz, dle kterého byla provedena kontrola čerpadel s [právnická osoba] (Ing. [příjmení]), bylo potvrzeno zjištění stavu z 22. 1. 2018, domluven termín opravy na 29. 1. 2018, kdy u TČ1 bude provedena oprava netěsnosti a naplnění chladiva, u TČ2 bude vyměněn 4cestný ventil. Výkaz je podepsán u razítka [právnická osoba], dále je uveden otisk razítka [jméno] [příjmení]. Dne 29. 1. 2018 žalobkyně vystavila servisní výkaz, dle kterého byla provedena oprava čerpadel s [právnická osoba], kdy u TČ1 je napsáno:„ oprava prasklé trubky, na vyrovnání oleje a chladiva, uvedení do provozu“. U TČ2:„ výměna 4cestného ventilu, proplach dusíkem a vylakování. Kontrola těsnosti a naplnění bude 30. 1. 2018. Výkaz je podepsán u razítka [právnická osoba], dále je uveden otisk razítka [jméno] [příjmení]. Dne 30. 1. 2018 žalobkyně vystavila, dle kterého byla dokončena oprava TČ2 s [právnická osoba], je napsáno:„ čerpadlo běží bez závad.“ Výkaz je podepsán u razítka [právnická osoba], dále je uveden otisk razítka [jméno] [příjmení]. Ani jeden ze servisních výkazů není podepsán žalovaným, kdy se shodných tvrzení účastníků vyplývá, že objednaná a provedená oprava čerpadel nebyla žalobkyní žalovanému předána. Dne 30. 1. 2018 vyúčtovala firma [právnická osoba] zákazníkovi - [příjmení] [jméno] za„ akci [obec]“ dne 30. 1. 2018 celkem částku 35 857 Kč. Fakturou [číslo] ze dne 9. 2. 2018, splatnou dne 23 2. 2018, firma [právnická osoba] vyúčtovala žalobkyni za výměnu 4cestného ventilu a opravu úniku chladiva částku 35 857 Kč. Fakturou [číslo] ze dne 24. 10. 2018, splatnou dne 23. 11. 2018, žalobkyně vyúčtovala žalovanému opravu tepelného čerpadla – výměnu 4cestného ventilu částkou 59 743,75 Kč. Emailem ze dne 25. 9. 2018 zaslal [celé jméno svědka] žalobkyni požadavek na kontrolu a opravu dvou kusů tepelných čerpadel Buderus, kdy se jedná o problém s kompresorem. Dne 11. 10. 2018 byl [jméno] [příjmení], technik žalobkyně, na místním šetření u žalovaného, byla zjištěna závada kompresoru. V prosinci 2018 sdělil žalovaný žalobkyni, že pokud je žalovaný upomínám o zaplacení dokladu [číslo] tak tento doposud neobdržel, kdy zároveň požadoval zaslat i předávací protokoly provedených prací. V lednu 2019 byla předmětná faktura žalovanému zaslána, kdy tento opětovně požadoval zaslání potvrzených servisních výkazů. Žalovaný sdělil žalobkyni, že tepelná čerpadla jsou nefunkční, v zásadě více než rok nefungují, a nepředpokládá, že dané práce byly provedeny. V únoru 2019 sdělila žalobkyně žalovanému, že po ukončení činnosti servisního technika nebyl na místě přítomen nikdo kompetentní k podpisu, z tohoto důvodu nejsou výkazy podepsány. Žalovaný uvedl, že v areálu žalovaného je neomezený provoz v hotelové recepci a v obslužném baru, vždy byl tedy za žalovaného na místě někdo přítomen, kdy žalovaný opětovně rozporoval samotné provedení vyfakturovaných činností. Předžalobní upomínkou ze dne 7. 6. 2019 žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě částky 59 743,75 Kč, a to ve lhůtě do 17. 6. 2019. Žalovaný reagoval emailem ze dne 14. 6. 2019, že žalovaný rozporuje, že by došlo k tvrzené opravě díla, kdy pokud tato byla provedena, nebyla předvedena způsobilost dané věci sloužit svému účelu a žalobkyně je stále v prodlení s provedením díla. Předžalobní upomínkou ze dne 15. 12. 2020 žalobkyně opětovně vyzvala žalovaného k zaplacení částky 59 743,75 Kč.

9. Podle ust. § 2586 občanského zákoníku, smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

10. Podle ust. § 2604 občanského zákoníku, dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

11. Podle ust. § 2605 občanského zákoníku, dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

12. Podle ust. § 2610 občanského zákoníku, právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

13. Podle ust. § 1968 občanského zákoníku, dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

14. Soud v rámci právního hodnocení zhodnotil všechny provedené důkazy ve spojení se shora uvedenými zákonnými ustanoveními a dospěl k závěru, že žaloba žalobkyně není důvodná. Žalobkyně neunesla v tomto řízení, a to ani přes poučení poskytnuté soudem, svá břemena a povinnosti tvrzení a důkazní, když netvrdila, že dílo bylo provedeno, tedy že bylo dokončeno a předáno, natož aby svá tvrzení prokázala, když k těmto nenavrhla jediný důkaz. Žalovaná prokázala zejména svědeckou výpovědí [celé jméno svědka] a účastnickým výslechem [celé jméno svědka], že dílo nebylo řádně provedeno, neboť nebylo žalovanému předáno. O tom ani nebylo mezi účastníky sporu, když žalobkyně i žalovaný shodně potvrdili, že žalovaný dílo nepřevzal. Pokud žalobkyně argumentovala předchozí praxí mezi účastníky, tak k této skutečnosti navrhla důkazy týkající se jedné předchozí zakázky, kdy v daném případě nelze hovořit o zaběhnuté praxi mezi účastníky. Vzhledem k tomu, že žalobkyně je v prodlení se splněním svého závazku, žaluje svou budoucí pohledávku před splatností a právo na zaplacení ceny díla žalobkyni doposud nevzniklo. Z tohoto důvodu byla žaloba žalobkyně v celém rozsahu zamítnuta.

15. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.”) tak, že přiznal žalovanému, jenž byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 30 342 Kč (žalovaný by měl nárok na částku 34 666,50 Kč, avšak požadoval pouze částku 30 342 Kč Tyto náklady sestávají z nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 59 743,75 Kč sestávající z částky 3 500 Kč za každý z sedmi úkonů uvedených v § 11 odst. 1 a. t. a z částky 1 750 Kč za jeden úkon právní služby uvedený v § 11 odst. 2 a. t. včetně osmi paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t. (převzetí a příprava zastoupení, neodůvodněný odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu, odůvodnění odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu, vyjádření žalovaného ve věci ze dne 15. 6. 2021, účast u jednání dne 6. 9. 2021, účast u jednání dne 24. 11. 2021, sepis závěrečného návrhu, účast u vyhlášení rozhodnutí. Dále daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 28 650 Kč ve výši 6 016,50 Kč Celkem tedy uložil soud žalobkyni zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 30 342 Kč, a to v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce žalovaného ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku dle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci, prostřednictvím Okresního soudu v Olomouci. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Olomouc 8. prosince 2021

Mgr. Kateřina Grünwaldová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙