Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 288/2021-24

Jednací číslo:
18 C 288/2021-24
Soud:
Okresní soud v Olomouci
Autor:
Grünwaldová, Kateřina, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOL:2021:18.C.288.2021.1
Předmět řízení:
o 1 199 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
10. 12. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o dílo
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2586 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

18 C 288/2021-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Olomouci rozhodl samosoudkyní Mgr. Kateřinou Grünwaldovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o 1 199 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 1 199 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,25 % ročně z částky 1 199 Kč od 25. 2. 2021 do zaplacení a s náklady spojenými s uplatněním pohledávky ve výši 670 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 400 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se návrhem podaným u Okresního soudu v Olomouci dne 31. 5. 2021 domáhala po žalovaném zaplacení částky 1 199 Kč s příslušenstvím z provedené služby - vývoz fekálií.

2. Žalovaný se k podané žalobě nevyjádřil, skutková tvrzení žalobkyně nikterak nerozporoval. Na výzvu soudu dle § 115a) o. s. ř., zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, když ve věci lze rozhodnout jen na základě předložených listinných důkazů, se žalovaný nevyjádřil, přičemž byl rovněž poučen o následcích nevyjádření se ve stanovené lhůtě ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř., a proto má soud za to, že žalovaný s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání souhlasí. Žalobkyně vyjádřila souhlas s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání dle § 115a) o. s. ř. Soud proto rozhodl v souladu s ustanovením § 115a) o. s. ř. bez jednání.

3. S ohledem na skutečnost, že proti tomuto rozsudku není přípustné odvolání (§ 202 odst. 2 o. s. ř.), obsahuje rozhodnutí zkrácené odůvodnění ve smyslu ustanovení § 157 odst. 4 o. s. ř.

4. Po provedeném dokazování učinil soud následující závěr o skutkovém stavu: Žalovaný si u žalobkyně objednal na den 4. 2. 2021 vývoz fekálií. Tato služba mu byla provedena, kdy za tuto službu byla žalobkyní vystavena dne 10. 2. 2021 faktura [variabilní symbol] na částku 1 199 Kč, splatná dne 24. 2. 2021. Do dnešního dne nebyla faktura žalovaným ani přes upomínky žalobce uhrazena.

5. Podle ust. § 2586 odst. 1 občanského zákoníku, smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

6. Dle ust. § 1970 občanského zákoníku, po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

7. Soud zhodnotil všechny provedené důkazy v souladu se shora citovanými zákonnými ustanoveními a dospěl k závěru, že žaloba žalobkyně je důvodná a je nutno jí v celém rozsahu vyhovět. Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že žalovaný objednal u žalobkyně provedení díla - vývoz fekálií, kdy dílo bylo žalobkyní provedeno a za toto vyfakturována jeho cena 1 199 Kč, kterou žalovaný neuhradil. Bylo na žalovaném, aby soudu v probíhajícím řízení prokázal, že dluh nevznikl, tento byl splněn či zanikl jinak. Vzhledem k tomu, že žalovaný pro svou procesní pasivitu v průběhu řízení žalobní nárok žalobkyně ani částečně nerozporoval a ani netvrdil jeho (byť částečný) zánik, soud shledává žalobní nárok žalobkyně důvodným a rozhodl výrokem I. rozsudku tak, že žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni částku 1 199 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení, jehož výši a stanovení splatnosti žalobkyní soud po přezkoumání shledává zákonu neodporující, odpovídající skutkovým zjištěním soudu.

8. Lhůtu k plnění soud stanovil jakožto obecnou třídenní, a to v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 věta před středníkem o. s. ř.

9. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle ust. § 142 odst. 1, § 151 odst. 3 o. s. ř. tak, že uložil žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení procesně plně úspěšné žalobkyni. Náklady řízení v celkové částce 400 Kč spočívaly v zaplaceném soudním poplatku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Olomouc 10. prosince 2021

Mgr. Kateřina Grünwaldová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙