Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 37 C 250/2021-16

Jednací číslo:
37 C 250/2021-16
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Cibulková, Leona, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:37.C.250.2021.2
Předmět řízení:

Datum vydání:
29. 11. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 37 z. č. 266/1994 Sb.
§ 18a z. č. 111/1994 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 151 vyhl. č. 254/2015 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

37 C 250/2021-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Leonou Cibulkovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 7 620 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 620 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení:

– z částky 1 524 Kč od 14. 3. 2020 do zaplacení ve výši 10 % ročně,

– z částky 1 524 Kč od 21. 3. 2020 do zaplacení ve výši 10 % ročně,

– z částky 1 524 Kč od 3. 8. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně,

– z částky 1 524 Kč od 2. 11. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně,

– z částky 1 524 Kč od 29. 12. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně,

to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Žalobou, doručenou soudu dne 15. 6. 2021, se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by žalovaný byl zavázán zaplatit jí částku 7 620 Kč s příslušenstvím. Žalobu odůvodnila tím, že žalovaný cestoval dopravním prostředkem MHD provozovaným žalobkyní ve dnech:

27. 2. 2020 na lince [číslo] jízdné 24 Kč, přirážka 1 500 Kč,

5. 3. 2020 na lince [číslo] jízdné 24 Kč, přirážka 1 500 Kč,

18. 7. 2020 na lince [číslo] jízdné 24 Kč, přirážka 1 500 Kč,

17. 10. 2020 na lince [číslo] jízdné 24 Kč, přirážka 1 500 Kč,

13. 12. 2020 na lince [číslo] jízdné 24 Kč, přirážka 1 500 Kč,

a při kontrolách se neprokázal platným jízdním dokladem, čímž mu vznikla povinnost zaplatit žalobkyni vždy do 15 dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu jízdné a přirážku k jízdnému ve výši 1 500 Kč, přičemž jízdné v roce 2020 činilo 24 Kč. Po jízdách bez platné jízdné jízdenky byly s žalovaným sepsány Dohody s cestujícím, žalovaný však dosud ničeho nezaplatil, přestože byl k úhradě vyzván předžalobní upomínkou. Žalobkyně požaduje zaplacení dlužného jízdného a přirážek k jízdnému a úroků z prodlení vždy od počátku prodlení žalovaného do zaplacení.

2. Žalovaný se k projednávané věci nevyjádřil.

3. Soud ve věci rozhodl za souhlasného stanoviska účastníků bez nařízení ústního jednání v souladu s ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.).

4. Skutkový stav soud zjistil z listin předložených žalobkyní – Dohod s cestujícím a vzal za prokázáno, že žalovaný cestoval dopravním prostředkem MHD provozovaným žalobkyní ve dnech tvrzené žalobkyní bez platných jízdenek, o jízdách byly sepsány Dohody s cestujícím, žalovanému vznikla povinnost zaplatit jízdné a přirážky k jízdnému do 15 dnů od zjištěných jízd bez platného dokladu, žalovaný dluh uznal co do důvodu a výše, ale žalobkyni ničeho nezaplatil, přestože byl o zaplacení upomenut.

5. Žalobou uplatněný nárok je dán podle § 2550 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále o. z.), účinného od 1. 1. 2014, dle kterého byla mezi účastníky nastoupením žalovaného do dopravního prostředku provozovaného žalobkyní uzavřena konkludentně smlouva o přepravě, a ust. § 37 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, a § 18a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, a článkem IX. Smluvních přepravních podmínek žalobkyně. Soud tedy zavázal žalovaného zaplatit žalobkyni dlužné jízdné a přirážky k jízdnému spolu s úrokem z prodlení tak, jak žalobkyně požadovala, když nárok žalobkyně na úrok z prodlení je dán ust. § 1970 o. z. a výše úroku z prodlení je dána § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobkyně měla ve věci plný úspěch, zavázal soud žalovaného v souladu s ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč. Tato částka představuje 400 Kč za zaplacený soudní poplatek a dále 2 x 100 Kč za hotové výdaje za dva úkony, a to 1) převzetí věci a příprava, 2) sepis žaloby, které byly žalobci přiznány v souladu s ust. § 151 odst. 3 o. s. ř., vyhl. č. 254/2015 Sb. a ust. § 14b odst. 5 písm. a) vyhl. č. 177/1996 Sb.

7. Lhůta k plnění byla žalovanému stanovena v souladu s ust. § 160 odst. 1 o. s. ř. 3 dny od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 29. listopadu 2021

JUDr. Leona Cibulková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙