Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 37 C 243/2021-25

Jednací číslo:
37 C 243/2021-25
Soud:
Okresní soud v Ostravě
Autor:
Cibulková, Leona, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:37.C.243.2021.2
Předmět řízení:
o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
27. 10. 2021
Datum zveřejnění:
17. 01. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 37 z. č. 266/1994 Sb.
§ 18a z. č. 111/1994 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

37 C 243/2021-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Leonou Cibulkovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 1 524 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 524 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 13. 12. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 1 489 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám zástupce žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení], advokáta.

Odůvodnění:

1. Žalobou, doručenou soudu dne 1. 3. 2021, se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by žalovaný byl zavázán zaplatit jí částku 1 524 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 13. 12. 2020 do zaplacení ve výši 8,25 % ročně. Žalobu odůvodnila tím, že žalovaný cestoval dopravním prostředkem: [anonymizována tři slova] veřejné hromadné dopravy osob provozovaným žalobkyní dne 12. 12. 2020 a při kontrole se neprokázal platným jízdním dokladem. Žalovaný byl na místě kontrolorem vyzván k zaplacení jízdného ve výši 24 Kč a přirážky k jízdnému ve výši 1 500 Kč, jež jsou splatné v okamžiku zjištění jízdy bez platného dokladu. Žalobkyně požaduje jak zaplacení jízdného, tak přirážek k jízdnému ve výši celkem 1 524 Kč a úroku z prodlení.

2. Žalovaný se k projednávané věci nevyjádřil.

3. Soud ve věci rozhodl za souhlasného stanoviska účastníků bez nařízení ústního jednání v souladu s ustanovením § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.).

4. Skutkový stav soud zjistil z listin předložených žalobkyní – zápisem ze dne 12. 12. 2020, že žalovaný cestoval [anonymizována tři slova] veřejné hromadné dopravy osob provozované žalobkyní dne tvrzeného žalobkyní bez platné jízdenky, o jízdě byl sepsán Zápis o provedené přepravní kontrole [číslo] žalovanému vznikla povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému do 15 dnů od zjištěné jízdy bez platného dokladu, ale žalobkyni ničeho nezaplatil, a to ani, přestože byl o zaplacení upomenut.

5. Žalobou uplatněný nárok je dán podle § 2550 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 (dále o. z.), dle kterého byla mezi účastníky nastoupením žalovaného do dopravního prostředku provozovaného žalobkyní uzavřena konkludentně smlouva o přepravě, a ustanovení § 37 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, a § 18a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě a Smluvními přepravními podmínkami pražské integrované dopravy. Soud tedy zavázal žalovaného zaplatit žalobkyni jízdné a přirážky k jízdnému spolu s úrokem z prodlení tak, jak žalobkyně požadovala, když nárok žalobkyně na úrok z prodlení je dán ustanovením § 1970 o. z. a výše úroku z prodlení je dána § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení je dán ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaný byl zavázán zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč, a to k rukám jejího právního zástupce dle § 149 odst. 1 o. s. ř. Náklady řízení zahrnují soudní poplatek 400 Kč, tři úkony po 200 Kč, a to 1) výzva k plnění, 2) převzetí věci a příprava, 3) sepis žaloby, dále tři režijní paušály po 100 Kč, vše dle ustanovení §14b vyhlášky č. 177/1996 Sb. a 21 % DPH z částky 900 Kč, což činí 189 Kč dle § 137 odst. 3 o. s. ř.

7. Lhůta k plnění byla žalovanému stanovena v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o. s. ř. 3 dny od právní moci rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 27. října 2021

JUDr. Leona Cibulková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙