Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 22 C 127/2019

Jednací číslo:
22 C 127/2019
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 1
Autor:
Vránová, Petra, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP1:2021:22.C.127.2019.1
Předmět řízení:
návrh na nahrazení souhlasu příjemce ve smyslu ustanovení § 299 z.ř.s.

Datum vydání:
26. 11. 2021
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o zájezdu
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 140 z. č. 99/1963 Sb.
§ 161 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1953 z. č. 89/2012 Sb.
§ 298 z. č. 292/2013 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

22 C 127/2019

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Vránovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

zastoupený opatrovníkem [příjmení] [jméno] [jméno]

sídlem [adresa]

pro: návrh na nahrazení souhlasu příjemce ve smyslu ustanovení § 299 z.ř.s.

takto:

I. Žalovaný je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalobkyni, a to částky [částka], přijaté do úschovy usnesením [název soudu], č. j. [číslo jednací] ze dne [datum rozhodnutí].

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci [anonymizováno] [jméno] [jméno], advokátovi se sídlem [ulice a číslo] [obec a číslo], se za zastoupení žalovaného v řízení přiznává částka [částka].

Odůvodnění:

1. Podanou žalobou se žalobkyně domáhá, aby soud rozhodl, že žalovaný je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy, a to částky [částka], která byla do úschovy přijata usnesením [název soudu], č. j. [číslo jednací] ze dne [datum rozhodnutí]. Žalobkyně provedla chybnou platbu, kdy zadáním neúplného čísla účtu došlo k tomu, že částku ve výši [částka] zaslala nedopatřím na účet žalovaného, přičemž žádala banku o vrácení mylně zaslané částky, avšak neúspěšně. Následně žádala u zdejšího soudu v řízení o předmětné úschově vedené pod sp.zn. [spisová značka] o vydání předmětu úschovy ve výši [částka], avšak žalovaný vyjádřil nesouhlas prostřednictvím svého opatrovníka a žádosti žalobkyně tak nebylo vyhověno.

2. Žalovaný se prostřednictvím mu ustanoveného opatrovníka ve věci vyjádřil tak, že nárok neuznává a rozhodnutí ponechává na úvaze soudu.

3. Žalobkyně i žalovaný, prostřednictvím mu ustanoveného opatrovníka, souhlasili s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání a soud tak postupoval dle ust. § ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) a ve věci rozhodl bez nařízení jednání.

4. Z předložených listin dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním: Z návrhu na přijetí peněžní částky do soudní úschovy ze dne [datum], který podala [právnická osoba], se sídlem na [anonymizována dvě slova], [obec a číslo] (dále jen„ [právnická osoba]“) a z usnesení [název soudu] ze dne [datum rozhodnutí] č. j. [číslo jednací] soud zjistil, že [právnická osoba] uzavřela spolu se žalovaným dne [datum] smlouvu o zřízení a vedení běžného devizového účtu, na základě které vedla [právnická osoba] pro žalovaného účet číslo [bankovní účet] v měně USD. Ke dni [datum] smlouva s ohledem na výpověď ze strany [právnická osoba] zanikla. S peněžními prostředky na účtu však bez souhlasu žalovaného (případně souhlasu oprávněných osob) nelze disponovat. Žádostí ze [datum] se na [právnická osoba] obrátila žalobkyně, která žádala o vrácení omylem poukázané částky ve výši [částka]. [název soudu] svým rozhodnutím ze dne [datum] přijal od [právnická osoba] s odkazem na § 1953 občanského zákoníku v platné znění částku ve výši [částka], a to částku [částka] odpovídající částce [částka] a částku [částka] odpovídající částce [částka]. Z usnesení [název soudu] ze dne [datum rozhodnutí] č. j. [číslo jednací] soud zjistil, že soud nevydal žalobkyni z úschovy soudu část předmětu úschovy – částku ve výši [částka], neboť žalovaný zastoupený opatrovníkem nesouhlasil s vydáním předmětu úschovy. Ze smlouvy o zájezdu ze dne [datum] čuzavřené mezi žalobkyní a cestovní kanceláří [anonymizována dvě slova] a z předpisu platby cestovní agentury [právnická osoba] soud zjistil, že žalobkyně si u cestovní kanceláře objednala zájezd za cenu [částka], přičemž po zaúčtování zálohy měla žalobkyně dále uhradit do [datum] částku ve výši [částka] na účet [bankovní účet]. Z příkazu k úhradě ze dne [datum] soud zjistil, že žalobkyně přikázala na účet [bankovní účet] částku ve výši [částka].

5. Svá skutková zjištění soud opřel o výše uvedené listinné důkazy, o jejichž pravosti a věcné správnosti neměl žádných pochybností. O skutkovém stavu učinil soud tento závěr: Žalobkyně si u cestovní kanceláře objednala zájezd za celkovou cenu [částka] s tím, že po uhrazení zálohy měla být zbylá cena zájezdu ve výši [částka] uhrazena cestovní kanceláři na účet vedený u [právnická osoba] [bankovní účet]. Dne [datum] zaslala žalobkyně uvedenou částku na účet vedený u [právnická osoba] [bankovní účet]. Tento účet byl u [právnická osoba] vedený na jméno žalovaného. Rozdíl v číslech účtu spočívá pouze v předčíslí [anonymizováno]. Lze tedy uzavřít, že chybou v psaní, tedy v uvedení čísla bankovního účtu bez předčíslí [anonymizováno], došlo ze strany žalobkyně k převedení peněžní částky na bankovní účet jiného subjektu. Konečně lze uzavřít, že částka [částka] odpovídá složené částce ve výši [částka].

6. Právně posoudil soud věc následovně:

7. Dle ust. § 298 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních vydá soud předmět úschovy příjemci na jeho žádost. Jestliže ke složení došlo proto, že někdo jiný než příjemce uplatňuje právo na vydání předmětu úschovy nebo že někdo jiný, jehož souhlasu je třeba, nesouhlasí s vydáním předmětu úschovy příjemci, je k vydání předmětu úschovy zapotřebí souhlasu všech účastníků a osoby, pro jejíž nesouhlas s plněním došlo ke složení do úschovy. Souhlasu složitele je však třeba jen tehdy, bylo-li plnění složeno pro neznámého věřitele. Podle odst. 3 předmětného ustanovení složiteli vydá soud předmět úschovy na jeho žádost, a) jestliže příjemce projeví s tímto postupem souhlas, b) prohlásí-li příjemce soudu, že předmět úschovy nepřijímá, nebo c) nevyjádří-li se příjemce ve lhůtě stanovené soudem, ačkoliv byl na takové následky upozorněn. Podle odst. 4 předmětného ustanovení jiné osobě, než která je uvedena v odstavcích 1 až 3, žádající o vydání předmětu úschovy, jej vydá soud jen se souhlasem složitele a příjemce.

8. Dle ust. § 299 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb. platí, byl-li souhlas s vydáním předmětu úschovy odepřen, lze jej nahradit pravomocným rozsudkem soudu, kterým bylo rozhodnuto, že ten, kdo vydání odporoval, je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žadateli.

9. S ohledem na skutečnost, že všechny skutkové okolnosti nasvědčují omylu žalobkyně, resp. její chybě v psaní při poukazování peněžního obnosu na účet cestovní kanceláře, kdy v řízení nebyl tvrzen ani prokázán jakýkoliv právní nárok žalovaného na peněžní prostředky takto poukázané, soud považuje za jedině možné uložit žalovanému, aby souhlasil s vydáním částky [částka] z úschovy soudu. Po právní moci tohoto rozsudku bude na základě nahrazeného projevu vůle (§ 161 odst. 3 o.s.ř.) pokračováno v řízení o úschově.

10. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn dle § 142 odst. 1 o.s.ř., když však v řízení úspěšné žalobkyni žádné náklady nevznikly.

11. Vzhledem k tomu, že žalovanému byl ze strany soudu ustanoven opatrovník z řad advokátů, platí jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, s odkazem na ustanovení § 140 odst. 2 o. s. ř., stát. Odměna za zastupování opatrovníkovi náleží dle ustanovení vyhlášky o mimosmluvní odměně, a to dle § 7 bod 5 a. t., dle nějž sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby (vyjádření ve věci ze dne [datum]) činí z tarifní hodnoty [částka] částku [částka], kdy dle § 12a odst. 1 a. t. se sazba mimosmluvní odměny dle § 7 a. t. za úkony právních služeb ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení snižuje o 20 %. Odměna opatrovníka tedy sestává z částky [částka] za jeden úkon právní služby včetně jedné paušální náhrady výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t. daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky [částka] ve výši [částka]. Opatrovníkovi náleží odměna ve výši [částka] (výrok III. tohoto rozsudku).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Městskému soudu [obec], prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 26. listopadu 2021

Mgr. Petra Vránová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙