Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 4 C 4/2022-28

Jednací číslo:
4 C 4/2022-28
Soud:
Okresní soud v Klatovech
Autor:
Štětinová, Alena, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSKT:2022:4.C.4.2022.1
Předmět řízení:
zaplacení částky [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
06. 04. 2022
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 2910 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

4 C 4/2022-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Klatovech rozhodl samosoudkyní [celé jméno řešitele] ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení částky [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka], do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení v částce [částka], do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Okresního soudu v Klatovech soudní poplatek v částce [částka], do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne [datum] žalobu o zaplacení částky [částka] s odůvodněním, že žalovaný dne [datum] rozbil [anonymizováno] dvojsklo vchodových dveří [anonymizováno] oddělení Policie ČR v [obec], bezprostředně poté kontaktoval žalobkyni a sdělil jí, že [anonymizováno] výplň rozbil z důvodu, že nemá kde spát a chce být zatčen. Žalobkyně následně zjistila, že skutečně došlo k rozbití skla dveří. Oprava rozbité výplně, provedená firmou [právnická osoba] si vyžádala náklady v celkové výši [částka]. Na základě faktury vystavené uvedenou firmou žalobkyně danou částku uhradila dne [datum]. Žalovaný ani na výzvu žalovanou částku žalobkyni nezaplatil.

K jednání nařízenému na den [datum] se účastníci nedostavili, žalobkyně byla k jednání omluvena, žalovaný měl předvolání doručeno společně se žalobou dne [datum], soud proto dle § 101 odst. 3 o. s. ř. věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti účastníků na podkladě listinných důkazů.

Žalobkyně předložila soudu úřední záznam Policie ČR ze dne [datum], z něhož bylo zjištěno, že žalovaný dne [datum] telefonicky kontaktoval Policii ČR – oddělení [obec] se sdělením, že chce být zatčen, neboť rozbil [anonymizováno] výplň vchodových dveří v sídle PČR v [obec]. Policie následně shledala poškození pravé poloviny vstupních [anonymizováno] dveří, kde bylo rozbité přední [anonymizováno] o rozměrech [anonymizováno] x [anonymizováno] cm o síle [anonymizováno] mm, [anonymizována čtyři slova] výplně dveří, kdy v prostoru kliky bylo rozbité sklo o průměru [anonymizováno] cm. Fotografie na [číslo listu] dokladují rozbité [anonymizováno]. Z oznámení o přestupku ze dne [datum] bylo zjištěno, že žalobkyně oznámila incident [stát. instituce]. Z faktury společnosti [právnická osoba] bylo zjištěno, že žalobkyni byla za opravu [anonymizováno] výplně vyfakturována částka [částka], splatnost faktury nastala dne [datum]. Žalobkyně dle výpisu z účtu fakturu uhradila dne [datum]. Žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě nákladů vynaložených na opravu dveří dopisem ze dne [datum].

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Z předložených listin má soud za prokázané, že dne [datum] žalovaný rozbil [anonymizováno] výplň dveří žalobkyně, čímž způsobil žalobkyni škodu ve výši představující náklady na opravu věci, tj. [částka]. Po právní stránce hodnotí soud nárok žalobce jako nárok na náhradu škody dle ustanovení § 2910 o. z. Žalovaný nepředložil žádný důkaz o tom, že by dlužnou částku uhradil, proto mu tato povinnost byla uložena. Žalovanou částku je povinen žalovaný zaplatit ve lhůtě 3 dnů stanovené dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

Náklady řízení byly procesně úspěšné žalobkyni přiznány na podkladě ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. Tyto náklady jsou tvořeny částkou [částka], a to za předžalobní upomínku ve výši [částka] a podání žaloby ve výši [částka]. Výše těchto nákladů má oporu v ustanovení § 151 odst. 3 o. s. ř. a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb.

Výrokem III. soud uložil žalovanému povinnost zaplatit státu soudní poplatek v částce [částka], když žalobkyně je od soudního poplatku osvobozena a žalovaný byl ve sporu neúspěšný (§ 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné dle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Klatovy 6. dubna 2022

Mgr. Alena Štětinová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙