Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 4 C 48/2022-36

Jednací číslo:
4 C 48/2022-36
Soud:
Okresní soud v Klatovech
Autor:
Štětinová, Alena, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSKT:2022:4.C.48.2022.1
Předmět řízení:
zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
11. 04. 2022
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 4 z. č. 168/1999 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

4 C 48/2022-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Klatovech rozhodl samosoudkyní [celé jméno řešitele] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená [anonymizováno] [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši [anonymizováno] ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení a v částce [částka] na účet [anonymizována dvě slova] [jméno] [příjmení], do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou došlou Okresnímu soudu v Klatovech dne [datum] se žalobkyně domáhala na žalovaném zaplacení částky [částka] s příslušenstvím. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobkyně zjistila, že [anonymizováno] [registrační značka] je evidován v [anonymizováno] registru vozidel jako provozovaný, ale v období od [datum] do [datum] (tj. po dobu [anonymizováno] dnů) k němu nebylo sjednáno pojištění [anonymizováno]. V této době byl vlastníkem/provozovatelem vozidla žalovaný, který je povinen pojištění [anonymizováno] sjednat dle § 1 odst. 2 zákona č. 168/199 Sb. Žalovaný je také povinnou osobou k úhradě příspěvku ve smyslu § 4 odst. 1 téhož zákona. Ač byla žalovanému odeslána písemná výzva k uhrazení příspěvku, žalovaný příspěvek neuhradil. Příspěvek činí [částka], náklady na mimosoudní uplatnění práva činí [částka], celkem tedy [částka].

Soud jednal dne [datum] bez přítomnosti účastníků, žalobkyně byla z jednání omluvena, žalovaný se nedostavil, předvolání měl řádně doručeno dne [datum]. Soud měl dostatek podkladů pro rozhodnutí ve věci samé dle § 101 odst. 2 a 3 o. s. ř.

Ze sdělení [anonymizováno] [obec] bylo zjištěno, že žalovaný byl v dlužném období vlastníkem předmětného [anonymizováno]. Žalobkyně soudu předložila [anonymizováno] k úhradě zákonného příspěvku nepojištěného vozidla adresované žalovanému spolu s rozpisem zákonných příspěvků ze dne [datum], další upomínky mají datum [datum], [datum] a [datum].

Z ustanovení § 4 odst. 1, 2, 3 zákona č. 168/99 Sb. vyplývá povinnost žalovaného zaplatit za vozidlo [registrační značka] zákonný příspěvek nepojištěných za nepojištěné období od [datum] do [datum], tj. [anonymizováno] dní po [částka], tj. celkem částku [částka]. Dále žalobkyni svědčí nárok na příspěvek za mimosoudní uplatnění práva v částce [částka] dle § 4 odst. 4 zákona č. 168/199 Sb. ve spojení s § 2a vyhl. č. 205/1999 Sb. Na úroky z prodlení má žalobkyně nárok na podkladě § 1970 o. z. Příslušenství je v daném případě tvořeno úrokem z prodlení, jehož výše odpovídá § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb. Lhůta k plnění byla stanovena třídenní dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

Podle § 142 odst. 1 o. s. ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud za současného konstatování, že byly splněny podmínky § 142a odst. 1 o. s. ř., přiznal procesně úspěšné žalobkyni na nákladech soudního řízení odměnu za [anonymizováno] úkony právní služby dle § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/96 Sb. po [částka] (tj. [částka]), [anonymizováno] režijní paušál po [částka] dle § 14b odst. 5 téže vyhlášky (tj. [částka]), dále [anonymizováno] DPH v částce [částka] dle § 137 odst. 3 písm. a) o. s. ř. a soudní poplatek ve výši [částka], tedy celkem činí náklady řízení žalobkyně částku [částka]. V daném případě bylo u prvních tří úkonů právní služby postupováno dle § 14b citované vyhlášky, neboť návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech, částka nepřesahuje 50 000 Kč a žalobkyni byla přiznána plná náhrada nákladů řízení. Náklady řízení zaplatí žalovaný rovněž ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné dle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Klatovy 11. dubna 2022

Mgr. Alena Štětinová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙