Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 13 C 125/2021-55

Jednací číslo:
13 C 125/2021-55
Soud:
Okresní soud v Lounech
Autor:
Svobodová, Jitka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSLN:2022:13.C.125.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení 15 097,86 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
22. 03. 2022
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

13 C 125/2021-55

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Lounech rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Svobodovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení částky 15 097,86 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 15 097,86 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 15 097,86 Kč od 28. 6. 2019 do zaplacení, to vše ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 2 252 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala, aby soud uložil žalované zaplatit částku výše uvedenou s tím, že původní věřitel se žalovanou uzavřel dne [datum] prostřednictvím internetových stránek [webová adresa] a sms zpráv smlouvu o úvěru, na základě které původní věřitel žalované poskytl úvěr ve výši 7 300 Kč, přičemž žalovaná byla zavázána původnímu věřiteli uhradit úvěr do dne [datum]. Žalobkyně specifikovala, jakým způsobem dospěla k výpočtu dlužné částky.

2. V souladu s ustanovením § 115a o. s. ř. k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. V tomto případě účastníci řízení vyslovili s tímto postupem souhlas.

3. Z listin založených ve spisu má soud za prokázané, že mezi původním věřitelem a žalovanou byla uzavřena dne [datum] nepochybně řádně a platně smlouva o úvěru, na základě které se původní věřitel zavázal poskytnout žalované úvěr ve výši 7 300 Kč a žalovaná se zavázala dluh hradit do dne [datum]. Soud má za prokázané, že žalovaná byla seznámena se smluvními podmínkami z této smlouvy. Skutečnosti tvrzené žalobkyní jsou v souladu s historií dluhu předloženého žalobkyní. Z výzvy k úhradě má soud za prokázané, že žalobkyně se pokoušela celou věc řešit smírnou cestou.

4. Takto prokázané dílčí skutečnosti soud shrnul v celkovém skutkovém stavu věci, který zároveň posoudil podle práva. Podle § 2395 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „o. z.”) smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

5. V tomto případě bylo prokázáno, že mezi původním věřitelem a žalovanou byla uzavřena výše uvedená úvěrová smlouva, na základě které jí byla poskytnuta částka ve výši 7 300 Kč, když žalovaná se zavázala hradit tento dluh do dne [datum]. Nebylo však prokázáno, že žalovaná by svůj dluh ve výši 15 097,86 Kč uhradila, a soudu proto nezbylo, než návrhu žalobkyně vyhovět a uložit žalované zaplatit shora uvedenou částku se zákonným úrokem z prodlení.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 2 252 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 800 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 15 097,86 Kč sestávající z částky 300 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 1 200 Kč ve výši 252 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Lounech.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Louny 22. března 2022

Mgr. Jitka Svobodová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙