Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 17/2022-12

Jednací číslo:
7 C 17/2022-12
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 5
Autor:
Eliášová, Lenka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP5:2022:7.C.17.2022.1
Předmět řízení:
O zaplacení 5 000 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
14. 03. 2022
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
ručení
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2 vyhl. č. 205/1999 Sb.
§ 2a vyhl. č. 205/1999 Sb.
§ 15 z. č. 168/1999 Sb.
§ 132 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

7 C 17/2022-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl samosoudkyní Mgr. Lenkou Eliášovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení 5 000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 5 000 Kč spolu s úrokem z prodlení z této částky ve výši 8,5% p.a. od 25.8.2021 do zaplacení a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč, k rukám Mgr. [jméno] [příjmení], advokátky a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala na žalovaném zaplacení zažalované částky s odůvodněním, že v souladu s § 15 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zjistila, že žalovaný je vlastníkem (provozovatelem) vozidla [příjmení] [příjmení], [registrační značka], [VIN kód] je evidováno v registru silničních vozidel jako provozované, ale v období od 9.1.2021 do 18.4.2021, tedy po dobu 100 dní, k němu nebylo sjednáno pojištění odpovědnosti. Výše příspěvku se dle § 4 odst. 3 Zákona vypočte jako součin počtu nepojištěných dní a výše denní sazby podle druhu vozidla, která je v daném případě na základě § 4 odst. 5 Zákona stanovena § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 205/1999 Sb. částkou 47 Kč, neboť se v případě Vozidla jedná o osobní automobil nad 1350 cm3 do 1850 cm3. Výše příspěvku tedy v tomto případě při 100 nepojištěných dnech činí 4 700 Kč. Výše nákladů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek je stanovena § 2a vyhlášky Ministerstva financí č. 205/1999 Sb. na částku 300 Kč. Výzva k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných byla žalovanému řádně zaslána. Žalovaný však svou povinnost ve lhůtě 30 dnů nesplnil. Žalovaný nesplnil podmínky žalobkyně a do dnešního dne neuhradil nic z dlužné částky, a to ani po upomínce ze dne 16.11.2021.

2. Žalovaný se meritorně nevyjádřil.

3. Jednotlivá skutková zjištění má soud za prokázaná z následujících důkazů: žalobce vyzval žalovaného k úhradě částky 4 700- Kč – zákonného příspěvku nepojištěných + náklady na vymáhání ve výši 300 Kč, když žalovaný neměl uzavřeno povinné ručení za období od 9.1.2021 do 18.4.2021 (prokázáno výzvou k úhradě). Žalobce vyzval žalovaného k úhradě dlužné částky (prokázáno upomínkou vč. dodejky).

4. Všechny v řízení provedené důkazy soud zhodnotil postupem dle ust. § 132 o.s.ř. a dospěl k závěru, že jsou plně věrohodné, nikterak si neodporují, naopak se navzájem doplňují a dohromady přesvědčivě vytváří ucelený obraz skutkového stavu. Dalšími důkazy řízení doplňováno nebylo, neboť skutkový stav je v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí prokázán s dostatečnou mírou jistoty.

5. Po právní stránce posoudil soud danou věc takto:

6. Vztah mezi účastníky se řídí zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (dále jen„ zákon“). Podle ust. § 4 odst. 1 zákona vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (dále jen "osoba povinná k zaplacení příspěvku") jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit [anonymizováno] příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno. Příspěvek se podle ust. § 4 odst. 3 zákona vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla, a taktéž nákladů na jeho uplatnění včetně nákladů vymáhání (ust. § 4 odst. 4 zákona). Tím, že vozidlo žalovaného nemělo v předmětném období uzavřeno povinné ručení, vznikla žalovanému povinnost uhradit žalobkyni příspěvek nepojištěných, což ani na základě upomínky neučinil, a proto soud žalobě vyhověl. O příslušenství bylo rozhodnuto podle ust. § 1970 o.z. ve spojení s ust. § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

7. Výrok II. o náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 9 odst. 2, § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 5 000 Kč sestávající z částky 200 Kč za převzetí a přípravu zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. a) a. t., z částky 200 Kč za jednoduchou výzvu k plnění dle § 11 odst. 2 písm. h) a. t. a z částky 200 Kč za písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

8. Lhůty ke splnění povinnosti byly stanoveny dle § 160 o.s.ř., když soud neshledal důvod pro jejich prodloužení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 14. března 2022

Mgr. Lenka Eliášová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙