Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 16/2022-17

Jednací číslo:
7 C 16/2022-17
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 5
Autor:
Eliášová, Lenka, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP5:2022:7.C.16.2022.1
Předmět řízení:
O zaplacení 26 329 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
14. 03. 2022
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
nájem bytu
peněžité plnění
smlouva nájemní
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2201 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2247 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

7 C 16/2022-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl samosoudkyní Mgr. Lenkou Eliášovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovaným: 1. [celé jméno žalovaného], [datum narození] bytem [adresa žalovaného a žalované]

2. [celé jméno žalované], [datum narození] bytem [adresa žalovaného a žalované]

pro zaplacení 26 329 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně uhradit žalobkyni částku 26 329 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,25% p.a.

z částky 7 135 Kč od 1.3.2021 do zaplacení,

z částky 2 051 Kč od 1.3.2021 do zaplacení,

z částky 7 135 Kč od 1.4.2021 do zaplacení,

z částky 1 231 Kč od 1.4.2021 do zaplacení,

z částky 7 135 Kč od 1.5.2021 do zaplacení,

z částky 1 642 Kč od 1.5.2021 do zaplacení,

z částky 9 186 Kč od 1.11.2020 do 26.11.2020,

z částky 9 186 Kč od 1.1.2021 do 19.1.2021,

z částky 9 186 Kč od 1.2.2021 do 24.2.2021, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 2 506 Kč, k rukám Mgr. [jméno] [příjmení], advokátky a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhá po žalovaných zaplacení částky shora uvedené spolu s příslušenstvím. Žalobkyně uvedla, že jakožto pronajímatelka, uzavřela se žalovaným 1) a žalovanou 2) dne 10. 11. 2016 nájemní smlouvu, jejímž předmětem byl nájem bytu [číslo] (ev. [číslo]) ve 4. podlaží budovy [adresa] na adrese [adresa žalovaného a žalované] o. [anonymizováno], kat. území [část obce] (dál jen "byt"). Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to do 31. 10. 2018. Doba nájmu byla následně prodloužena až do 30. 4. 2021 a to dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7. 10. 2020. Žalobkyně, žalovaný 1) a žalovaná 2) uzavřeli novou nájemní smlouvu na byt dne 16. 4. 2021. Tato nájemní smlouva byla rovněž uzavřena dobu určitou a to od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021. Na úhradách nájemného za období od měsíce února roku 2021 do měsíce dubna roku 2021 a na úhradách za plnění spojená s užíváním předmětného bytu dluží žalovaný 1) a žalovaná 2) žalobkyni částku ve výši 26 329 Kč. Smluvně ujednané nájemné činilo 6 503 Kč měsíčně. Ujednané zálohy (do dubna 2021) odpovídaly částce 2 051 Kč. V březnu 2021 došlo k částečné úhradě ve výši 820 Kč na zálohy (dlužná částka za březen 2021 tedy odpovídá 1 231 Kč). V dubnu 2021 došlo k částečné úhradě 411 Kč na zálohy (dlužná částka za duben 2021 tedy odpovídá 1 642 Kč). Žalovaný 1) a žalovaná 2) byli povinni hradit i nájemné věcí umístěných v bytě (elektrický sporák, akumulační kamna, elektrický bojler a vodoměr) a to ve výši 632 Kč měsíčně. Splatnost byla určena k poslednímu dni příslušného měsíce. Žalobkyniny náleží i zákonný úrok z prodlení za opožděné úhrady ze strany žalovaných a to za říjen 2020 (uhrazeno až dne 26.11. 2020), prosinec 2020 (uhrazeno až dne 19. 1. 2021) a za leden 2021 (uhrazeno až dne 24. 2. 2021). Žalovaný 1 a žalovaný 2 byli k úhradě vyzváni dopisem - předžalobní výzvou [číslo jednací] ze dne 11. 5. 2021. K dnešnímu dni nedošlo k žádnému plnění. Nadto žalobkyně uvedla, že se jedná o pohledávku vzniklou až v průběhu insolvenčního řízení.

2. Žalovaný č.1) a ni žalovaní č.2) se k žalobě meritorně nevyjádřili.

3. Na základě zjištění učiněných z předložených listin dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu ve věci samé: Žalovaní užívali byt bytu [číslo] (ev. [číslo]) ve 4. podlaží budovy [adresa] na adrese [adresa žalovaného a žalované] o. [anonymizováno], kat. území [část obce], který je ve vlastnictví žalobkyně, do 31.10.2021 na základě nájemní smlouvy (prokázáno nájemní smlouvou ze dne 10.11.2016 vč. dodatku č.3, nájemní smlouvou ze dne 16.4.2021). Nájemné bylo sjednáno ve výši 6 503 Kč měsíčně, zálohy na náklady spojené s užíváním bytu odpovídaly částce 2 051 Kč a nájemné věcí umístěných v bytě (elektrický sporák, akumulační kamna, elektrický bojler a vodoměr) ve výši 632 Kč (prokázáno evidenčním listem). Žalovaní uhradili v březnu 2021 částku ve výši 820 Kč na zálohy (dlužná částka za březen 2021 tedy odpovídá 1 231 Kč), v dubnu 2021 došlo k částečné úhradě 411 Kč na zálohy (dlužná částka za duben 2021 tedy odpovídá 1 642 Kč) a za říjen 2020 byla celá částka uhrazena až dne 26.11. 2020), za prosinec 2020 byla celá částka uhrazena až dne 19. 1. 2021 a za leden 2021 byla celá částka uhrazena až dne 24. 2. 2021 (prokázáno přehledem úhrad). Žalovaní byli vyzváni k úhradě dlužné částky dne 11.5.2021 (prokázáno předžalobní výzvou [číslo jednací] ze dne 11. 5. 2021 vč. doručenek).

4. Na základě shora uvedeného závěru o skutkovém stavu posoudil soud věc po právní stránce takto: V řízení bylo prokázáno, že mezi účastníky byla uzavřena nájemní smlouva, na základě které přenechala žalobkyně žalovaným do užívání [číslo] (ev. [číslo]) ve 4. podlaží budovy [adresa] na adrese [adresa žalovaného a žalované] o. [anonymizováno], kat. území [část obce] a žalovaní se zavázali za to platit žalobkyni nájemné dle § 2201 a násl. OZ. Žalovaní byli dále povinni hradit služby spojené s užíváním bytu dle § 2247 OZ. Vzhledem k tomu, že se žalobkyni předloženými listinnými důkazy podařilo prokázat tvrzení obsažená v žalobě, rozhodl soud s odkazem na citovaná zákonná ustanovení tak, je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku. O příslušenství bylo rozhodnuto dle § 1970 OZ ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 S.

5. Výrok II. o náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 2 506 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 1 054 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 26 329 Kč sestávající z částky 300 Kč za převzetí a přípravu zastoupení dle § 11 odst. 1 písm. a) a. t., z částky 300 Kč za jednoduchou výzvu k plnění dle § 11 odst. 2 písm. h) a. t. a z částky 300 Kč za písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. d) a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 1 200 Kč ve výši 252 Kč.

6. Lhůty ke splnění povinnosti byly stanoveny dle § 160 o.s.ř., když soud neshledal důvod pro jejich prodloužení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Městskému soudu v Praze, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 5. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaní povinnosti uložené jim tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 14. března 2022

Mgr. Lenka Eliášová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙