Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 7 C 286/2021-62

Jednací číslo:
7 C 286/2021-62
Soud:
Okresní soud v Litoměřicích
Autor:
Liscová, Daniela, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSLT:2021:7.C.286.2021.1
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím

Datum vydání:
23. 03. 2021
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 46b z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2991 z. č. 89/2012 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 118a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 573 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1958 z. č. 89/2012 Sb.
§ 580 z. č. 89/2012 Sb.
§ 114c z. č. 99/1963 Sb.
§ 3028 z. č. 89/2012 Sb.
z. č. 257/2016 Sb.
z. č. 297/2016 Sb.
§ 562 z. č. 89/2012 Sb.
§ 561 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1841 z. č. 89/2012 Sb.
§ 570 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

7 C 286/2021-62

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Litoměřicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Liscovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši [anonymizováno] ročně z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení, a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Ve zbytku, tj. co do požadavku žalobkyně na zaplacení částky [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši [anonymizováno] ročně z částky [částka] za dobu od [datum] do [datum] a se zákonným úrokem z prodlení ve výši [anonymizováno] ročně z částky [částka] za dobu od [datum] do zaplacení, se žaloba zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně (dříve nazvaná [právnická osoba]) se domáhala rozhodnutí, kterým by byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni [částka] s příslušenstvím. Žalobu odůvodnila tím, že dne [datum] uzavřela se žalovaným smlouvu o revolvingovém úvěru [číslo] na jejímž základě postupně převedla na bankovní účet žalovaného (účet č. [bankovní účet]) peněžní prostředky ve výši [částka] Smlouva byla uzavřena distančně prostřednictvím elektronických prostředků. Žalovaný se zavázal čerpané peněžní prostředky ([částka]) vrátit spolu s poplatkem za čerpání úvěru ve výši [anonymizováno] z čerpané jistiny tj. [částka] a s úrokem ve výši [anonymizováno] měsíčně, který žalobkyně vyčíslila částkou [částka]. V případě prodlení byl žalovaný povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu [částka] za každý započatý kalendářní měsíc, tj. [částka] za 3 měsíce. Žalovaný uhradil žalobkyni celkem částku [částka] Ani přes předžalobní upomínku neuhradil žalovaný žalobkyni ničeho dalšího.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. K jednání, které se ve věci konalo dne [datum], se žalovaný nedostavil, ačkoliv byl předvolán na adresu pro doručování podle § 46b písm. a) zák. č. 99/11 444 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neomluvil se a nepožádal o odročení jednání. Žalobkyně se k jednání též nedostavila, svou neúčast omluvila a požádala soud, aby jednal v její nepřítomnosti. Podle § 101 odst. 3 o. s. ř. proto soud věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti žalobkyně, právního zástupce žalobkyně a žalovaného.

4. Provedeným dokazováním soud zjistil následující skutečnosti:

5. Z listiny označené smlouva o revolvingovém úvěru [číslo] soud zjistil, že byla vyhotovena listina úvěrové smlouvy datovaná [datum], kde jako úvěrující je označena žalobkyně a jako klient žalovaný. Na základě této smlouvy se měla žalobkyně zavázat poskytnout žalovanému úvěr až do výše [částka], a to na požádání žalovaného a žalovaný se měl zavázat tyto peněžní prostředky žalobkyni i s úrokem ve výši [anonymizováno] z čerpané částky měsíčně a poplatkem ve výši [anonymizováno] z každého čerpání splatit. Výše prvního čerpání úvěru měla být omezena částkou [částka]. V případě prodlení se splácením dluhu měl být žalovaný povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu [částka] za každý započatý kalendářní měsíc. Smlouva však není opatřena řádným podpisem žalovaného.

6. Žalobkyně předložila fotokopii občanského průkazu žalovaného, ze které nevyplývá kdy, od koho a jakým způsobem ji žalobkyně získala.

7. Z výpisu z účtu žalobkyně (účet [číslo]) za červen a září 2020 soud zjistil, že žalobkyně dne [datum] poukázala částku ve výši [částka] a dne [datum] částku ve výši [částka] na účet č. [bankovní účet].

8. Z výpisu k revolvingovému úvěru ze dne [datum], [datum], [datum], [datum] a [datum] bylo zjištěno, že žalovaný načerpal celkem částku [částka] ([částka] v červnu 2020 + [částka] v září 2020) a že žalobkyni uhradil pouze [částka] ([částka] v srpnu 2020 + [částka] v září 2020).

9. Ze zprávy [právnická osoba] ze dne [datum] včetně příloh soud zjistil, že žalobkyně odeslala na účet žalovaného (účet [číslo]) finanční prostředky a to dne [datum] ve výši [částka] a dne [datum] ve výši [částka].

10. Z výplatní pásky žalovaného za měsíc březen 2020 bylo zjištěno, že žalovanému byla vyplacena čistá mzda ve výši [částka].

11. Z předžalobní upomínky ze dne [datum] soud zjistil, že žalobkyně prostřednictvím svého zástupce žalovaného vyzvala k zaplacení částky v celkové výši [částka], z toho [částka] na jistině, [částka] na úroku z prodlení a [částka] na náhradě nákladů právního zastoupení, a to do [datum]. Z výpisu z poštovního podacího archu ze dne [datum] soud ověřil, že tohoto dne byla žalovanému odeslána zásilka.

12. Z výpisu z obchodního rejstříku soud zjistil, že žalobkyně je obchodní společnost s předmětem podnikání poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

13. Po skutkové stránce má soud za prokázané tyto skutečnosti zjištěné z listinných důkazů v řízení provedených, tj. že žalobkyně dne [datum] poukázala na účet žalovaného (účet č. [bankovní účet]) platbu ve výši [částka] a dne [datum] platbu ve výši [částka]. Žalovaný žalobkyni uhradil pouze [částka]. Žalobkyně žalovaného dopisem ze dne [datum], odeslaným žalovanému dne [datum] vyzvala k úhradě dluhu v celkové výši [částka] nejpozději do [datum].

14. Podle § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o. z.), se tímto zákonem řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

15. Podle § 104 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. zákona o spotřebitelském úvěru smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vyžaduje písemnou formu.

16. Podle § 561 odst. 1 o. z., k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat.

17. Podle § 562 odst. 1 o. z., je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Podle odst. 2 citovaného ustanovení se má za to, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li se systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. Byl-li záznam pořízen při provozu závodu a dovolá-li se jej druhá strana k svému prospěchu, má se za to, že záznam je spolehlivý.

18. Podle § 1841 o. z., smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v tomto zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.

19. Podle § 2395 o. z., smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

20. Podle § 2991 odst. 1 o. z., kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

21. Podle § 2991 odst. 2 o. z., bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

22. Otázkou zůstává otázka splnění požadavku písemnosti smlouvy o revolvingovém úvěru [číslo] ze dne [datum]. Obecně lze uvést, že pojem písemnosti zahrnuje textové či obrazové informace zachycené nejen v listinné, ale též v elektronické či jakékoliv jiné podobě, která umožňuje trvalý a písemný záznam dané informace s možností její autentizace, tj. přičitatelnosti určitému subjektu. Písemná forma je tak naplněna i tehdy, pokud bylo určité právní jednání provedeno za pomoci elektronických prostředků, jako je internet, elektronická pošta apod. Avšak v kontextu posuzované věci je stěžejní otázkou naplnění požadavku autentizace. Tomuto účelu nejlépe slouží podpis, díky němuž lze identifikovat jednající subjekt a současně ověřit, že skutečně jednal ten, kdo se podepsal.

23. Na základě zjištěného skutkového stavu věci a citovaných zákonných ustanovení soud dospěl k závěru, že písemná forma smlouvy o revolvingovém úvěru [číslo] ze dne [datum], tak jak požaduje zákon, nebyla zachována. Písemná forma vyžaduje zachycení obsahu jednání včetně označení (identifikace) jednající osoby v písmenech a číslech a také podpis, tedy ověření (autentizaci) jednající osoby ve vztahu k obsahu písemnosti. Písemný projev tedy musí být podepsán a je platný až po podpisu jednající osoby bez ohledu na to, zda byl zachycen v listinné nebo elektronické podobě. Z formálního hlediska se za podpis považuje pouze takové technické provedení identifikace osoby, které umožňuje objektivně (tedy samo o sobě, ze svých vlastností) ověřit identitu osoby, která jej provedla. V případě zachycení písemného projevu v listinné podobě je nahrazení vlastnoručního podpisu užitím mechanických prostředků zcela výjimečné, zejména jedná-li se o podpis spotřebitele. Soud nevidí důvod, proč by v případě zachycení písemného projevu v elektronické podobě měla být míra spolehlivosti při určení jednající osoby nižší než je tomu v podobě listinné. Naopak v situaci, kdy ve světě elektronických dokumentů je padělání identity a nezjistitelné změny obsahu dokumentů mnohem snazší, než je tomu u listinných dokumentů, je potřeba důsledně vyžadovat, aby byl elektronický dokument podepsán takovým podpisem, který zaručuje jak to, že dokument nebyl po připojení podpisu změněn, tak identitu podepisující osoby.

24. Žalobkyně neprokázala a nenabídla soudu důkazy k prokázání tvrzení, zda a kdy se žalovaný (osoba s jeho elektronickou identitou) do systému žalobkyně přihlásil a jaké konkrétní dokumenty odsouhlasil a v jakém znění, tedy, zda smlouva o revolvingovém úvěru [číslo] byla žalovanému skutečně zobrazena v nyní předloženém znění nejen na webových stránkách žalobkyně, ale i v uživatelském rozhraní žalovaného (byla mu adresována) a autentizována (podepsána), a že žalovaný odsouhlasil právě soudu předložené znění smlouvy kliknutím na virtuální tlačítko„ clickthrough smlouva“ (či jiným způsobem a jakým).

25. Úvěrová smlouva nebyla platně uzavřena ani podle § 562 odst. 2 o. z., tedy za použití elektronických nebo jiných technických prostředků umožňující zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby. Žalobkyně neprokázala, že žalobkyní ovládané elektronické prostředí, ve kterém mělo dojít k právnímu jednání s žalovaným, samo o sobě umožňuje zachycení obsahu jednání a určení osoby jinak než elektronickým podpisem alespoň se značnou úrovní důvěry odpovídající míře identifikace a autentizace na základě vlastnoručního podpisu či zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

26. Prokazovanou skutečnost lze mít za prokázanou, jestliže lze bez rozumných pochybností nabýt jistoty (přesvědčení) o tom, že se tato skutečnost opravdu stala (že je pravdivá); nestačí, lze-li usuzovat pouze na možnost její pravdivosti (na její pravděpodobnost) – např. 21 Cdo 2682/2013. V dané věci dospěl soud k závěru, že nedošlo k řádnému ujednání o uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru [číslo] mezi účastníky učiněné elektronickými prostředky. Smlouva o revolvingovém úvěru [číslo] ze dne [datum] není opatřena řádným popisem žalovaného, a soudu nebyla doložena ani žádná odpovídající písemná korespondence mezi účastníky zachycující její obsah. Soud tedy dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by smlouva mezi žalobkyní a žalovaným byla platně uzavřena. K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího, tedy vlastnoruční podpis jednajícího nebo podpis právního jednání učiněného elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, tj. způsobem umožňujícím jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě nebo že podpis byl nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Uvedené lze považovat za splněné například při sjednávání smlouvy prostřednictvím internetového bankovnictví, zřízeného již na základě existujícího smluvního vztahu mezi spotřebitelem a finanční institucí, kdy finanční instituce již dříve klienta identifikovala, přičemž pro další komunikaci s ním mu přidělila personalizované údaje, jejichž prostřednictvím se spotřebitel přihlašuje do internetového bankovnictví, pokud následně v kontraktační fázi učiní další úkon, ze kterého je zřejmá jeho vůle být smluvně vázán. Elektronická značka (ve smyslu zákona o elektronickém podpisu) není pro účely sjednávání spotřebitelského úvěru relevantní. V řízení tedy nebylo prokázáno uzavření smlouvy, když smlouva opatřená písemným podpisem žalovaného nebyla soudu předložena a nebylo ani prokázáno, že by ji žalovaný podepsal elektronicky dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a změně některých dalších zákonů. Soudu tak nezbylo, než konstatovat, že v řízení nebylo prokázáno uzavření dotčené smlouvy.

27. Pokud by se žalobkyně dostavila k jednání, byla by v souladu s § 118a odst. 3 o. s. ř. soudem poučena o tom, že dosud nenavrhla důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení ohledně platného sjednání smlouvy o revolvingovém úvěru [číslo]. Svou neúčastí na jednání však žalobkyně znemožnila soudu poskytnout jí poučení dle § 118a odst. 3 o. s. ř. a současně se tohoto dobrodiní soudu vzdala (viz. např. usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 175/04 či rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 Cmo 294/2001), když jak vyplývá z ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR (např. rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4314/2008), potřebná poučení soud poskytuje pouze při jednání, popřípadě při přípravném roku, nařízeném podle ustanovení § 114c o.s.ř., a není tedy možné poučovat žalobkyni o neunesení důkazního břemene mimo jednání či přípravný rok.

28. Nad rámec výše uvedeného soud konstatuje, že s ohledem na to, že žalobkyně neprokázala, že řádně zkoumala úvěruschopnost žalovaného (srov. čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne [datum], a rozsudek Evropského soudního dvora ze dne [datum] ve věci C [číslo] Consumer Finance proti [jméno] [příjmení] a další, zákon o spotřebitelském úvěru [číslo]), by soud věc posoudil tak, že mezi žalobkyní a žalovaným uzavřená smlouva o revolvingovém úvěru [číslo] ze dne [datum] je absolutně neplatná podle § 580 odst. 1 o. z. pro rozpor se zákonem.

29. Soud se zabýval tím, zda nebylo ze strany žalobkyně poskytnuto žalovanému plnění bez právního důvodu. Ze zprávy [právnická osoba] ze dne [datum] vyplývá, že účet, na který byla dne [datum] připsána částka [částka] a dne [datum] částka [částka], je vedený na žalovaného. Soud proto po právním posouzení dospěl k závěru, že žalovaný se na úkor žalobkyně v této výši bezdůvodně obohatil, neboť žalobkyně částku ve výši [částka] žalovanému poskytla bez právního důvodu, a proto v souladu s § 2991 o. z. má soud za to, že plnění žalobkyně z neplatné smlouvy o revolvingovém úvěru [číslo] je bezdůvodným obohacením žalovaného a žalovaný je povinen toto obohacení žalobkyni vydat. Protože žalovaný část poskytnutého úvěru splatil ([částka]), přiznal soud žalobkyni částku [částka] ([částka] mínus [částka]). Jelikož zákon neupravuje splatnost pohledávek vzniklých z bezdůvodného obohacení, je doba plnění vázána na výzvu věřitele, přičemž dlužník je povinen splnit dluh bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o plnění požádán (§ 1958 odst. 2 o. z.). Žalobkyně neprokázala, že by žalovaného vyzvala k vydání bezdůvodného obohacení dříve, než výzvou ze dne [datum], danou k poštovní přepravě dne [datum]. Vůči nepřítomné osobě působí právní jednání od okamžiku, kdy jí dojde (§ 570 odst. 1 o. z.), tedy od chvíle, kdy se projev vůle dostane do sféry dispozice adresáta a ten má objektivní možnost se s ním seznámit (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 32 Odo 442/2003). Podle § 573 o. z. se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání Podle § 573 o. z. se tak má za to, že výzva byla žalovanému doručena třetí pracovní den po odeslání, tj. [datum] s tím že žalovaný měl plnit nejpozději dne [datum] (lhůta k plnění do [datum]) a od [datum] je tak žalovaný v prodlení. Úrok z prodlení byl přiznán podle § 1970 o. z. a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

30. Ostatní žalobní nároky plynoucí ze smlouvy o revolvingovém úvěru [číslo] uvedené ve výroku II. soud zamítl z důvodu neplatnosti smlouvy (úroky jdoucí před výzvou, smluvní pokuta, poplatek za čerpání úvěru, sjednaný úrok). Ty nelze přiznat, neboť uvedené nároky jsou povahou akcesorické a váží se k hlavnímu závazku (úvěrovému vztahu), který byl neplatně sjednán.

31. Protože žalobkyně byla ve věci převážně neúspěšná, a žalovanému, který byl převážně úspěšný, dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly, nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

32. Lhůtu ke splnění rozsudkem uložených povinností určil soud třídenní podle § 160 odst. 1 o. s. ř., neboť pro uložení lhůty jiné neshledal důvod.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí či exekuci.

Litoměřice 23. března 2021

Mgr. Daniela Liscová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙