Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 26 C 199/2020-33

Jednací číslo:
26 C 199/2020-33
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 1
Autor:
Nedozrálová, Iveta, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP1:2021:26.C.199.2020.1
Předmět řízení:
o zaplacení 46 550 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
18. 01. 2021
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 1181 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1180 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

26 C 199/2020-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivetou Nedozrálovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení 46 550 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 46 550 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky 6 650 Kč od 1.9.2019 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky 6 650 Kč od 1.10.2019 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky 6 650 Kč od 1.11.2019 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky 6 650 Kč od 1.12.2019 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky 6 650 Kč od 1.1.2020 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky 6 650 Kč od 1.2.2020 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky 6 650 Kč od 1.3.2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 13 768,40 Kč, k rukám zástupce žalobce [příjmení] [jméno] [příjmení], advokáta, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu doručeným zdejšímu soudu dne 9. 3. 2020 domáhal na žalovaném zaplacení částek s příslušenstvím uvedených ve výroku I. rozsudku z titulu neuhrazených plateb na služby, do fondu oprav, a správu a provoz žalobce za období srpen 2019 až únor 2020. Žalobce uvedl, že žalovaný je fyzická osoba, která v SVJ vlastní bytovou jednotku [číslo]. Žalovaný v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky [číslo] byl povinen platit za služby v měsíční předepsané výši částku 3 372 Kč, dále platit do fondu oprav v měsíční předepsané výši částku 3 278 Kč a platit za správu a provoz žalobce v měsíční předepsané výši částku 373 Kč, tedy celkem žalovaný byl povinen platit částku 6 650 Kč měsíčně, a to za období květen až červen 2019, přičemž žalovaný za toto období neuhradil ničeho. Za období srpen 2019 až únor 2020 dluh za platby a za služby činí 23 604 Kč (7x 3 372 Kč), dluh za platby do fondu oprav 20 335 Kč (7 x 2 905 Kč), dluh za platby na správu a provoz žalobce 2 611 Kč (7 x 373 Kč). Splatnost záloh byla stanovena evidenčním listem k 30. dni příslušného měsíce. Dlužná částka tak za období srpen 2019 až únor 2020 činí 46 550 Kč. Žalovaný žalobci ničeho nezapltil, na předžalobní upomínku nereagoval.

2. Žalobce vyjádřil svůj souhlas s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Na výzvu soudu ze dne 21. 10. 2020, č. j. 26 C 199/2020-20, aby se žalovaný ve lhůtě vyjádřil k žalobě a uvedl, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání, žalovaný soudu dne 25. 11. 2020 podal žádost o prodloužení lhůty k vyjádření do 10. 12. 2020 z důvodu, že k vyjádření potřebuje nahlédnout do spisu, kdy současný stav mu to neumožňuje, neboť žalovaný se nachází v preventivní karanténě z důvodu potenciální nákazy onemocnění COVID-19 do 29. 11. 2020. S ohledem na tuto skutečnost soud usnesením ze dne 3. 12. 2020 žalovanému prodloužil lhůtu k vyjádření do 10. 12. 2020. Žalovaný se však už nevyjádřil, a proto soud pak vycházel z toho, že žalovaný nemá proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání námitek (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Za dané situace soud zvolil postup podle ustanovení § 115a o.s.ř. a rozhodl ve věci bez nařízení jednání.

3. Z listinných důkazů, a to z výpisu z katastru nemovitostí, z měsíčního předpisu plateb a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním prostor od 1.5.2019 a ze soupisu pohledávek soud zjistil a vzal za prokázaný následující skutkový stav:

Žalovaný je fyzickou osobou, která v SVJ vlastní bytovou jednotku [číslo] kdy v souvislosti s vlastnictvím v SVJ bytové jednotky [číslo] byl žalovaný povinen platit zálohy za služby v měsíční předepsané výši částku 3 372 Kč, dále platit do fondu oprav v měsíční předepsané výši částku 3 278 Kč a platit za správu a provoz žalobce v měsíční předepsané výši částku 373 Kč, tedy celkem žalovaný byl povinen platit částku 6 650 Kč měsíčně, a to za období srpen 2019 až únor 2020. Splatnost záloh byla stanovena evidenčním listem k 30. dni příslušného měsíce. Žalovaný za období srpen 2019 až únor 2020 platby řádně nehradil, dlužná částka činí 46 550 Kč. Žalovaný žalobci ničeho neuhradil ani po předžalobní upomínce zástupce žalobce.

4. Po právní stránce soud věc posoudil podle § 1180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“), dle kterého vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. Podle § 1181 o.z. vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala.

5. Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že žalovaný svou povinnost vyplývající z § [číslo] odst. 1 a § 1181 občanského zákoníku nesplnil, když jako vlastník jednotky řádně a včas nehradil platby na služby, do fondu oprav, a správu a provoz žalobce za období srpen 2019 až únor 2020. Vzhledem k tomu, že se žalovaný s platbami ocitl v prodlení, má žalobce právo požadovat i zákonný úrok z prodlení dle § 1970 o.z.

6. Vzhledem k uvedenému a rovněž ke skutečnosti, že žalovaný zůstal po celou dobu řízení procesně pasivní, rozhodl zdejší soud tak, že žalobě výrokem I. tohoto rozhodnutí v plném rozsahu vyhověl.

7. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobci, jež byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 13 768,40 Kč Tyto náklady se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 1 862 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 46 550 Kč, sestávající se z částky 2 980 Kč za každý ze 3 úkonů uvedených v § 11 odst. 1 a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t., a to za převzetí a přípravu zastoupení, podání žaloby, a předžalobní výzvu k plnění a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 8 940 Kč ve výši 2 066,40 Kč.

8. Lhůty k plnění soud určil dle § 160 odst. 1 o.s.ř. jako lhůty třídenní.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává u Obvodního soudu pro Prahu 1, k rozhodnutí o něm je příslušný Městský soud v Praze.

Pokud by povinnost v tomto rozsudku stanovená nebyla řádně a včas splněna, může být podán návrh na výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.

Praha 18. ledna 2021

Mgr. Iveta Nedozrálová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙